Handlinger tilknyttet webside

Tolv forslag udgør strategien for det nordiske lederskab på klima- og miljøområdet

De nordiske lande skal gå sammen om den grønne omstilling, ikke mindst når det gælder klimaspørgsmålene, for at landene skal kunne agere hensigtsmæssigt i de store strategiske beslutninger. Et samlet Norden styrker også regionens internationale position, både politisk og økonomisk, siger Tine Sundtoft, tidligere norsk klima- og miljøminister, som i fredags i Stockholm fremlagde en rapport med tolv strategiske samarbejdsforslag til de nordiske miljøministre.

13.04.2018
Fotograf
Heidi Orava

Hovedrekommandationen understreger, at forandringsarbejdet er presserende. Norden skal lægge alle kræfter i, for at regionen effektivt skal kunne bidrage til de langsigtede klimamål i Parisaftalen og i de globale bæredygtighedsmål. Tine Sundtoft konstaterer, at de kommende år er afgørende på mange områder, ikke mindst når det gælder klimaforandringerne.

– Verden har hverken tid eller råd til at komme for sent til den grønne omstilling, og Norden har både viljen og værktøjerne til at gå forrest i forandringsarbejdet. I værste fald vil klimaforandringerne medføre en negativ udvikling i andre miljøspørgsmål. Biodiversiteten er allerede reduceret, og det har blandt andet konsekvenser for den luft, vi indånder, det vand, vi drikker og fødevareproduktionen, siger Tine Sundtoft. Hun var, som klima- og miljøminister, med til at forhandle Parisaftalen på plads.

Store konkurrencefordele er gemt i samarbejdet

Rapporten De nordiske lande i den grønne omstilling – mere end naboer lægger op til, at det nordiske samarbejde systematisk skal arbejde for at støtte landene i at finde og implementere de bedste løsninger inden for både lovgivning, administration og teknologi. Det skal også være et stærkt fokus på løsninger i den vidensproduktion og forskning, som samarbejdet finansierer.

De nordiske lande forholder sig til den grønne omstilling på lignende måder, men de har ifølge Tine Sundtoft også lignende erfaringer inden for eksempelvis naturforhold, brug af kemikalier og udfordringer for biodiversiteten, og de erfaringer kompletterer ofte hinanden. Derfor er der gode muligheder for vidensdeling og udvikling af højkvalitative, omkostningseffektive løsninger, som i sidste ende skaber konkurrencefordele på det globale marked.

Brugen af plast kan være det nordiske samarbejdes udgangspunkt for at konkretisere den cirkulære økonomi og dermed mindske brugen af naturressourcer. Det er spild af ressourcer, at 700.000 tons plast brændes eller ender på lossepladser rundt om i Norden hvert år. Dette spild kan forvandles til en overskudsforretning for både miljøet og industrien. Sundtoft foreslår, at der etableres et nordisk forum for en giftfri og cirkulær økonomi for plast.

Der ligger også en stor pædagogisk opgave i at oversætte den grønne omstilling til et sprog, som kan forstås både i et samfundsmæssigt og økonomisk perspektiv.

– Det er vigtigt med henblik på at kanalisere både private og offentlige investeringer af kapital til den grønne omstilling. Det nordiske samarbejde bør samle de centrale nordiske aktører, som kan fremskynde udviklingen af grønnere finansmarkeder. På offentligt niveau bør landene støttes i forhold til optimal anvendelse af offentlige midler, som støtter den grønne omstilling, siger Sundtoft.

Kaster bolden til politikerne

Nordisk Ministerråds generalsekretær, Dagfinn Høybråten, mener at rapportens konklusioner er højaktuelle for det nordiske miljø- og klimasamarbejde.

– Analysen er et resultat af den reform, som det nordiske samarbejde har gennemgået, og udgør grundlaget for at samarbejdet skal opnå endnu større merværdi på klima- og miljøområdet i de kommende år, siger Høybråten.

Tine Sundtoft kaster bolden videre til politikerne med en direkte opfordring til at omsætte enighed og velvilje til handling.

– Hvis de nordiske lande skal klare omstillingen hver for sig, skal landenes ledere stå sammen og hjælpe hinanden. Alle er enige om, at Norden har forudsætningerne og viljen til at vise vejen i den omstilling, som verden må og skal gennemgå, for at jorden skal kunne bære 10 milliarder mennesker i år 2050. Nu er det tid til at handle, siger Sundtoft.

Ifølge Sveriges miljøminister, Karolina Skog, ordfører for Nordisk Ministerråd for Miljø og Klima 2018, sætter rapporten fingeren på flere vigtige muligheder for at styrke det nordiske miljøsamarbejde.

– Miljøspørgsmålene er af natur grænseoverskridende, og vi kan kun overvinde de udfordringer, som vi står overfor, med en fælles indsats. Rapporten bekræfter dette og fremhæver vigtigheden af, at vi også i fremtiden styrker og intensiverer vores allerede gode nordiske samarbejde, siger Skog.

Rapporten ”De nordiske lande i den grønne omstilling – mere end naboer” er baseret på mere end hundrede diskussioner, som Tine Sundtoft har haft med bl.a. ministre, parlamentsmedlemmer, embedsmænd, forskere og miljøorganisationer i hele Norden samt inden for EU, FN og OECD. Rapporten er den fjerde sektorspecifikke strategiske analyse på nordisk niveau.

Læs rapporten i sin helhed:

Kontakter

Heidi Orava
Telefon +45 21 71 71 48
E-mail heor@norden.org

Tine Sundtoft Telefon +47 95 02 02 65 E-mail tine.sundtoft@vaf.no