Anbudsförfrågan 2020 – biologisk mångfald

08.04.19 | Stödmöjlighet
Nordisk arbetsgrupp för biologisk mångfald (NBM) stöder varje år nordiska projekt som bidrar till att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Information

Typ av stöd
Utlysningar
Tidsfrist
mån, 2019/06/17 - 23:59
Ekonomisk ram
Totalt ca 3 miljoner danska kronor
Land
Danmark
Estland
Finland
Färöarna
Grönland
Island
Lettland
Litauen
Norge
Ryssland
Sverige
Åland

 Jämför kapitel 5 i Nordiskt samarbetsprogram för miljö och klimat 2019–2024:

Vilka projekt som får bidrag bedöms utifrån årliga prioriteringar. År 2020 vill NBM prioritera ansökningar för finansiering av nordiska projekt som handlar om biologisk mångfald och klimatarbete. Även andra ansökningar som ligger inom NBM:s arbetsområde kan övervägas.

Biologiska mångfald och klimatarbete prioriteringar år 2020

Projekt som beviljas bidrag ska medverka till att uppnå målet i samarbetsprogrammets kapitel 5.3 Klimat och biologisk mångfald.

NBM kommer år 2020 bland annat att ge bidrag till projekt som handlar om biologisk mångfald och klimatarbete. Projekten ska bidra till att säkerställa hänsyn till biologisk mångfald och ekosystemtjänster i klimatarbetet.

NBM kommer att prioritera projekt som visar hur man kan säkerställa hänsyn till naturens och kulturlandskapens biologiska mångfald i klimatanpassningsprojekt och i projekt för att minska utsläppen av växthusgaser.

Projekt kan till exempel utveckla metoder, vägledning eller samla goda exempel eller erfarenheter i de nordiska länderna med hur klimatåtgärder och klimatanpassningsprojekt kan genomföras med hänsyn tagen till natur, biologisk mångfald och landskapsmässiga intressen, inklusive förslag för att främja flora och fauna samt förslag till utformning av konkreta lösningar i respektive land i Norden.

Projekten kommer också ha som mål att stärka de ansvariga myndigheternas beredskap och kunskaper om hur man kan säkerställa integration av klimatanpassning och hänsyn till biologisk mångfald, inklusive åtgärder som kan absorbera koldioxid (kolsänkor) samtidigt som de har en positiv effekt på biologisk mångfald och landskapsmässiga intressen.

Ansökan

Skicka in ansökan till NBM@us.fo senast måndagen den 17 juni 2019.

  • Bifoga en underskriven version av ansökan som pdf-fil
  • En Word-version av ansökan

Ansökan ska innehålla endast själva ansökningsformuläret. Genom att skicka in ansökan godkänner du att Umhvørvisstovan och Nordiska ministerrådet behandlar ansökan och eventuella personuppgifter i ansökan elektroniskt.

Vem kan söka?

Kommunala, regionala eller nationella myndigheter, universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra icke-vinstdrivande organisationer kan ansöka om bidrag. Företag kan inte vara huvudsökande och mottagare av bidrag, men kan till exempel ingå som projektdeltagare, delta i projektgruppen eller utföra projekt på uppdrag av projektägaren.

Vilka länder kan ingå?

I projektet ska minst tre nordiska länder vara representerade. Eller två nordiska länder om det tredje landet är Estland, Lettland, Litauen eller Ryssland. Ytterligare länder kan också delta i projektet.

Stöd kan fås i följande länder: Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Ryssland, Sverige och Åland.

Vad fäster man vikt vid i behandlingen av ansökningar?

När NBM behandlar ansökningar fäster man stor vikt på att projektet

  • har en genomtänkt organisation
  • är väl förankrat hos de nationella miljö- och kulturarvsförvaltningarna
  • kommunicerar aktivt och gärna innovativt om projektaktiviteter och resultat
  • har en koppling till de nordiska ländernas inspel till internationella processer.

 

Ett- eller fleråriga projekt

NBM beviljar medel för endast ett år i taget.

Stöd ges till mycket – men inte till allt

Projektansökan får inte ha ha karaktären av forskningsstöd. Denna typ av ansökningar ska rikta sig till Nordiska ministerrådets avdelning för utbildning, forskning och arbetsmarknad eller direkt till den nordiska institutionen NordForsk eller Nordiskt InnovationsCenter.

Mer information

Kontaktpersoner för mer information:

  • NBM:s koordinator Sigga Jacobsen, siggaj@us.fo, +298 234346
  • NBM:s ordförande Eva Juul Jensen, ejj@mst.dk, +45 93587949

Läs även riktlinjerna som gäller för stöd från Nordiska ministerrådets samarbete för miljö och klimat: