Lauri Heikkilä (Replik)

Information

On hyvä, että tämä asia on nostettu keskusteluun. Tietysti vaikka Pohjoismaiden välillä onnistutaan aina välillä poistamaan rajaesteitä, sitten kaivattaisiin syvempää hallitusten tai ministeriöiden välistä yhteistyötä, jotta estettäisiin myös nämä tulevat rajaesteet. Pohjoismaiden pitäisi ehkä syventää tätä virkamiesyhteistyötä. Osittain se varmaan tuossa Andersinkin ajatuksessa taka-alalla on, kun hän sanoi, että sitä pitää jotenkin tehostaa. Emmekö me voisi täällä Pohjoismaiden neuvostossa ensin ottaa esille tämä syventäminen, jotta saataisiin lainsäädäntöä yhdenmukaistettua paremman lakiehdotusten valmistelutyön kautta eri Pohjoismaitten näkökannat huomioon ottaen?

Skandinavisk oversettelse

Det är bra att frågan har tagits upp till debatt. Även om vi ibland lyckas avskaffa gränshinder mellan de nordiska länderna behövs ett fördjupat samarbete mellan regeringarna eller ministerierna för att hindra att det uppstår nya gränshinder. De nordiska länderna borde kanske fördjupa detta tjänstemannasamarbete. Delvis låg detta säkert bakom Anders tanke då han sade att samarbetet borde effektiveras. Kunde vi inte här i Nordiska rådet först ta upp detta fördjupade samarbete, så att vi kan harmonisera lagstiftningen med hänsyn till de olika nordiska ländernas synpunkter genom en förbättrad beredning av lagförslag?