Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Dansk.

Naturbaserede løsninger i Norden: Støtte til nationale pilotprojekter

28.09.21 | Stödmöjlighet
Som en del af programmet Naturbaserede løsninger i Norden vil Nordisk Ministerråd give støtte til pilotprojekter i alle de nordiske lande, som kan udvikle nye, eller videreudvikle eksisterende projekter for naturbaserede løsninger. Formålet er at opnå praktisk erfaring og ny viden om implementering af naturbaserede løsninger i Norden.

Information

Typ av stöd
Utlysningar
Tidsfrist
fre, 2021/12/17 - 23:59
External organization
Umhvørvisstovan
Ekonomisk ram
DKK 200.000 – 900.000 pr. projekt. I alt DKK 6.500.000
Land
Danmark
Finland
Färöarna
Grönland
Island
Norge
Sverige
Åland

Projekterne igangsættes i starten af 2022 og følges tæt af ekstern observatør frem til slutningen af 2023, hvor resultaterne fra alle projekter publiceres i en samlet rapport. I slutningen af 2024 forventes der, at eventuelle opdaterede resultater tilsendes projektkoordinator, der formidler disse videre. Det er ikke nødvendigt, at pilotprojekterne afsluttes ved slutningen af 2024, men finansieringen fra programmet vil ikke gå længere end dette. Ansøgningerne kan gælde i et, to eller tre år.

Naturbaserede løsninger

Naturbaserede løsninger defineres som værende: "Tiltag der beskytter, bæredygtigt forvalter og genopretter naturlige eller modificerede økosystemer, som håndterer samfundsudfordringer effektivt og adaptivt på samme tid og giver fordele til både mennesker og biologisk mangfoldighed” (IUCN og IPBES-Naturpanelet). Naturbaserede løsninger er baseret på økosystemers egen evne til at udføre tjenester, som vi mennesker nyder godt af, såsom at begrænse klimaforandringernes indvirkning på lokalsamfund og infrastruktur ved f.eks. at regulere vandforsyning, vandstrømme og vandkvalitet og reducere varmen effekt i byer. Naturbaserede løsninger kan også binde karbon og begrænse udslip.

Naturbaserede løsninger vurderes som en central del af arbejdet for klima, miljø og biologisk mangfoldighed og udbyttet har mange facetter. Naturbaserede løsninger kan f.eks. udgøre bæredygtig udnyttelse af jord og ressourcer, beskyttelse og restaurering af kyster, græsgange, skove, sumpe og vådområder eller recirkulation eller åbning af åer og floder. Forskere mener, at naturbaserede løsninger kan bidrage med en tredjedel af reduktionen i drivhusgasser, der er nødvendige for at sikre, at den globale opvarmning ikke overstiger de to grader, der er beskrevet i Paris-konventionen. Klimatilpasning er også meget vigtig for at reducere jordskred og erosion, reducere oversvømmelser og tørke eller øge modstandsdygtigheden i økosystemer og bæredygtig udnyttelse af naturressourcer.

 

Naturbaserede løsninger er også med til at reducere tabet af biologisk mangfoldighed, og derudover er det bevist, at disse løsninger har positiv indflydelse på flere samfundsmæssige forhold som f.eks. mad- og vandsikkerhed og menneskers trivsel.

Det Nordiske samarbejde er et effektivt værktøj i ambitionen om at gøre de nordiske lande til den mest bæredygtige region i verden i 2030. Som led i dette arbejde har Nordisk Ministerråd afsat 26 millioner kroner til et fireårigt program om naturbaserede løsninger i Norden. Programmet består af fem delinitiativer, som kommer til at løbe fra 2021 til 2024. Det første delinitiativet startede i 2021 og vil resultere i en syntese af erfaringer og viden om naturbaserede løsninger i Norden.

  Andet delinitiativ i programmet omhandler nationale projekter og søsættes i januar 2022. I den forbindelse åbnes der nu op for at søge støtte til projekter, der drejer sig om implementering af naturbaserede løsninger i Norden. Planen er at have mellem 10 og 15 sager i de forskellige nordiske lande og økosystemer.

Formål

Formålet med dette underinitiativ er at teste naturbaserede løsninger, der ikke allerede er veletablerede i det enkelte land. Dette gøres ved at indsamle oplysninger om, hvad virker, og hvad ikke virker i forbindelse med implementering af projekter, at følge op og evaluere og ved at sprede eksempler og metoder mellem de forskellige nordiske lande. Resultaterne vil blive brugt i andre projekter i programmet til at udvikle generel vejledning til succesfuld implementering af naturbaserede løsninger på tværs af lande i Norden.

Ønskede resultater

Pilotprojekterne bør munde ud i enten:

  • Praktisk erfaring med metoder til etablering af naturbaserede løsninger - til deling i de nordiske lande.
  • Test af naturbaserede løsninger, der er velkendte i et nordisk land og mindre kendt i et andet nordisk land, eller
  • Ny viden om planlægning, implementering, barrierer og drivkræfter, opfølgning, opskalering, socioøkonomiske vurderinger eller andre resultater fra naturbaserede løsninger i Norden.

Projekterne bør føre til en forbedring af den biologiske mangfoldighed og samtidig begrænse klimaændringer, reducere forurening eller bidrage positivt til klimatilpasning, fødevareforsyning eller andre samfundsmæssige udfordringer. Projekterne kan kobles til landenes arbejde med blå og grøn infrastruktur, men det er ikke et krav. De kan være i alle forskellige økosystemer, både i byer og landdistrikter, både kystnære og inde i landet. Det er ønskeligt, at projekterne tester IUCN's Global Standard for Nature-based Solutions for at sikre, at der tages hensyn til både biodiversitet og klima/klimatilpasning.

Forventninger til pilotprojekterne

Det forventes, at de projektansvarlige leverer en kort årsrapport og en slutrapport med resultater fra de enkelte projekter. For mere information se: Om støtte fra Nordisk ministerråd | Nordisk samarbeid (norden.org).

Projekterne skal også samarbejde med den eksterne observatør, der undervejs i forløbet vil stille spørgsmål med henblik på at sammenskrive resultater fra projekterne i en samlet rapport. De projektansvarlige vil blive bedt om at levere fotos, video og andet materiale (f.eks. kort og illustrationer), der kan bruges i formidlingsmateriale (f.eks. samling, fotos, websted eller fakta-ark) til at dele erfaringer og resultater. Dette skal leveres til programkoordinatoren.  

Det forventes dertil, at de projektansvarlige deltager i mindst en digital workshop / samling for at dele erfaringer med andre pilotprojekter i programmet.

Ansøgningsvurdering

Styregruppen for naturbaserede løsninger i Norden vil sikre en bredde i den samlede testning af projekter både vedrørende økosystemer og geografisk placering. Ud over kyst-, hav- og arktiske områder er der også ønske om at få projekter i skove, landbrug, vådområder og bjerge. Målet er, at dette delinitiativ skal omfatte alle de nordiske lande samt flere kategorier af naturbaserede løsninger, hvorfor prioriteringen vil ske på dette grundlag. Styregruppen forbeholder sig retten til at afvise modtagne ansøgninger, der ikke anses for at opfylde de grundlæggende kriterier, eller hvis nødvendigt at prioritere mellem projekter for at nå det overordnede mål om bredde i projektet med variation i både geografi og økosystemer. Hensigten er at igangsætte pilotprojekter i alle de nordiske lande inkl. øerne.

Ansøgere med egenfinansiering eller anden ekstern finansiering af projektet har en fordel.

Ansøgning

Ansøgningen skal indeholde det udfyldte ansøgningsskema samt en vedlagt projektbeskrivelse. Ved at indsende en ansøgning godkender du, at Umhvørvisstovan og Nordisk Ministerråd behandler ansøgningen samt eventuelle personoplysninger i ansøgningen elektronisk.

Ansøgninger sendes til jonao@us.fo senest fredag 17. december 2021.  

Vedlæg en underskrevet udgave af ansøgningen i PDF-format.

Hvem kan søge?

Kommunale, regionale eller nationale myndigheder, universiteter og højskoler, forskningsinstitutter og andre non-for-profit organisationer og frivillige medlemsorganisationer (NGO-er) kan søge om bidrag. Erhvervsvirksomheder kan ikke være hovedansøgere og modtagere af bidrag, men kan for eksempel indgå som projektdeltagere, deltage i projektgruppen eller være projektudfører på vegne af projektejer.

Hvilke lande kan indgå?

Formålet er at følge implementeringen af naturbaserede løsninger i Norden, og målet er, at alle de nordiske lande indgår i delinitiativet. Der stilles ikke krav om samarbejde mellem flere lande til de enkelte projekter.

Støtte er tilgængelig i følgende lande: Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland.

Hvad lægges der vægt på i behandlingen af ansøgninger?

Når styregruppen behandler ansøgninger, lægges der stor vægt på, at projektet:

  • Har en gennemtænkt projektorganisation, der forventes at føre projektet i mål.
  • Er relateret til de nordiske landes nationale miljømål.
  • Både kan betyde en forbedring for biologisk mangfoldighed og samtidig være godt for klima eller andre samfundsudfordringer.
  • Diversitet i det samlede initiativ både angående økosystem og geografisk placering.

Flerårige projekter

Der forventes, at projekterne kommer til at løbe i et, to eller tre år over årene 2022-2024, men der gøres opmærksom på, at midlerne kun udbetales for et år ad gangen. Af budgetmæssige årsager vil det være en fordel, hvis hovedleveringen er i 2023. Hvis særlige omstændigheder gør sig gældende, er det imidlertid muligt at vige fra denne præmis og udbetale mere i 2022. Det er hovedsageligt tænkt, at projekterne skal løbe fra 2022 til 2023, men der kan søges om forlængelse eller afslutning frem til 2024.

Støtte ydes til meget – men ikke til alt

Støtte kan gives til igangsættelse af nye projekter eller som bidrag til allerede etablerede projekter, hvor der er potentiale for nye erfaringer eller ny viden. Projekterne støttes med DKK 200.000-900.000. Der lægges vægt på, at der er tale om nytænkning i konteksten - Altså at nytænkningen kan bestå i at flytte noget, som allerede er tænkt eller afprøvet i et land eller økosystem, til en ny kontekst for eksempel et nyt land eller økosystem.

Projektansøgningen må ikke have karakter af forskningsstøtte. Denne type af ansøgninger skal rettes til Nordisk Ministerråds afdeling for Uddannelse, Forskning og Arbejdsmarked eller direkte til den nordiske institution NordForsk eller Nordisk Innovations Center.

 

Læs også retningslinjerne, der er gældende for støtte fra Nordisk Ministerråds samarbejde for Miljø og Klima: Retningslinjer for støtte fra Nordisk Ministerråd

Og IUCN’s kriterier for naturbaserede løsninger: IUCN Global Standard for NbS | IUCN) IUCN Global Standard for Nature-based Solutions : first edition | IUCN Library System