238. Peter Hultqvist (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Huvudinlägg
Speech number
238
Speaker role
Försvarsminister
Date

Ärade ledamöter! Jag tackar för inbjudan. Mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget i vår region är det av särskild vikt att vi tillsammans möter de utmaningar vi står inför. Norden är ett sammanbundet geografiskt område, och våra länder är ett sammanhållet militärstrategiskt område. Vi är också ömsesidigt beroende av varandra när det gäller varutillförsel, tillgång till gränsöverskridande infrastruktur och transportvägar.

De utmaningar vi står inför sträcker sig över hela skalan, från ökad militär aktivitet och uppbyggnad till olika hybridhot, psykologiska operationer och desinformation. I händelse av kris eller konflikt i vårt närområde skulle vi alla påverkas. Det försämrade säkerhetsläget i vår region gör det alltså mer naturligt att fördjupa det nordiska försvarssamarbetet.

Viktiga framsteg har skett inom Nordefco under de senaste åren. Vi har skapat förutsättningar för en gemensam luftlägesbild, och vi har förenklat tillträdet till varandras territorier. Vi har även genomfört förmågehöjande samarbete. Viktiga framsteg har också gjorts när det gäller samarbete kring alternativa landningsbaser och att i fredstid utbyta lägesinformation. Det pågår ett arbete med att förenkla för de nordiska ländernas försvarsmakter att verka på varandras sjö-, luft- och landområden. Vi har etablerat säker kommunikation, inklusive möjlighet till videokonferenser, mellan respektive försvarsdepartement och försvarsledningar.

I Mali har Sverige lett ett nordiskt mobilt träningsteam, och de nordiska länderna bidrar till FN-insatsen Minusma med taktisk flygtransport. När det gäller försvarsmateriel genomförs för närvarande en gemensam upphandling av ett nordiskt uniformssystem, Nordic Combat Uniform, och i våras undertecknade Sverige, Finland och Norge ett avtal om försörjningstrygghet på försvarsmaterielområdet.

Att vi övar tillsammans är centralt för vår förmåga att agera tillsammans. Nordiskt deltagande i både den svenska försvarsmaktsövningen Aurora 2017 och Natoövningen Trident Juncture 2018 speglar en tydlig vilja att fördjupa och effektivisera övningssamarbetet. Andra exempel är den svenska arméövningen Nordanvind, som genomfördes i Sverige mellan den 18 och den 27 mars i år. I övningen deltog 4 600 soldater från Norge och 1 500 från Finland. I maj och juni genomfördes norra Europas största flygövning, Arctic Challenge Exercise. I år deltog över hundra flygplan från nio länder i övningen, som bedrivs från fyra olika flygplatser i Norge, Sverige och Finland. I år uppnåddes en så kallad flaggnivå, vilket är en stor framgång. Med regelbundenhet – ca 40 gånger per år – genomförs Cross Border Training mellan Finland, Sverige och Norge på flygsidan, längst upp i norr.

I år är det tioårsjubileum för Nordefco, och Sverige innehar ordförandeskapet. I november 2018 antogs en ny vision för Nordefco som sträcker sig till 2025, och som ordförandeland har Sverige ett ansvar för att påbörja implementeringen av denna vision. Under året har det tagits initiativ till att stärka Nordefco som plattform för konsultation och krishantering. Ett första steg i det arbetet har varit att utarbeta tydliga former och riktlinjer för hur vi konsulterar varandra i händelse av kris och konflikt, en så kallad kriskonsultationsmekanism.

Totalförsvar är ett område där de nordiska länderna kan lära av och hjälpa varandra. Under det svenska ordförandeskapet har totalförsvar för första gången lyfts upp till diskussion inom Nordefco, med målsättningen att dela erfarenheter och undersöka möjligheter till utökat samarbete inom totalförsvar.

För Sverige är det nordiska samarbetet centralt, och som ordförandeland har vi under 2019 bidragit till att samarbetet fortsätter att utvecklas.