Politikområden

Här kan du få inblick i ett flertal politiska områden som de nordiska länderna samarbetar om.

domstol

Lag och rätt

Lika lagstiftning och rättsuppfattning är viktiga element för att nå de nordiska statsministrarnas mål om att Norden ska vara världens mest integrerade region.

  Finske fodgængere

  Arbetsliv

  Ett bra arbetsliv spelar en central roll för utvecklingen av de nordiska välfärdssamhällena, för näringslivet och för individen. En gemensam nordisk arbetsmarknad utgör en hörnsten i det nordiska samarbetet. Samarbetet omfattar sysselsättning och arbetsmarknad samt arbetsmiljö och arbetsrätt.

   Person med iPad

   Digitalisering och innovation

   Målet med digitaliseringssamarbetet är att stärka Norden och Baltikum som en sammanhängande och integrerad digital region. En gemensam insats för att främja den gröna digitala omställningen gagnar invånare, företag och offentliga förvaltningar i hela regionen.

    Blind mand med hund ved togstation

    Funktionshinder

    Nordiskt samarbete om funktionshinder bidrar till inkludering av personer med funktionsnedsättning genom ett starkt kunskapsutbyte och ett nära samarbete i funktionshinderspolitiska frågor.

     Luft skog vattendrag

     Miljö och klimat

     Den nordiska regionen ses som en förebild gör miljö och klimat. En viktig orsak är den långa traditionen av politiskt samarbete. Större och fler utmaningar gör att samarbetet blir ännu viktigare framöver.

      Byhave i Helsinki

      Hållbar utveckling

      De nordiska länderna är eniga om att arbetet för en hållbar utveckling är en av de viktigaste utmaningarna vi står inför. Att uppnå hållbar utveckling är ett ambitiöst, men ett nödvändigt mål.

       unge_banner

       Barn och unga

       ”Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga”, det slår Nordiska ministerrådets strategi för barn och unga fast.

        Havvindmøller ved Samsø

        Energi

        De nordiska länderna har ambitiösa nationella mål för övergången till hållbar energi och Norden är världsledande inom gröna energilösningar. Det nordiska samarbetet syftar till att stödja de nationella målen så att Norden även i fortsättningen kan hålla tätpositionen i världen.

         Siluett

         Kultur

         Det nordiska kultursamarbetet utgör en stark helhet där konst och kultur utgör hörnstenen i den gemenskap som binder samman de nordiska länderna. Kultursamarbetet har stort inflytande på sin omvärld och återspeglar den grund av gemensamma värderingar som vi i de nordiska länderna står på.

          Lærer med sin klasse

          Utbildning och forskning

          Nordiska ministerrådet samarbetar om att skapa en bra utbildnings- och forskningsgemenskap i Norden - för barn, unga och vuxna. Det gäller såväl mobilitet, kvalitet som politiska prioriteringar.

           Familieliv

           Jämställdhet och LGBTI

           Jämställdhet är en hörnsten i de moderna nordiska välfärdssamhällena, och det nordiska samarbetet om jämställdhet har varit en förutsättning för den framgångsrika nordiska arbetslivsmodellen.

            Ordbog

            Språk

            Ömsesidig språkförståelse främjar mobiliteten mellan länder och stärker upplevelsen av samhörighet mellan ländernas invånare.

             Varme kilder ved Reykjavik

             Välfärd för alla

             Det nordiska samarbetet inom hälsa och välfärd arbetar för att alla nordiska medborgare ska ha social trygghet och sociala rättigheter. Vi arbetar för att förebygga social ojämlikhet och undvika marginalisering av socialt utsatta och sårbara grupper i samhället.

              Grensen mellom Norge og Sverige

              Fri rörlighet och gränshinder

              Arbetet med att avlägsna gränshinder i Norden handlar om att skapa ett öppnare Norden. Det ska vara möjligt att flytta, pendla, studera och driva företag över landsgränserna i Norden utan att man riskerar att hamna i en gråzon eller hindras av otydliga lagar och regler.

               Indbyggere på Nørrebro

               Integration

               Samarbetsprogrammet ska understödja de nordiska ländernas arbete med integration genom att förstärka det nordiska samarbetet om integration av flyktingar och invandrare med fokus på erfarenhetsutbyte och utveckling av ny kunskap.

                Brændestabel i skov

                Bioekonomi i Norden

                Nordisk bioekonomi handlar om grön övergång. Den handlar om att ersätta ohållbara och fossilbaserade resurser, genom förädling av sidoströmmar och avfall samt genom att skapa cirkulära och hållbara lokala lösningar.