326. Mikko Kinnunen (Reply)

Information

Typ
Replik
Tal nummer
326
Datum

Rouva presidentti! Kiitos ministerille tästä kuvauksesta. Nostitte esille verkostojen hyödyntämisen, jotta pääsemme kohti visiota. Suomen eduskunta perusti tänä vuonna Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen, joka koordinoi alueellisia ja paikallisia täsmä- ja muuntokoulutuksia, järjestää digitaalisen alustan, jossa kaikki ohjaus- ja tieto- ja neuvontapalvelut saadaan samaan paikkaan, ja analysoi ennakointitietoa työelämästä ja tukee näitä verkostoja alueellisesti. Voisimmeko muodostaa Pohjoismaihin tällaisia vastaavia keskuksia, jotta voisimme oppia toisiltamme ja näin vastata tulevaisuuden työelämän haasteisiin, ja voisimmeko toteuttaa tällaisen yhteisen pohjoismaisen työelämälähtöisen jatkuvan oppimisen uudistuksen?

 

Skandinavisk översättning

Fru president! Tack till ministern för denna beskrivning. Ni lyfte fram utnyttjandet av nätverk för att nå visionen. I år inrättade Finlands riksdag Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning som samordnar regional och lokal skräddarsydd utbildning och fortbildning, erbjuder en digital plattform med alla handlednings-, informations- och rådgivningstjänster på ett ställe, analyserar arbetsmarknadens behov och stöder nätverken regionalt. Kan vi skapa liknande centra i de nordiska länderna, så att vi kan lära oss av varandra och på så sätt möta utmaningarna i framtidens arbetsliv, och kan vi genomföra en gemensam nordisk arbetslivsbaserad reform som bygger på kontinuerligt lärande?