Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Dansk.

Om Ekspertgruppen for Bæredygtig Udvikling

De nordiske samarbejdsministre har nedsat en gruppe af nationale eksperter inden for bæredygtig udvikling.

Ekspertgruppens opgaver er at rådgive og bistå den Nordiske samarbejdskomité og samarbejdsministrene i det nordiske samarbejde om bæredygtig udvikling - herunder opfølgning, implementering, information og evaluering af strategien for bæredygtig udvikling "Et godt liv i et holdbart Norden".

Mandat

Godkendt mandat for BU-Ekspertgruppen

Syfte

Det överordnade syftet med den nordiska expertgruppen för hållbar utveckling är att bistå den nordiska samarbetskommittén (NSK) och de nordiska samarbetsministrarna (MR-SAM) i uppföljningen av Nordiska ministerrådets hållbarhetsstrategi Ett gott liv i ett hållbart Norden – Nordisk strategi för hållbar utveckling, samt fungera som ett nordiskt nätverk för hållbar utveckling.

Arbetsuppgifter

  • Främja ministerrådets facksektorers arbete med hållbar utveckling, bidra till utvecklingen av sektorspecifika målsättningar, samt samarbeta med sektorerna vid behov.
  • Rapportera årligen om implementeringen av strategin till MR-SAM och ta fram årliga indikatorrapporter om utvecklingen i Norden.
  • Ge rekommendationer för användningen av anslaget för hållbar utveckling 5-0460-1 Holdbart Norden. Främja och igångsätta initiativ som bidrar till samnordisk nytta och till att de nordiska länderna når strategins målsättningar.
  • Ge rekommendationer för Nordiska ministerrådets deltagande i det internationella arbetet för hållbar utveckling.

Sammansättning

Varje nordiskt land och Åland, Färöarna och Grönland kan utnämna medlemmar till expertgruppen. Gruppen bör ha kompetenser inom olika dimensioner av hållbar utveckling/strategins fokusområden och kan därmed inkludera fler än en representant per land/självstyrande område. Gruppen ska säkra nationell förankring av Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling. Det ska strävas efter lika deltagande av kvinnor och män. Expertgruppens ordförandeskap följer Nordiska ministerrådets ordförandeskapsrotation. Nordiska ministerrådets sekretariat koordinerar expertgruppens verksamhet.

Mandatperiod

Detta mandat är godkänt av NSK den 19 februari 2013 och gäller tillsvidare.

Kontakt