Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norska.

Undergrupper hos Nordisk arbeidsgruppe for kjemikalier, miljø-og helse

Her kan du lese om undergrupperne hos Nordisk arbeidsgruppe for kjemikalier, miljø-og helse.

Nordisk eksponeringsgruppe

Anvendelse av kjemikalier og eksponering av mennesker (ervervsmessige, som forbrukere, den almene befolkning direkte og indirekte via miljøet) og miljø overfor kjemikalier. Dette inkluderer vurdering av informasjon om eksponering, utvikling og harmonisering av metoder, strategier, retningslinjer, veiledninger, trening og utdannelse i metoder til eksponeringsvurdering, IT-verktøyer og databaser innenfor området. Gruppen arbeider på nordisk, europeisk (primært EU/EØS med REACH) og globalt plan (OECD).

Gruppens arbeid bidrar til å oppnå mål og prioriteringer i samarbeidsprogrammet angående kunnskapen om stoffene, deres anvending og eksponering. 

Nordisk klassifiseringsgruppe

Information til forbrukere og virksomheter om økt sikkerhet ved håndtering og bruk av sunnhets- og miljøfarlige kjemikalier og varer som inneholder disse. Derutover tolker og implementerer gruppen EU’s lovgivning på området (CLP-forskriften). Gruppens arbeide bidrar til å oppnå mål og prioriteringer i samarbeidsprogrammet slik at informasjon om kjemikaliers farlige egenskaper fins tillgjenglig og brukes for å forebygge skader på miljø og helse.

Nordisk koord.gr. for Utvikling av Testmetoder innom Toksikologi og Økotoksikologi

Utvikling av testmetoder innen toksikologi og økotoksikologi. Dette inkluderer samarbeid om utvikling og validering av retningslinjer og testmetoder bl.a. for hormonforstyrrende effekter og metoder for testing av nanomaterialer. Gruppens arbeide bidrar til å oppnå mål og prioriteringer i samarbeidsprogrammet angående aksept og bruk av testmetodene i internasjonale fora, såsom i OECD Test Guideline Programme og under EU-lovgivningen for kjemikalier (t. ex. Reach, CLP samt biocid- og pesticidförordningarna).

Nordiska Riskdömningsprosjektet (Nordic Risk Assessment Project)

Risiko- og farevurdering samt risikohåndtering av kjemikalier. Dette inkluderer hormonforstyrrende stoffer, kombinationseffekter og samfunnsomkostninger. Gruppens arbeide bidrar til å oppnå mål og prioriteringer i samarbeidsprogrammet angående utvikling av metoder, veiledninger og retningslinjer for risikovurdering og risikostyring i forbindelse med implementering av kjemikaliereguleringen i EU og internasjonalt. 

Nordisk plantevernsmiddelsgruppe

Sikkerhet ved håndtering og bruk av produkter som inneholder plantevernmidler, og redusering av utlekking av disse. Gruppen utvikler, tolker og implementerer arbeidsrutiner og prosedyrer i forbindelse med EU’s lovgivning på området (plantevern-forskriften), inklusive evalueringer, risikovurderinger og produktgodkjennelser. Gruppen inngår i North Zone – et samarbeid mellom Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark og de baltiske lande om vurderinger av søknader om godkjenning av plantevernmidler. Gruppens arbeide bidrar til å oppnå mål og prioriteringer i samarbeidsprogrammet som gjelder å erstatte farlige stoffer med mindre farlige.

Nordisk biocidgruppe

Sikkerheten ved håndtering og bruk av biocider, biocidprodukter og produkter behandlet med biocider. Gruppen utvikler, tolker og implementerer arbeidsrutiner og prosedyrer i forbindelse med EU’s lovgivning på området (biocid-forordningen), inklusive evalueringer, risikovurderinger og produkt godkjenninger. Gruppens arbeide bidrar til å oppnå mål og prioriteringer i samarbeidsprogrammet som gjelder å erstatte farlige stoffer med mindre farlige.

Nordisk Nanomaterialegruppe

Sikkerheten ved håndtering og bruk av nanomaterialer og redusering av utlekking av disse. Gruppen arbeider med på at tilpasse lovgivninger (REACH og CLP) og har bidratt til å utvikle testmetoder og risikovurderinger, samt bidratt til det internasjonale arbeidet på området. N-Nano publiserer sine resultater på NanoHub (nanohub.org).  Gruppen er også en arena for Nordisk samarbeid og koordinering opp mot prosesser i EU med relevans for nanomaterialer. Dette var særlig nyttig ved den nylig vedtatte endringen av REACH vedleggene slik at de tar høyde for nanoformer av stoffer.

 Nordisk ozon og F-gasgruppe

Beskyttelsen av ozonlaget og klimaet mod menneskeskapte påvirkninger. Gruppen koordinerer nordisk og europeisk innsats i internasjonale forhandlinger under Montrealprotokollen/Kigali tilføyelsen inklusive HFC’er (hydrofluorcarboner/F-gasser), bidrager ved utvikling av ny EU lovgivning på området, koordinerer håndhevelse, finner frem til reduksjonstiltak og informerer om disse og ozonlagsbeskyttelse generelt. Gruppens arbeide bidrar til å oppnå mål og prioriteringer i samarbeidsprogrammet som gjelder å erstatte farlige stoffer med mindre farlige.

Nordisk produktregistergruppe

Informasjon om hvordan kjemiske stoffer brukes i kjemiske produkter er nødvendig til bruk for eksponeringsvurdering, tilsyn og annet arbeide hos myndighetenes arbeide på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Gruppen utvikler, vedlikeholder og markedsfører den nordiske SPIN –database og de nordiske produktregistre, bidrar med viten og erfaringer til oppbygning av dataregistre i forbindelse med EU-lovgivningen (REACH), harmoniserer datasett i registrene, fremmer felles bruk av data og utvikler brukerinformasjonen og verktøyer for beste utnyttelse av dataene. Gruppens arbeide bidrar til å oppnå mål og prioriteringer i samarbeidsprogrammet så at risiko fra bruk av farlige stoffer begrenses og minimeres.

Nordisk samarbeid om screening av sunnhets- og miljøfarlige organiske stoffer

Viten om forekomst og spredning av skadelige kjemikalier i de nordiske lande og de arktiske områder. Gruppen utfører screening undersøkelser av utvalgte stoffer, nye potentielt sunnhets- og miljøskadelige stoffer. Resultatene formidles blant andet til EU’s arbeid med oppdatering av vanndirektivets liste over prioriterte stoffer, til risikovurderings arbeid under REACH og til arbeidet med utvelgelse av stoffer under OSPAR og HELCOM.  Dessuten tager gruppen initiativ til videndeling mellom de nordiske lande ved at å arrangere seminarer med fokus på nye emner innenfor forekomst og spredning av skadelige kjemikalier i miljøet. NScG en egen hjemmeside, www.nordicscreening.org hvor arbeidet og resultater bliver publiserte. Gruppens arbeide bidrar til å oppnå mål og prioriteringer i samarbeidsprogrammet som gjelder forbedring av kunnskapen om stoffene, deres egenskaper og risiko.

Nordisk tilsynsgruppe

Tilsyn med kjemikalielovgivningen (REACH, CLP, VOC, RoHS, vaskemidler og biocider). Gruppen gjennomfører felles tilsynsprosjekter, koordinerer nordiske synspunkter og prioriteringer i forhold til aktivitetene i EU/EØS, effektiviserer tilsynet ved felles tolkning av regelverk, håndtering av problemstillinger og innsamling av gode erfaringer (best practices).

Gruppens arbeide bidrar til å oppnå mål og prioriteringer i samarbeidsprogrammet angående tilsyn av kjemikalier i varer og produkter, i gjenvinning og internet-handel.

Nordisk PRTR-gruppe (The European Pollutant Release and Transfer Register)

Viten om utslipp av kjemiske stoffer i de nordiske lande. Gruppen støtter arbeidet med registre for utslipp og overførsel av skadelige kjemiske stoffer fra industrifasiliteter - Pollutants Release and Transfer Registers (PRTR) i de nordiske lande og oppfyllelsen av internasjonale initiativer på området (EU’s PRTR forordning, UNECE-PRTR protokollen under Århus-konvensjonen, OECD’s TFPRTR).  

Gruppens arbeide bidrar til å oppnå mål og prioriteringer i samarbeidsprogrammet angående