Dokumentåtgärder

NordBio visar vägen för framtidens nordiska bioekonomi

NordBio-programmets avslutande konferens "Minding the future - Bioeconomy in a changing Nordic reality", hölls i Reykjavík den 5-6 oktober. Centrala resultat från NordBio-programmet är bland annat flera nya produkter, innovationer och företagare på bioekonomifältet. Lika viktigt är att det har gjorts strategiska framsteg som kommer att ge det nordiska samarbetet större inflytande på europeisk och global politik, förstärka vår position i konkurrensen om europeisk forskningsfinansiering, och hjälpa oss att få fotfäste på globala marknader.

17.10.2016

Hållbar produktion och nyttjande av naturresurser

NordBio-initiativet har haft en helhetsmässig syn på bioekonomi och sammanfört experter på utbildning, forskning och innovation med industri och beslutsfattare i syfte att främja hållbar produktion och nyttjande av levande naturresurser.

Det har resulterat i allt från bättre data om biologiska resurser och användningen av dem i hela regionen till nya utbildnings- och forskningsmetoder, ökad resurseffektivitet och innovativ produktutveckling. En nordisk bioekonomipanel kommer att ge förslag till en nordisk bioekonomistrategi 2017.

De fem huvudprojekten inom NordBio var Biophilia, som använder kreativitet i utbildning för att öka intresset för naturvetenskap, innovation och företagande; ERMOND, som utforskar ekosystemens resiliens och dämpande av effekterna från naturkatastrofer; Innovation in the Nordic bioeconomy, som ska förstärka produktutveckling och hållbar matproduktion; Marina, som ska reducera utsläpp och främja bruk av alternativa bränslen i den marina industrin; och Woodbio, som ska optimera produktionen och nyttjandet av biomassa från den nordiska skogsindustrin.

Vi har gjort strategiska framsteg som kommer att ge oss inflytande på europeisk politik, förstärka vår position i konkurrensen om europeisk forskningsfinansiering, och hjälpa oss att få fotfäste på globala marknader.

"Som ett resultat av NordBio har vi sett flera nya produkter, innovationer och nya företagare på bioekonomifältet", säger Sveinn Margeirsson, vd för det isländska forsknings- och utvecklingsföretaget inom livsmedel och bioteknik Matís. "Vi har gjort strategiska framsteg som kommer att ge oss inflytande på europeisk politik, förstärka vår position i konkurrensen om europeisk forskningsfinansiering, och hjälpa oss att få fotfäste på globala marknader."

 

Utnyttja biomassans hela potential

I sitt inlägg om bioekonomins sociala, miljömässiga och ekonomiska potential uppmanande Lene Lange, forskningsledare och professor vid Danmarks Tekniska Universitet och medlem i den nordiska bioekonomipanelen, de nordiska länderna att ta ledningen i att utveckla en stark och hållbar global bioekonomi. "Bioekonomin spelar en central roll eftersom vi är tvungna att göra saker och ting annorlunda", säger hon.

"För att minska utsläppen måste vi ersätta fossila bränslen med förnybara. Vi måste även utnyttja våra biologiska resurser bättre, eftersom vi fortfarande slänger bort minst 40 % av dem. Det optimistiska budskapet är att vi faktiskt skulle kunna mätta jordens växande befolkning, som snart är uppe i 9 miljarder, genom att utnyttja biomassans fulla potential."

Vi skulle faktiskt kunna mätta jordens växande befolkning, som snart är uppe i 9 miljarder, genom att utnyttja biomassans fulla potential.


Det nordiska samarbetet syftar till att utveckla en tvärsektoriell bioekonomi som förstärker regional och lokal ekonomisk tillväxt och skapar arbetstillfällen för välutbildade personer på landsbygden. "Hållbarhet handlar inte enbart om naturresurser och ekonomi, utan också om samhället i stort och lokalt", sade Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten i sitt öppningstal.

"Teknologisk utveckling och globalisering har satt press på den lokala ekonomin. På alltför många platser skördar vi de rikliga resurserna och exporterar dem utan mycket bearbetning och utan att det skapas mycket mervärde."

Hållbarhet handlar inte enbart om naturresurser och ekonomi, utan också om samhället i stort och lokalt.

 

Implementering av den nya bioekonomin

Talare på konferensen betonade behovet av tydlig nordisk strategi och bioekonomipolicy, stark fokus på forskning och utveckling, innovation och företagsamhet, avsevärd ökning av offentliga och privata investeringar, och ett flexibelt och innovativt utbildningssystem. "Jag undrar om inte den här övergången till bioekonomi kan lyckas bara genom förbättrad vetenskaplig läskunnighet och kommunikation", frågade sig Bryan Alexander, utbildare och futurist.

"Processerna av input till en hållbar bioekonomi utvecklas kontinuerligt", säger Ari Kristinn Jónsson, rektor för Reykjavíks universitet. "Vårt utbildningssystem måste vara flexibelt och villigt att ge studenterna nödvändig innovationsförmåga. Vi måste göra det möjligt att tillämpa komplexa tekniska koncept, som bioprocessering av cellulosa, på marknadsföringsbara produkter."

Enligt Christine Lang, ordförande för det tyska bioekonomirådet, är tydlig kommunikation avgörande för att allmänheten ska acceptera den nya bioekonomin. "Bioekonomi bör bli en integrerad del av hållbarhet – av hållbarhetsmålen och den cirkulära ekonomin", säger hon.

"Vi måste även se till att vi kommunicerar med samhället, för utan stöd från samhället sker ingen övergång till bioekonomi."

Unga talanger på bioekonomifältet, bland andra Haraldur Hugosson och Ásdís Ólafsdóttir, höll inspirerande inlägg om vikten av ett balanserat förhållande mellan samhälle och miljö. "Vi behöver en generation som vill behandla planeten bättre, inte en som är tvungen att göra det", var Ásdís Ólafsdóttirs tydliga budskap.

Konferensen i korthet

Konferensen omfattade presentationer av produktutveckling baserad på hållbar och optimerad användning av biologiska resurser. Övriga teman som behandlades var bland annat förbättrade definitioner och kartläggning av den nordiska bioekonomin, kapacitetsuppbyggnad och innovation i utbildningen, och ekosystemens resiliens som ett sätt att dämpa konsekvenserna av naturkatastrofer. 

Kontakter

Torfi Jóhannesson
Telefon +45 29 69 29 33
E-post torjoh@norden.org