Nordiskt samarbete

Det nordiska samarbetet är en av världens mest omfattande regionala samarbetsformer. Samarbetet omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.

Information

Kontakt

Nordiskt samarbete

De nordiska statsministrarna
Statsministrarna har det yttersta ansvaret för det nordiska regeringssamarbetet. Nordiska statsministermöten hålls ett par gånger per år. Dessutom möts de nordiska statsministrarna under året i andra sammanhang.
Gå till organisation
Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Nordiska ministerrådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar som ger synliga positiva effekter för alla som bor i Norden.
Gå till organisation
Ministerråd
Nordiska ministerrådet för arbetsliv (MR-A)
De nordiska regeringarnas samarbete inom sysselsättnings- och arbetsmarknadsområdet samt områdena arbetsmiljö och arbetsrätt leds av de nordiska arbets- och sysselsättningsministrarna, vilka utgör MR-A
Gå till organisation
Arbetsgrupper och utskott
Ämbetsmannakommittéer
Institutioner
Projekt
Sekretariat
Nordiska ministerrådet för hållbar tillväxt (MR-Tillväxt)
De nordiska ländernas samarbete inom områdena näringsliv, energi och regionalpolitik ska säkra regionens fortsatt goda tillväxt. Samarbetet leds av de nordiska ministrarna för närings-, energi-, och regionalpolitik.
Gå till organisation
Arbetsgrupper och utskott
Ämbetsmannakommittéer
Institutioner
Samarbetsorgan
Sekretariat
Nordiska ministerrådet för digitalisering 2017–2020 (MR-DIGITAL)
MR-SAM beslutade den 22 juni 2017 att upprätta ett tillfälligt ministerråd för digitalisering (MR-DIGITAL) för perioden 2017–2020. MR-DIGITAL består av en minister från varje nordiskt land samt en från Grönland, Färöarna respektive Åland. Följande ministrar har utsetts till MR-DIGITAL
Gå till organisation
Ämbetsmannakommittéer
Nordiska ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS)
MR-FJLS består av ett ministerråd med fyra politikområden: fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk. MR-FJLS huvudsakliga uppgifter består av att främja en hållbar användning av naturresurser och genetiska resurser.
Gå till organisation
Arbetsgrupper och utskott
Ämbetsmannakommittéer
Institutioner
Projekt
Samarbetsorgan
Sekretariat
Nordiska ministerrådet för kultur (MR-K)
Kulturministrarna i de nordiska länderna och på Färöarna, Grönland och Åland har det överordnade ansvaret för det nordiska kultursamarbetet inom Nordiska ministerrådet. Det överordnade målet är bland annat att främja mångfalden av kulturuttryck och att förmedla konstnärer och deras arbete.
Gå till organisation
Ämbetsmannakommittéer
Institutioner
Samarbetsorgan
Sekretariat
Nordiska ministerrådet för jämställdhet (MR-JÄM)
De nordiska regeringars samarbete på jämställdhetsområdet leds av de nordiska jämställdhetsministrarna som utgör MR-JÄM. De nordiska ländernas gemensamma kultur,historia och demokratiska traditioner har gjort det möjligt att utveckla ett nära och konstruktivt samarbete innanför jämställdhetsområdet.
Gå till organisation
Ämbetsmannakommittéer
Samarbetsorgan
Sekretariat
Nordiska ministerrådet för lagsamarbete (MR-LAG)
De nordiska regeringarnas samarbete på lagområdet leds av de nordiska justitieministrarna som utgör MR-LAG. Lagsamarbetet är ett verktyg för de nordiska länderna i arbetet med att främja grundläggande gemensamma principer inom nordisk lagstiftning.
Gå till organisation
Arbetsgrupper och utskott
Ämbetsmannakommittéer
Sekretariat
Nordiska ministerrådet för miljö och klimat (MR-MK)
De nordiska regeringarnas miljösamarbete styrs av MR-MK. Det nordiska miljösamarbetet ska bland annat bidra till att bevara och förbättra miljökvaliteten och livskvaliteten i Norden samt påverka det regionala och internationella samarbetet.
Gå till organisation
Arbetsgrupper och utskott
Ämbetsmannakommittéer
Samarbetsorgan
Sekretariat
Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S)
De nordiska regeringarnas samarbete inom social- och hälsosektorn leds av de nordiska social- och hälsoministrarna som utgör MR-S. Det nordiska samarbetet inom social och hälsoområdet är baserat på gemensamma värderingar, som utgör fundamentet i den nordiska välfärdsmodellen.
Gå till organisation
Arbetsgrupper och utskott
Ämbetsmannakommittéer
Institutioner
Samarbetsorgan
Sekretariat
Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U)
De nordiska regeringarnas samarbete inom forskning och utbildning leds av de nordiska utbildnings- och forskningsministrarna, vilka utgör MR-U. Ministerrådet ska bidra till att säkerställa Nordens position som ledande kunskaps- och kompetensregion.
Gå till organisation
Arbetsgrupper och utskott
Ämbetsmannakommittéer
Institutioner
Projekt
Samarbetsorgan
Sekretariat
Nordiska ministerrådet för ekonomi- och finanspolitik (MR-FINANS)
De nordiska regeringarnas samarbete inom ekonomi-finansområdet leds av de nordiska finansministrarna som utgör MR-FINANS. Samarbetet lägger grunden för att främja nordiska intressen internationellt och för en mer omfattande global ekonomisk integration.
Gå till organisation
Arbetsgrupper och utskott
Ämbetsmannakommittéer
Sekretariat
Nordisk Ministerråds formandskab
Nordisk Ministerråds formandskaber
Gå till organisation
Danmarks ordförandeskap 2015
Tillväxt, välfärd och värderingar samt Arktis är rubrikerna för det danska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2015.
Gå till organisation
Finlands ordförandeskap 2016
Finland är ordförandeland för Nordiska ministerrådet år 2016. Huvudteman för det finländska ordförandeskapet är vatten, natur och människor.
Gå till organisation
Islands ordförandeskap 2014
Den gröna ekonomin och säkringen av de nordiska välfärdssamhällena står i fokus för Islands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2014.
Gå till organisation
Norges ordförandeskap 2017
Norge har ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2017. Det norska ordförandeskapet har fokus på Norden i omställning, Norden i Europa och Norden i världen.
Gå till organisation
Sveriges ordförandeskap 2018

Ett inkluderande, hållbart, innovativt, tryggt och öppet Norden är utgångspunkten när Sverige 2018 tar över ordförandeklubban i Nordiska ministerrådet. Digitalisering löper som en röd tråd genom Sveriges ordförandeskapsprogram.

Gå till organisation
Nordiska ministerrådets sekretariat
Nordiska ministerrådets sekretariat delar lokaler med Nordiska rådet och Nordiska kulturfonden på adressen Ved Stranden 18.
Gå till organisation
Avdelningen för HR, administration och juridik (HRAJ)
HRAJ handhar den överordnade ekonomistyrningen, inkluderande räkenskaper och budgetar. Avdelningen har ansvaret för rekrytering, personalutveckling samt personaladministration, inkluderande betalning av löner, skatter och avgifter. HRAJ har därtill ansvaret för servicefunktioner som IT och reception. Vid sidan av de administrativa uppgifterna har avdelningen också ansvaret för att koordinera och förbereda möten i Ministerrådet för lagsamarbete (MR-LAG).
Gå till organisation
Avdelningen för kultur och resurser (KR)
Avdelningen för kultur och resurser samordnar det nordiska samarbetet inom områdena MR-Kultur: konst- och kulturprojekt, medier, de nordiska husen samt barn och unga; MR-Jämställdhet; MR-FJLS: fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk – och därunder också Ny nordisk mat.
Gå till organisation
Avdelningen för kunskap och välfärd (KV)
Avdelningen för kunskap och välfärd (KV)
Gå till organisation
Avdelningen för tillväxt och klimat (VK)
Avdelningen för tillväxt och klimat samordnar det nordiska samarbetet inom närings-, energi- och regionalpolitik (MR-TILLVÄXT), miljö (MR-MK) och finanspolitik (MR-FINANS). Avdelningen har också tvärgående uppgifter som omfattar Arktis och hållbar utveckling.
Gå till organisation
Generalsekreterarens kontor (GSK)
Kommunikationsavdelningen (KOMM)
På avdelningen finns informatörer, webbmedarbetare, tolkar, översättare, publikationsmedarbetare, projektanställda, administratörer och studentmedarbetare som tillsammans med kommunikationschefen har hand om både det långsiktiga och det dagliga kommunikations- och informationsarbetet i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.
Gå till organisation
Publikationsenheten
Publikationsenheten är förlaget för Nordiska ministerrådets sekretariat. Vi ger årligen ut omkring 180 publikationer, som fördelar sig i stort sett lika mellan projektrapporter, som kan utgöra grund för politiska beslut (serien TemaNord) och publikationer, som kommunicerar politiska budskap (serien ANP). Publikationsenheten ger råd både om publicering och om Nordiska ministerrådets visuella identitet. Alla publikationer kan laddas ner gratis från www.norden.org/NordPub.
Gå till organisation
Tolknings- och översättningsenheten
Tolknings- och översättningsenheten (Tolk) har huvudansvaret för översättnings- och tolkningstjänster, såväl vid Nordiska ministerrådet som Nordiska rådet. Enheten består av fem rådgivare och en studentmedarbetare.
Gå till organisation
Webbredaktionen
Webbredaktionen har ansvaret för den dagliga driften av och för att utveckla www.norden.org, sociala medier och video. Redaktionen består av en webbredaktör, en webbmedarbetare, en webbutvecklare och tre studenter.
Gå till organisation
Nordiska ministerrådets kontor i Baltikum
Nordiska ministerrådets kontor i Estland
Ett av kontorets viktigaste arbete är att urskilja nya trender och se nya möjligheter för gemensamt nordiskt estniskt samarbete i dialog med de nordiska representationerna, som kontoret har ett nära samarbete med. Kontoret arbetar också brett för att vara företrädare för det som är ”Nordiskt” och exponera det nordiska samarbetet i Estland.
Gå till organisation
Nordiska ministerrådets kontor i Lettland
Nordiska ministerrådets kontor i Lettland är en del av Nordiska ministerrådets sekretariat och fungerar som katalysator för det nordisk-baltiska samarbetet i Lettland. Kontoret har ett nära samarbete med de nordiska diplomatiska representationerna i Lettland och samordnar gemensamma Nordiska initiativ samt identifierar trender och möjligheter för det nordisk-baltiska samarbetet.
Gå till organisation
Nordiska ministerrådets kontor i Litauen
Ett av kontorets viktigaste arbete är att urskilja nya trender och se nya möjligheter för gemensamt nordiskt litauiskt samarbete i dialog med de nordiska representationerna, som kontoret har ett nära samarbete med. Kontoret arbetar också brett för att vara företrädare för det som är "Nordiskt" och exponera det nordiska samarbetet i Litauen.
Gå till organisation
Samarbetsministrarna (MR-SAM)
Det är i praktiken de nordiska samarbetsministrarna som på statsministrarnas uppdrag svarar för samordningen av det nordiska regeringssamarbetet.
Gå till organisation
Expertgruppen för hållbar utveckling
Expertgruppen ska tillhandahålla rådgivning åt Nordiska samarbetskommittén och samarbetsministrarna om hållbar utveckling.
Gå till organisation
Gränshinderarbete
Nordiska ministerrådets arbete för att avskaffa hinder för rörligheten mellan de nordiska länderna.
Gå till organisation
Gränshinderrådet
Gränshinderrådet är ett politiskt tillsatt organ, som har fått de nordiska regeringarnas uppdrag att befrämja den fria rörligheten inom Norden för såväl enskilda som företag. Gränshinderrådet startade sin verksamhet 2014. Ordförandeskapet i Gränshinderrådet skiftar årligen mellan de nationella medlemmarna i Gränshinderrådet och följer ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Ordförandeskapet i Gränshinderrådet ska leda gränshinderarbetet i samarbete med Nordiska ministerrådets generalsekreterare.
Gå till organisation
Informationstjenester
Informationstjenester under MR-SAM
Gå till organisation
Grensetjänsten
Grensetjänsten är ett gräns- och myndighetsöverskridande samarbete mellan Sverige och Norge. Grensetjänstens huvuduppgift är att ta emot och behandla frågor från människor och företag som har någon form av gränsöverskridande verksamhet.
Gå till organisation
Hallå Norden
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Målet med tjänsten är att göra det enklare för personer att röra sig över de nordiska gränserna.
Gå till organisation
Norden i Fokus
Norden i Fokus ger den nationella debatten en nordisk vinkel. Norden i Fokus-kontoren arrangerar seminarier och utställningar om aktuella teman inom politik, miljö, näringsliv och kultur. De huvudsakliga målgrupperna är ämbetsmän, politiker, journalister och intresseorganisationer.
Gå till organisation
Nordiska informationskontoret i Sönderjylland / Sydschleswig
Det nordiska informationskontoret har till uppgift att samordna den nordiska verksamheten i Sönderjylland och informera om det nordiska samarbetet. Kontoret förmedlar nordisk kultur genom en rad aktiviteter i gränsregionen bl.a. nordiska författarbesök, konstutställingar, konserter, läsekretsar och resor i Norden. Samtidigt har kontoret också till uppgift att stärka kunskapen om Södra Jylland och Sydschleswig i övriga Norden.
Gå till organisation
Nordkalottens Gränstjänst
Nordkalottens Gränstjänst är sakkunnig i gränsproblematik, förmedlar information, ger råd till privatpersoner, företag samt organisationer som har verksamhet över landgränsen mellan Finland/Sverige och Finland/Norge. Utöver detta arbetar Gränstjänsten för att undanröja gränshinder.
Gå till organisation
Öresund Direkt
Øresunddirekt är en informationstjänst som förmedlar offentlig information från myndigheter till medborgare och näringsliv i Öresundsregionen. Øresunddirekt består av en webbredaktion i Köpenhamn samt ett informationscenter på Hjälmaregatan 3 i Scandinavian Centre i Malmö. På Informationscentret Øresunddirekt i Malmö bistår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen och Skatteverket med personal som på plats ger myndighetsinformation ur ett öresundsperspektiv.
Gå till organisation
Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK)
NORDBUK är rådgivande och koordinerande organ i alla barn- och ungdomsfrågor i Nordiska ministerrådet.
Gå till organisation
Sekretariat för NORDBUK
Nordisk rådgivningskommitté för Arktis, NRKA
I samband med att ett nytt arktiskt samarbetsprogram godkändes 2002 upprättades Nordisk rådgivningskommitté för Arktis (NRKA). Nordisk rådgivningskommitté för Arktis består av de nordiska medlemmarna i Arktiska rådet och representanter för Färöarna, Grönland och Åland. I förhållande till Nordiska ministerrådet ska NRKA tillhandahålla rådgivning åt samarbetsministrarna och Nordiska samarbetskommittén i arktiska frågor.
Gå till organisation
Sekretariatet för Arktiska expertkommittén
Nordiska samarbetskommittén (NSK)
Nordiska samarbetskommittén svarar för den löpande koordineringen av samarbetet och är också styrelse för ministerrådets sekretariat i Köpenhamn. Nordiska samarbetskommittén består av högre tjänstemän ur respektive lands statsförvaltning.
Gå till organisation
Grønlands Repræsentation, nordiskt samarbete (GL)
Lagmandskontoret, nordiskt samarbete (FO)
Ålandskontoret i Stockholm, Nordiskt samarbete (ÅL)
Nordisk Sekretariat, nordiskt samarbete (IS)
Utrikesministeriet, nordiskt samarbete (FI)
Utenriksdepartementet, nordiskt samarbete (NO)
Utrikesdepartementet, nordiskt samarbete (SV)
Udenrigsministeriet, nordiskt samarbete (DK)
Nordiskt tjänstemannautbyte (TJUT)
Tjänstemannautbytet ger statligt anställda möjlighet att lära känna förvaltningen i ett annat nordiskt land (länder) än hemlandet. Det årliga stipendiebeloppet fördelas mellan länderna plus Färöarna, Grönland och Åland av en grupp bestående av en kontaktperson från varje land, samt Färöarna, Grönland och Åland.
Gå till organisation
Nordiska rådet
Nordiska rådet är det officiella nordiska samarbetets parlamentariska organ. Nordiska rådet bildades 1952. Rådet har 87 valda medlemmar, från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt från Färöarna, Grönland och Åland.
Gå till organisation
Nationella delegationer
Varje nordiskt land har en delegation i Nordiska rådet. Delegationerna ska säkerställa att besluten i rådet och ministerrådet genomförs nationellt.
Gå till organisation
Ålands delegation
Danmarks delegation
Finlands delegation
Färöarnas delegation
Grönlands delegation
Islands delegation
Nationella delegationssekretariat
Här finns en översikt över anställda vid de nationella delegationssekretariaten.
Gå till organisation
Norges delegation
Sveriges delegation
Nordiska rådets sekretariat
Sekretariatet förbereder och följer upp de frågor som behandlas i nordiska rådets ledningsorgan, presidiet och i de olika fackutskotten.
Gå till organisation
Partigrupper
Nordiska rådets valda medlemmar har möjlighet att bilda partigrupper. En partigrupp ska bestå av minst fyra medlemmar och ha representanter från minst två länder.
Gå till organisation
Konservativa gruppen
Den konservativa gruppen har medlemmar från 7 nationella medlemspartier i de fem nordiska länderna och från Färöarna, Grönland och Åland.
Gå till organisation
Det Konservative Folkeparti (KF)
Fólkaflokkurin (Ff)
Høyre (H)
Moderata samlingspartiet (M)
Moderaterna är Sveriges näst största parti, och det största partiet i den borgerliga koallitionen Alliansen. Moderaterna har även innehatt statsministerposten sedan år 2006.
Gå till organisation
Moderaterna Åland (MÅ)
Moderaterna på Åland är ett borgerligt politiskt parti. I valet 2011 fick partiet 13,9% av rösterna och 4 av de 30 mandaten i Ålands lagting.
Gå till organisation
Obunden samling (ObS)
Samlingspartiet (saml)
Sjálfstæðisflokkurinn (Sj.)
Den socialdemokratiska gruppen
Den socialdemokratiska gruppen är en av Nordiska rådets största partigrupper och består av representanter från de socialdemokratiska grupperna i alla de nordiska länderna samt på Färöarna, Grönland och Åland.
Gå till organisation
Det norske Arbeiderparti (A)
Finlands Socialdemokratiska Parti (sd)
Socialdemokraterna hör till Finlands största partier. Den senaste socialdemokratiska presidenten i Finland var Tarja Halonen, åren 2000-2012.
Gå till organisation
Javnaðarflokkurin (Jvfl.)
Samfylkingin (Sf)
Siumut (S)
Socialdemokraterna på Åland (ÅSD)
Ålands socialdemokratiska parti är det äldsta partiet på Åland, med rötter ända tillbaka till år 1906.
Gå till organisation
Socialdemokratiet (S)
Det danska partiet Socialdemokraterne bildades år 1871. I dag är partiet Danmarks näst största.
Gå till organisation
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (S)
Mittengruppen
I mittengruppen i Nordiska rådet samlas de medlemmar och suppleanter från de nordiska länderna och Färöarna, Grönland och Åland, som tillhör centerliberala, gröna och kristdemokratiska medlemspartier.
Gå till organisation
Flokkur fólksins (Flf)
Miðflokkurinn (Mifl)
Ålands framtid (ÅF)
Åländsk Center (ÅC)
Åländsk Center är sedan valet 2011 det parti som har flest mandat i det åländska lagtinget (7 av 30). Åländsk center har två ministerposter i Ålands landskapsregering.
Gå till organisation
Atassut (A)
Björt framtíð (BF)
Centern i Finland (cent)
Centerpartiet (C)
Centerpartiet är ett politiskt parti i Sverige med en gön liberal värdegrund. Viktiga frågor för centerpartiet är frågor om sysselsättning och företagande, klimat samt välfärd.
Gå till organisation
De Gröna (gröna)
De gröna är ett finländskt parti med fokus på miljöfrågor och gröna värden. Partiets väljare finns framför allt i Finlands städer.
Gå till organisation
Demokraterna (D)
Demokraterna (gl. Demokraatit) är ett grönländskt liberalt politiskt parti. Partiet upptar 4 av 31 säten i Landstinget, och fick i det senaste valet år 2009 12,7% av rösterna.
Gå till organisation
Framsókn
Framsóknarflokkurinn (Frfl)
Kristdemokraterna (KD)
Kristdemokraterna är ett politiskt parti i Sverige. Partiet står för en kristen värdegrund och profilerar sig framför allt inom frågor som rör vård, omsorg, familj och näringsliv.
Gå till organisation
Kristdemokraterna i Finland (kd)
Kristelig Folkeparti (KrF)
Liberal Alliance (LA)
Liberalerna (L)
Liberalerna på Åland (Lib)
Liberalerna på åland är ett liberalt politiskt parti på Åland. I valet år 2007 var partiet det största på Åland, men i det senaste valet år 2011 sjönk partiets väljarstöd markant. I dagsläget har partiet 6 av 30 mandat i Ålands lagting och är i opposition.
Gå till organisation
Miljöpartiet (MP)
Miljöpartiet de Gröna är ett politiskt parti i Sverige som står för gröna värden. Förutom klimatfrågor fokuserar partiet även på frågor om migration, utbildning och sysselsättning.
Gå till organisation
Miðflokkurin (Mfl.)
Partii Inuit
Radikale Venstre (RV)
Sambandsflokkurin (sb)
Senterpartiet (Sp)
Sjálvstýrisflokkurin (Sjfl.)
Svenska folkpartiet (sv)
Svenska folkpartiet arbetar för att bevara svenska språkets ställning i Finland och bevaka finlandssvenskarnas intressen. Partiet har varit med i regeringen sedan år 1979 med en eller två ministerposter.
Gå till organisation
Venstre (V)
Venstre (V), Norge
Viðreisn (Vi)
Viðreisn bildades 24 maj 2016 och fick sina första ledamöter i Alltinget i parlamentsvalet hösten 2016. Viðreisn ingår i mittengruppen.
Gå till organisation
Nordisk frihet
I gruppen för Nordisk frihet i Nordiska rådet samlas de medlemmar och suppleanter från tre nordiska länder, Danmark, Finland och Sverige. Gruppen understöder frihet, demokrati och idéen av självständiga nationalstater.
Gå till organisation
Dansk Folkeparti (DF)
Sannfinländarna (Sannf)
Sverigedemokraterna (SD)
Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt och socialkonservativt politiskt parti. Partiet blev första gången invalda i Sveriges riksdag år 2010 med ett väljarstöd på 5,70 procent.
Gå till organisation
Nordisk grön vänster
Partigruppen Nordisk grön vänster i Nordiska rådet samlar de medlemmar och suppleanter från de nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland, som tillhör ett vänsterparti. Gruppen har medlemmar från åtta partier i Norden.
Gå till organisation
Alternativet (ALT)
Danmarks gröna parti för människor som vill arbeta för en hållbar, demokratisk, socialt rättvis och företagsam värld.
Gå till organisation
Enhedslisten (EL)
Inuit Ataqatigiit (IA)
Inuit Ataqatigiit är ett vänsterparti på Grönland, lett av Kuupik Kleist. I valet 2009 vann partiet med 43,7% av rösterna, vilket gav dem 14 av 31 platser i Landstinget.
Gå till organisation
Socialistisk Folkeparti (SF)
Sosialistisk Venstreparti (SV)
Tjóðveldi (T)
Vänsterförbundet (vänst)
Vänsterförbundet (fi. Vasemmistoliitto) är ett vänsterparti med jämlikhet, frihet och hållbar utveckling som värdegrund. Partiet är Finlands femte största.
Gå till organisation
Vänsterpartiet (V)
Vänsterpartiet - De Gröna (Vg)
Vinstrihreyfingin – grænt framboð
Utan partigruppstillhörighet
Ledamöter som inte ingår i en partigrupp.
Gå till organisation
Blå framtid
Fremskrittspartiet (FrP)
Hreyfingin (Hr)
Præsidentskabsprogram
Præsidentskabet i Nordisk Råd går på skift mellem medlemslandene og varer et år ad gangen.
Gå till organisation
Danmarks præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2016
Program for Danmarks præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2016
Gå till organisation
Finlands præsidentskabsprogram i Nordisk Råd 2017
Finlands præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2017
Gå till organisation
Islands ordförandeskap i Nordiska rådet 2015
Program för Islands presidentskap i Nordiska rådet år 2015
Gå till organisation
Norges presidentskapsprogram for Nordisk råd 2018
I en verden preget av endring og uro er det nordiske samarbeidet mer relevant enn noensinne. Med en uforutsigbar sikkerhetspolitisk virkelighet og et stort behov for omstilling står vi i Norden sterkere samlet enn hver for oss.
Gå till organisation
Sveriges ordförandeskap i Nordiska rådet 2014
Program för Sveriges presidentskap i Nordiska rådet 2014
Gå till organisation
Utskott
Det politiska samarbetet kring konkreta frågor sker främst i Nordiska rådets fem fackutskott och i presidiet, som är utskottens ledande organ.
Gå till organisation
Kontrollkommittén
Kontrollkommittén utövar den parlamentariska kontrollen över verksamhet som finansieras med gemensamma nordiska medel.
Gå till organisation
Nordiska rådets presidium
Nordiska rådets politiska ledning, presidiet, har ansvaret för övergripande politiska frågor, planering och budget samt det utrikes- och säkerhetspolitiska parlamentariska samarbetet
Gå till organisation
Utskottet för ett hållbart Norden
Utskottet för kunskap och kultur i Norden
Utskottet för välfärd i Norden
Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden
Valkommittén
Valkommittén förbereder val som beslutas av plenarförsamlingen.
Gå till organisation
Ungdomens Nordiska Råd (UNR)
Ungdomens Nordiska råd är ett forum för de politiska ungdomsorganisationerna i Norden.
Gå till organisation
Regeringslederne fra Færøerne, Grønland og Åland

Repræsentanter for landstyret på Færøerne og Grønland, samt for Ålands landskabsstyrelse deltager i Nordisk Ministerråds arbejde. Ålandsdokumentet, der blev vedtaget i september 2007, har styrket Färöarna, Grönland och Ålands deltagelse i det nordiske samarbejde

Gå till organisation