The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Flytt för institutionaliserade personer

Enligt den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster ska de ansvariga myndigheterna samarbeta för att göra det möjligt för äldre eller institutionaliserade personer att flytta till det land där de har starkast personlig anknytning. Med institutionaliserade personer menar man personer i behov av långvarig omsorg.

Information

Serial number
14-104
Affected countries
Denmark
Faroe Islands
Finland
Greenland
Iceland
Norway
Sweden
Åland Islands
Category
Social och hälsa
Which country can solve the issue?
Norden
Status
Unsolved
Priority of the Freedom of Movement Council
Yes

Möjligheten för personer som behöver långvarig vård och behandling att flytta från ett nordiskt land till ett annat grundar sig på artikel 9 i den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster från 1994.

I alla nordiska länder är det kommunerna som är ansvariga för denna vård.

Konventionen ger kommunen befogenhet och skyldighet att medverka till flyttningen till ett annat nordiskt land och eventuellt träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för vård och behandling i de båda länderna. Det finns dock inga sådana direkta regler gällande fördelningen av kostnaderna.

Arbetsgruppen om revision av den nordiska biståndskonventionen har avslutat sitt arbete och ärendet ligger hos ÄK-S.

Who is affected?

Hindret påverkar antagligen inte så många, men det har stora konsekvenser för enskilda personer som drabbas. De senaste åren har det emellertid inte inkommit inrapporteringar om konkreta fall med anknytning till detta problematik.

Proposed solution

Länderna arbetar för att revisionen av den Nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster ska innehålla tydliga regler om ansvarsfördelning och eventuell fördelning av kostnader mellan ländernas myndigheter.

Last reviewed by
Social og Ældremin. DK 07.11.2022 / Social-och hälsovårdsmin. FI 26.9.2020 / Helse- og omsorgsdept. NO 01.09.2020 / Socialdept. SE 18.09.2020 / Socialmin. FO 15.11.2019 / IS 03.12.2019 / AX 14.10.2019 / GL 12.11.2020
Contact information