Utlysning från Nordiska Hav- och kustgruppen (NHK)

07.04.21 | Stödmöjlighet
Nordiska Hav- och kustgruppen stödjer projekt för nordiska insatser om förbättrad havs- och kustmiljö, enligt Nordiskt samarbetsprogram för miljö och klimat 2019-2024. Gruppen prioriterar att stödja projektförslag inom de temaområden som beskrivs nedan. Ansökningsfristen för inlämnande av ansökningar till Hav- och kustgruppen är den 4:e juni 2021 (för medel i 2022).

Information

Typ av stöd
Upphandlingar
Tidsfrist
fre, 2021/06/04 - 23:59
Ekonomisk ram
200000 - 400000 DKK
Land
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige

NHK fokuserar arbetet med att ta fram underlag för gemensamma nordiska insatser om en förbättrad havs- och kustmiljö. Minst tre nordiska länder ska delta i projektet, som ska ha en tydlig nordisk nytta. I projekt som involverar de baltiska staterna kan ett nordiskt land ersättas av ett baltiskt, i relation till kravet på minst tre samarbetsländer. Det är viktigt att ansökt projekts målsättning är i linje med NHKs prioriteringar och de utredningar NHK-gruppen önskar att använda projektmedel till under 2022. Om beviljning av medel medges, ska projektet normalt publiceras i Nordiska Ministerrådets publikationsserie.

Prioriterade teman för 2022

  1. Miljöeffekter av olika marina offshore-näringar (Environmental impacts from various offshore industries)
  2. Identifiera andra åtgärder (OECMs), än skyddade områden, och utvärdera dess effekter på havsmiljöer (Identify other measures (OECMs), besides protected areas, and evaluate the impacts on marine environments)
  3. Främja harmonisering och implementering av e-DNA metodanvändning i marin övervakning (Encourage harmonization and implementation of e-DNA methods in marine monitoring)
  4. Samlad påverkan (kumulativa effekter) på marina ekosystem – harmonisering/metodutveckling och gemensamt förarbete av rekommendationer/policy brief som kan användas i förvaltnin (Cumulative effects on marine ecosystems – harmonization/method development and joint preparation of recommendations/policy briefs, useful in management)
  5. Sekundära effekter av havsförsurning och ökad havstemperatu (Secondary impacts from marine acidification and increased sea temperature)

Ansökan om medel kommer att bedömas utifrån:

  • Relevans och nordisk nytta
  • Kvalitet på genomförandebeskrivningen
  • Gruppsammansättning och erfarenheter
  • Nya idéer inom 2022 års teman
  • Förmedlingsplan av erhållna resultat

Projektledaren bör tydligt formulera mål och problemställningar i ansökan samt specificera projektets organisering och budget i syfte att påvisa att projektplanen kan genomföras inom föreslagen tidsplan. Genomförandet bör beskrivas, inklusive metoder och nätverk som är avsedda att användas. Relevanta målgrupper för var projektresultaten skall spela in och påverka processer/förhandlingar bör finnas klart presenterade i ansökan, samt kanaler för att nå målgrupperna. Ansökningarna bör därtill ha relevans för minst tre eller flera nordiska länder/självstyrelseområden samt stärka Norden i internationella forum och förhandlingar.

Leveranser att presentera i ansökan är bland annat statusrapport och slutrapport samt publicering, som normalt sker i Nordiska Ministerrådets publikationsserie. Arbetstid, kostnader för de experter som förväntas ingå i projektet, publicering av projekt samt övriga kostnader för uppdraget skall ingå i budgeten. Goda möteslösningar eller digitala plattformar som reducerar resor kommer att premieras. Medfinansiering från flera arbetsgrupper och sektorer, samt från andra potentiella finansiella källor uppmuntras.

Ansökan skickas till oscar.fogelberg@regeringen.ax

Files