Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Dansk.

Udbud 2021 – biologisk mangfoldighed

17.03.20 | Stödmöjlighet
Hvert år støtter Nordisk arbejdsgruppe for biologisk mangfoldighed, NBM, nordiske samarbejdsprojekter, som bidrager til at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed.

Information

Typ av stöd
Utlysningar
Tidsfrist
ons, 2020/06/03 - 14:00
Ekonomisk ram
3,5 mio
Land
Åland
Danmark
Estland
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Lettland
Litauen
Norge
Ryssland
Sverige

Jævnfør kapitel 5 i det Nordiske samarbejdsprogram for miljø og klima 2019-2024:

Vurderingen, af hvilke projekter, der ydes bidrag til, gøres ud fra årlige prioriteringer. I 2021, ønsker NBM, at prioritere ansøgninger til finansiering af nordiske projekter vedrørende biodiversitet og klimaarbejde. Ansøgninger, der ligger indenfor NBMs arbejdsområde, men uden for årets prioritering, kan også komme i betragtning.

Prioritering for 2021 biodiversitet og klimaarbejde

Projekter, som bevilliges bidrag skal medvirke til at nå målet i afsnit 5.3 Klima og biologisk mangfoldighed i Samarbejdsprogrammet for Miljø og klima 2019-2024.   

NBM vil i 2021 blandt andet yde bidrage til projekter, som omhandler biodiversitet og klimaarbejde. Projekter skal bidrage til at sikre hensyn til biologisk mangfoldighed og økosystemtjenester i klimaarbejdet.   

NBM vil prioritere projekter, der belyser, hvordan der sikres biodiversitetshensyn i natur og landskab i forbindelse med klimatilpasningsprojekter og i projekter om at reduceret udslip af klimagasser. 

Projekter kunne eksempelvis udvikle metoder, vejledning og/eller samle gode eksempler og/eller erfaringer i de nordiske lande med hvordan klimatiltag og klimatilpasningsprojekter kan udføres under hensyntagen til natur, biodiversitet, kulturlandskab og kulturmiljøer.  

Projekter vil også have til formål at styrke de ansvarlige myndigheders beredskab og viden om hvordan man sikrer integration af klimatilpasning og biodiversitetshensyn, herunder tiltag, der formår at absorbere kulstof (carbon sinks) samtidig som de har en positiv effekt på biodiversitet og de landskabelige interesser.

Hvem kan søge

Kommunale, regionale eller nationale myndigheder, universiteter og højskoler, forskningsinstitutter og andre non-for-profit organisationer kan søge om bidrag. Erhvervsvirksomheder kan ikke være hovedansøgere og modtagere af bidrag, men kan for eksempel indgå som projektdeltagere, deltage i projektgruppen eller være projektudfører på vegne af projektejer.

Hvilke lande kan indgå

I projektet skal mindst tre nordiske lande være repræsenteret. Eller to nordiske lande, hvis det tredje land er Estland, Letland, Litauen eller Rusland. Yderlige lande kan også deltage i projektet.

Støtte er tilgængelig i følgene lande: Danmark, Estland, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Letland, Litauen, Norge, Rusland, Sverige, Åland   

Hvad lægges der vægt på i behandlingen af ansøgninger

Når NBM behandler ansøgninger lægges der stor vægt på, at projektet:

  • Har en gennemtænkt organisation
  • Er velforankret i nationale miljø-og kulturarvsforvaltningerne
  • Aktivt og gerne innovativt kommunikerer projektaktiviteter og resultater
  • Er relateret til de nordiske landes indspil til internationale processer
Et årige eller flerårige projekter

NBM bevilliger kun midler for et år ad gangen.

Kontakt