325. Fredrik Karlström (Huvudinlägg)

Information

Speech type
Huvudinlägg
Speech number
325
Date

Fru president! Ministerrådets förslag angående arbetslivssektorns samarbetsprogram 2022--2024 är ett viktigt dokument. Det är en överordnande strategi för de formella nordiska regeringssamarbetena på det här området. Programmet belyser centrala utmaningar och anger prioriterade insatsområden för sektorn för de kommande åren. Vår nuvarande strategi för det nordiska arbetslivssamarbetet löper ut i slutet av det här året. Det är ett samarbetsprogram som vi presenterade, och det som vi presenterar i dag kommer vara ett treårigt och träder i kraft från början av nästa år. Processen med framtagande av det nya samarbetsprogrammet tar förstås avstamp i det nordiska ministerrådets vision 2030 om att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region med tre strategiska prioriteringar -- ett grönt, ett konkurrenskraftigt och ett socialt hållbart Norden -- samt givetvis också i ministerrådets handlingsplan för visionen.

En grundförutsättning för samarbetet är att skapa nordiska fördelar. Samarbete sker inom områden där de nordiska länderna har gemensamma intressen och utmaningar och där vi kan dra nytta av erfarenheter, kompetens och nätverk för att skapa förutsättningar för utveckling. I utarbetande av programmet har Nordiska rådet fått möjlighet att komma med inspel till programmets innehåll och kommentera utkastet till program. Andra aktörer har också beretts möjlighet att framföra synpunkter under processens gång, till exempel arbetsmarknadens parter, givetvis, och civilsamhället. Samarbetsprogrammet har även varit föremål för offentlig konsultation. Samarbetsprogrammet omfattar områdena sysselsättning och arbetsmarknad, arbetsmiljö och arbetsrätt. Programmet ska stödja och stärka de goda nordiska samarbetena på dessa områden och konkretisera det som arbetslivssektorn under de kommande tre åren ska arbeta med för att nå visionen.

Vi står inför betydande förändringar i arbetslivet gemensamma för hela Norden, det som ni hörde om i min förra redogörelse. Klimatförändringarna tillkommer och ställer krav på grön omställning för en mer hållbar framtid och inte minst i arbetslivet. Utvecklingen när det gäller teknik och digitala lösningar leder till ökad specialisering och ökade kvalifikationskrav i arbetslivet. Nya jobb kommer att skapas. De kommer att förändras, och de kommer att försvinna. I Norden har vi viktiga gemensamma mål. Vi är beroende av en hög sysselsättningsgrad för att finansiera våra välfärdssystem. Det här förutsätter bland annat att vi lyckas inkludera utsatta grupper som unga med svag skolbakgrund, invandrare och funktionshindrade på arbetsmarknaden.

I de nordiska länderna är trepartssamarbete också centralt och bidrar till att säkerställa en välfungerande arbetsmarknad med en bra balans mellan anställdas skydd och flexibilitet. Det nordiska arbetslivssamarbetet ska under de kommande åren skapa lösningar, förslag och initiativ och därigenom bidra till de enskilda ländernas politikutveckling på nationell nivå. Samarbetet ska stärka den gemensamma nordiska arbetsmarknaden, bidra till utveckling av den unika nordiska arbetsmarknadsmodellen, minska antalet gränshinder, säkerställa god arbetsmiljö och bra arbetsplatsförhållanden på nordiska arbetsplatser och samordna gemensamma synpunkter och deklarationer på områden där länderna kan uppnå mer tillsammans än var för sig.

Avslutningsvis: Våra nordiska välfärdssamhällen utvecklas konstant, och välfärden och arbetspolitiken i Norden är väldigt tätt sammankopplade. Jag vill avsluta med att säga att jag är glad att vi har ett omfattande nordiskt samarbete kring framtidens arbetsliv. Vi står alla inför samma utmaningar i de nordiska länderna, och vi arbetar för gemensamma lösningar.