Ansökan om finansiering av projekt om integration

15.05.20 | Stödmöjlighet
Det är nu möjligt att söka finansiering för projekt om integration från Nordiska ministerrådets samarbetsprogram för integration av flyktingar och invandrare.

Information

Typ av stöd
Utlysningar
Tidsfrist
sön, 2021/01/31 - 23:59
Land
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige

De nordiska samarbetsministrarna har under våren 2016 beslutat att det nordiska samarbetet om integration av flyktingar och invandrare ska ha hög prioritet. Detta har resulterat i ett samarbetsprogram för integration av flyktingar och invandrare.

I samband med detta har det avsatts medel för att finansiera projekt i de nordiska länderna Sverige, Finland, Danmark, Norge och Island samt de tre självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland.

Syfte

Syftet med samarbetsprogrammet är att stödja de nordiska ländernas arbete med integration genom att förstärka det nordiska samarbetet om integration av flyktingar och invandrare med fokus på erfarenhetsutbyte och utveckling av ny kunskap.

För att uppnå det övergripande målet innehåller det nya programmet bland annat ett antal delmål:

  • att sprida och dela nordisk kunskap och erfarenhet om integration
  • att sammanföra de instanser och aktörer som i Norden arbetar med integration, exempelvis ministerier, styrelser, myndigheter, regioner, kommuner, praktiska utövare, experter och civilsamhället
  • att stödja pågående integrationsarbete i länderna.

Samarbetsprogrammet omfattar också inrättandet av en kunskaps- och informationsenhet vid Nordens välfärdscenter i samarbete med Nordregio, som båda är nordiska institutioner i Stockholm. Dessutom omfattar programmet ett större forskningsprojekt om integration och förstärkning av det politiska samarbetet i Nordiska ministerrådet om integrationsfrågor.

Medel

  • För 2020 har det avsatts 5,9 miljoner danska kronor.

Ansökningsdatum

Medlen för 2020 har nu delats ut. Ny tidsfrist för ansökningar till 2021 års pott är söndagen den 31 januari 2021

Ansökan skickas till projektmedarbetare Anna-Maria Mosekilde med kopia till koordinator Louise Svensson:

Ansökningsformulär hittar du via länken nedan.