Kulturministrarna: vårt nordiska samarbete är viktigare än någonsin

05.05.21 | Nyhet
Libia Castro & Ólafur Ólafsson
Fotograf
Libia Castro & Ólafur Ólafsson

Sökande efter magi i Reykjaviks konstmuseum Hafnarhúsið i oktober 2020. Ett projekt initierat av konstnärerna Libia Castro och Ólafur Ólafsson och som har fått stöd från Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram och Nordisk Kulturfond.

Pandemins påverkan på kultur- och mediesektorn i Norden stod högt på agendan vid årets första nordiska ministermöte för kultur då ministrarna även enades om budgetprioriteringarna för kommande år.

Det har varit ett extraordinärt år för kultursektorn i alla de nordiska länderna. På tisdagen möttes kulturministrarna för att bland annat diskutera två uppmärksammade rapporter om kultur- och mediasektorn och pandemin som presenterades på mötet. Konsekvenserna av Covid-19 har varit stora och stödpaketen omfattande i alla de nordiska länderna.

- Det är imponerande att se den höga omställningsbarheten bland konstnärer, kulturaktörer och mediesektorn under dessa hårda förutsättningar. Rapporterna pekar samtidigt på kulturpolitiska områden där det är extra viktigt att hålla igång det nordiska samarbetet – det är viktigare än någonsin, säger Annika Saarikko, Finlands forsknings- och kulturminister och ordförande i Nordiska ministerrådet för kultur 2021. 

De båda rapporterna, som utarbetats av Nordicom vid Göteborgs universitet respektive Kulturanalys Norden/Telemarksforsking på uppdrag av kulturministrarna utgör ett färskt kunskapsunderlag för högaktuella politiska behov både nationellt och på samnordiskt plan.  För att möta kultursektorns utmaningar som följer av pandemin beslutade ministrarna att avsätta medel till en uppföljande analys om faktiska förändringar i de nordiska kultursektorernas kulturpolitiska mål, stödordningar och budgetstrukturer.

Fortsatt fokus på kulturstödprogram för hela kultursektorn

Vid kulturministrarnas möte behandlades också prioriteringar inom ramen för den gemensamma nordiska kulturbudgeten. Den står inför nedskärningar efter att de nordiska samarbetsministrarna beslutat att omprioritera fördelningen av resurser i arbetet med Nordiska ministerrådets vision om Norden som världens mest hållbara och integrerade region till 2030. För det nordiska kultursamarbetet handlar det om en nedskärning på knappt 20 % av den totala budgeten under perioden 2020-2024.

- Det här är självklart ingen lätt process men vi har tillsammans blivit eniga om ett förslag på prioritering som alla länder kan stödja. En mindre budget innebär att det finns verksamheter som har skapat goda resultat inom nordiskt kultursamarbete, men ändå inte får plats på kommande års budget, säger Annika Saarikko, Finlands forsknings- och kulturminister, och fortsätter:

- Det är därför viktigt för mig och mina nordiska kollegor att poängtera att det handlar om en kompromiss och inte om missnöje med aktörer som kan komma att drabbas. Besparingarna i budgeten medför tyvärr utmaningar för alla involverade. De öppna kulturstödprogrammen vill vi i möjligaste mån skydda från stora besparingar – de är viktiga inte minst i den situation som kultursektorn befinner sig i på grund av pandemin.

Det formella beslutet om Nordiska ministerrådets totala budget för 2022 tas av de nordiska samarbetsministrarna i början av november. De aviserade besparingarna på kulturområdet för 2022 är en del av detta övergripande beslut.

Ett starkt kultursamarbete är vägen fram mot 2030

Kulturministrarna är beslutna att arbeta för ett starkt kulturpolitiskt samarbete mellan länderna trots det svårare budgetläget. Deras nyligen publicerade samarbetsprogram för 2021–2024 sätter ramarna för hur kulturen kan vara drivkraft för hållbar utveckling i Norden. Dialog mellan människor, organisationer och företag samt sektoröverskridande samarbete är avgörande för att minska avstånden som uppstått i spåren av Covid-19. 

- Kulturen är viktig som brobyggare över de nordiska gränserna. Att vi som bor på olika platser i Norden kan mötas och lära känna varandra i vår vardag via film, musik och konst är avgörande för att vi ska uppnå målet om att vara världens mest integrerade region. Ett starkt kulturutbyte hjälper oss också i tider som kräver förändring som i arbetet med grön omställning eller som under den pågående pandemin, säger Paula Lehtomäki, Nordiska ministerrådets generalsekreterare.