Dokumentåtgärder

Ministerråd

Nordiska ministerrådet som grundades 1971 är - trots namnet - egentligen inte ett, utan flera ministerråd.
Nordiska ministerrådet för arbetsliv (MR-A)
De nordiska regeringarnas samarbete inom sysselsättnings- och arbetsmarknadsområdet samt områdena arbetsmiljö och arbetsrätt leds av de nordiska arbets- och sysselsättningsministrarna, vilka utgör MR-A.
Nordiska ministerrådet för hållbar tillväxt (MR-Tillväxt)
De nordiska ländernas samarbete inom områdena näringsliv, energi och regionalpolitik ska säkra regionens fortsatt goda tillväxt. Samarbetet leds av de nordiska ministrarna för närings-, energi-, och regionalpolitik.
Nordiska ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS)
MR-FJLS består av ett ministerråd med fyra politikområden: fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk. MR-FJLS huvudsakliga uppgifter består av att främja en hållbar användning av naturresurser och genetiska resurser.
Nordiska ministerrådet för jämställdhet (MR-JÄM)
De nordiska regeringars samarbete på jämställdhetsområdet leds av de nordiska jämställdhetsministrarna som utgör MR-JÄM. De nordiska ländernas gemensamma kultur,historia och demokratiska traditioner har gjort det möjligt att utveckla ett nära och konstruktivt samarbete innanför jämställdhetsområdet.
Nordiska ministerrådet för kultur (MR-K)
Kulturministrarna i de nordiska länderna och på Färöarna, Grönland och Åland har det överordnade ansvaret för det nordiska kultursamarbetet inom Nordiska ministerrådet. Det överordnade målet är bland annat att främja mångfalden av kulturuttryck och att förmedla konstnärer och deras arbete.
Nordiska ministerrådet för lagsamarbete (MR-LAG)
De nordiska regeringarnas samarbete på lagområdet leds av de nordiska justitieministrarna som utgör MR-LAG. Lagsamarbetet är ett verktyg för de nordiska länderna i arbetet med att främja grundläggande gemensamma principer inom nordisk lagstiftning.
Nordiska ministerrådet för miljö och klimat (MR-MK)
De nordiska regeringarnas miljösamarbete styrs av MR-MK. Det nordiska miljösamarbetet ska bland annat bidra till att bevara och förbättra miljökvaliteten och livskvaliteten i Norden samt påverka det regionala och internationella samarbetet.
Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S)
De nordiska regeringarnas samarbete inom social- och hälsosektorn leds av de nordiska social- och hälsoministrarna som utgör MR-S. Det nordiska samarbetet inom social och hälsoområdet är baserat på gemensamma värderingar, som utgör fundamentet i den nordiska välfärdsmodellen.
Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U)
De nordiska regeringarnas samarbete inom forskning och utbildning leds av de nordiska utbildnings- och forskningsministrarna, vilka utgör MR-U. Ministerrådet ska bidra till att säkerställa Nordens position som ledande kunskaps- och kompetensregion.
Nordiska ministerrådet för ekonomi- och finanspolitik (MR-FINANS)
De nordiska regeringarnas samarbete inom ekonomi-finansområdet leds av de nordiska finansministrarna som utgör MR-FINANS. Samarbetet lägger grunden för att främja nordiska intressen internationellt och för en mer omfattande global ekonomisk integration.
Nordiska ministerrådet för digitalisering 2017–2020 (MR-DIGITAL)
MR-SAM beslutade den 22 juni 2017 att upprätta ett tillfälligt ministerråd för digitalisering (MR-DIGITAL) för perioden 2017–2020. MR-DIGITAL består av en minister från varje nordiskt land samt en från Grönland, Färöarna respektive Åland. Följande ministrar har utsetts till MR-DIGITAL: