The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Krav på moms vid tillfällig införsel av byggmaskiner m.m.

Den som för en anläggningsmaskin, exempelvis en grävmaskin, mellan Norge och EU skall betala mervärdesskatt för varan till Norge eller EU. De bestämmelser som reglerar momsfrihet vid tillfällig import gäller inte för anläggningsmaskiner.

Information

Serial number
14-064
Affected countries
Norway
Sweden
Category
Skatt och finans
Status
Solved
Priority of the Freedom of Movement Council
No

Kraven på betalning av mervärdesskatt vid införsel av varor till Norge från EU kan innebära likviditetsproblem för exempelvis små byggföretag som vill ta uppdrag på andra sidan gränsen. Ett näraliggande gränshinder utgörs av krav på att ställa säkerhet för mervärdesskatt vid import av varor från EUområdet till Norge för utställning på mässor, vilket på motsvarande sätt kan innebära likviditetsproblem. Problemet är en följd av att EU och Norge är olika mervärdesskatteområden. För EU:s del följer bestämmelserna av förordningar som är svåra att ändra.

 Dessutom är både EU och Norge bundna av en internationell konvention som reglerar möjligheterna till tull/mervärdesskattefrihet (Istanbulkonventionen). Bestämmelserna är sålunda mycket svåra att ändra på. En lösning som har diskuterats är att anpassa när och hur mervärdesskatt  skall betalas, så att företagens likviditetsproblem minimeras. För att en sådan lösning skall kunna utvecklas krävs troligen politiska signaler till myndigheterna.

Hindringen beskrivs även i rapporten "Rapport om grensehindre i handel med varer og tjenester" från Nordic Innovation (2011)

Den svenska riksdagen fattade under år 2013 ett beslut som löser hindret för gränsövergångar från Norge till Sverige, det nya regelverket trädde i kraft 1.januari 2015 (se proposition 2013/14:16). En lösning av hindret för gränsövergångar från Sverige till Norge kräver dock att det även görs ändringar i det norska regelverket, förhoppningen är att Norge inom kort kan vidta de nödvändiga ändringarna.

Example

Johans Byggentreprenad AB är ett svenskt företag som ska utföra arbeten i Norge. Företaget ska föra över en av sina grävmaskiner till Norge, värdet på maskinen är NOK 10 miljoner. I samband med överförseln måste företaget lämna en deposition på 25% av maskinens värde, dvs. NOK 2,5 miljoner, till de norska tullmyndigheterna. Johan har inte den summan och blir därför tvungen att belåna sitt hus för att betala depositionen. Efter att arbetet utförts tar Johan tillbaka grävmaskinen vars värde har sjunkit till NOK 8 miljoner. Eftersom den deponerade summan räknas i procent av värdet får Johan inte tillbaka hela sin deposition på NOK 2,5 miljoner utan endast 25% av dagens marknadsvärde, dvs. NOK 2 miljoner. 

Who is affected?

Svenska entreprenadföretag som utför arbeten med anläggningsmaskiner.

Proposed solution

En möjlig lösning är en förändring av ATA-carnetkonventionen, så att även varor som ska användas för bearbetning och lagning omfattas. ATA-carnetkonventionen är en del av Istanbul-konventionen som ägs av WCO. Konventionen kan uppdateras, till exempel har en uppdatering gjorts för att möjliggöra elektroniska meddelanden. Ett land som är anslutet till konventionen kan lämna in ett förslag till förändring av den materiella texten – i det här fallet en utökning av carnetsystemet till att även inkludera bland annat byggmaskiner. EU skulle alltså kunna lämna in ett förslag om förändring av konventionen, men det skulle kräva att EU-medlemmarna är eniga om detta. Beslut om förändring tas sedan av länderna ansluta till ATA-konventionen enligt de röstregler som finns i konventionen. Efter detta ska den nya konventionen ratificeras i länderna. Detta är alltså en process som sträcker sig över några år.

[Källa:http://www.kommers.se/Documents/dokumentarkiv/publikationer/2013/rapporter/rapport-sveriges-handel-med-norge.pdf

Contact information