Förstudie till kulturens geografi i Norden

Tillgängliga data och forskningsöversikt

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Denna förstudie kartlägger underlag för att arbeta med en mer tematisk bearbetning av nordisk kulturstatistik. Syftet är att fördjupa förståelsen kring geografiska effekter av nordisk kulturpolitik och möjliggöra en analys av kulturens utbud, tillgänglighet och användning. Rapporten visar att det finns möjligheter att ta fram jämförande nordisk statistik ur ett geografiskt perspektiv vad gäller utbud av biograffilm, bibliotek och museer. Inom övriga kulturområden saknas en fullt utvecklad statistik vilket försvårar möjligheter till en sammanhållen geografisk analys. För att vidga perspektivet synliggörs kulturutbud i civila aktörers regi vilka förefaller stå för en betydande del av lokala kulturliv. Förstudien är genomförd av Kulturanalys Norden, ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik som etablerats på uppdrag av Nordiska Ministerrådet.
Publikationsnummer
2021:021