Nordisk arbetsgrupp för hållbara städer

Det övergripande målet och syftet för nordiska arbetsgruppens arbete för Hållbara städer är att bidra till uppfyllandet av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 med fokus på att stärka erfarenhetsutbytet och samarbetet kring nordiska lösningar för en hållbar stadsutveckling. Ett tydligt fokus

Information

Postadress

Patrik Faming
Boverket – Swedish National Board
of Housing, Building and Planning
Box 534
371 23 Karlskrona

Innehåll