Dokumentåtgärder

Om Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Statsministrarna har det överordnade ansvaret för det nordiska samarbetet. I praxis är ansvaret delegerat till de nordiska samarbetsministrar och till Nordiska samarbetskommittén som svarar för den löpande koordineringen av det officiella politiska nordiska samarbetet.

Fotograf
Søren Sigfusson/norden.org

Nordiska ministerrådet, som bildades 1971, är - trots namnet - egentligen inte ett utan flera ministerråd. Nordiska fackministrar möts i ministerråd ett par gånger om året. Det finns för närvarande 10 konstellationer av fackministerråd samt samarbetsministrarnas ministerråd. Beslut i något av de nordiska ministerråden måste vara enhälliga.

Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, som varar ett år åt gången, alternerar mellan de fem nordiska länderna. Det land som innehar ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet utformar ett program som vägleder det nordiska samarbetet under året.

Ärenden förbereds och följs upp av de olika nordiska ämbetsmannakommittéerna, som består av nationella tjänstemän.

Nordens statsministrar håller årliga möten och möts dessutom i andra sammanhang som inför EU:s toppmöten.  Även de nordiska utrikes- och försvarsministrarna möts regelbundet utanför Nordiska ministerrådets regi

Medlemsländer och områden

Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har varit medlemsländer i Nordiska ministerrådet sedan 1971. Dessutom har Grönland, Färöarna och Åland fått en ökad representation och starkare ställning i Nordiska ministerrådet med samma representation som ovan nämnda länder.

Varje land har en röst i Nordiska ministerrådet. Nordiska ministerrådet består av en eller flera regeringsmedlemmar från varje land. Nordiska ministerrådet kan alltså vara sammansatt av samarbetsministrarna eller av fackministrar eller bestå av en kombination av dessa. Representanter för landstyret på Färöarna och Grönland samt för Ålands landskapsregering deltar också i ministerrådets arbete.

Färöarna, Grönland och Åland kan välja att ansluta sig till de beslut som fattas i Nordiska ministerrådet i den omfattning som deras respektive avtal om självstyre ger möjlighet till.

Färöarna, Grönland och Åland har fått mer att säga till om i det nordiska samarbetet sedan Ålandsdokumentet antogs av samarbetsministrarna i Mariehamn på Åland den 5 september 2007. Ålandsdokumentet är en redogörelse om initiativ som kan förstärka Färöarnas, Grönlands och Ålands deltagande i det nordiska samarbetet.

Kontakt

Helle Engslund Karup
E-post: