The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Utbetalningar av sociala förmåner vid tvivel om vilket land som har betalningsansvaret

Ibland finns det skillnader i ländernas uppfattningar om vilket land som ska betala sociala förmåner till medborgare som rör sig över gränserna. För att undvika att enskilda blir utan sociala förmåner kunde länderna använda sig av möjligheten att göra interimistiska utbetalningar.

Information

Serial number
14-166
Affected countries
Denmark
Faroe Islands
Finland
Greenland
Iceland
Norway
Sweden
Åland Islands
Category
Social och hälsa
Which country can solve the issue?
Norden
Status
Solved
Priority of the Freedom of Movement Council
No

En bärande princip inom EU-rätten är att arbetstagare endast ska omfattas av lagstiftningen i en medlemsstat. Huvudregeln är att arbetstagare ska omfattas av lagstiftningen i arbetslandet, oberoende av var personen är bosatt.

I de fall då personen arbetar i två eller flera länder kan det dock uppstå oklarheter kring vilket lands lagstiftning som ska tillämpas. Det kan i förlängningen leda till att arbetstagaren går miste om sociala förmåner då länderna inte kan komma överens om betalningsansvaret sinsemellan.

Det EU-rättsliga regelverket öppnar också upp för länderna att göra överenskommelser om vilket lands lagstiftning som ska gälla för arbetstagare. Därutöver finns det en möjlighet för nationella myndigheter att göra interimistiska utbetalningar under en kortare tid tills det blir utrett vilket lands lagstiftning om sociala förmåner som ska gälla i det enskilda fallet. Dessa möjligheter kunde användas i större utsträckning än i dagsläget för att minska risken för att enskilda arbetstagare ska hamna i kläm mellan olika lagstiftningar.

Hindret diskuteras i den nordiska socialförsäkringsgruppen.

Proposed solution

En samnordisk tolkning av lagvalsreglerna som är i överensstämmelse med EU-rätten.

Vid Gränshinderrådets möte 21. juni 2021, ansågs detta hinder som löst med följande motivering från Gränshinderrådets finländske medlem Kimmo Sasi som prioriterat hindret: 

"EU:s koordinationsförordning om socialskyddet (883/2004) trädde i kraft år 2010. I den finns en regel hur man kan temporärt börja betala förmåner i oklara fall. Det var dock inte tidigare redskap att förverkliga regeln, då socialskyddsanstalterna skulle övergå till EESSI systemet år 2012, vilket inte skedde. Nu har de nordiska socialmyndigheterna tagit i bruk EESSI systemet och socialmyndigheterna har börjat tillämpa förordningen."

 

Last reviewed by
Beskæftigelsesmin. DK 31.08.2020 / Social-och hälsovårdsmin. FI 28.09.2020 / Arbeids- og sosialdept. NO 21.09.2020 / Socialdept. SE 14.09.2020 / Socialmin. FO 15.11.2019 / Dept. for Soc. Anl. og Justitsområdet GL 12.11.2020 / IS 03.12.2019 / AX 15.10.2019
Contact information