Flytt för institutionaliserade personer

Enligt den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster ska de ansvariga myndigheterna samarbeta för att göra det möjligt för äldre eller institutionaliserade personer att flytta till det land där de har starkast personlig anknytning. Med institutionaliserade personer menar man personer i behov av långvarig omsorg.

Information

Serienummer
14-104
Berörda/drabbade länder
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Åland
Kategori
Social och hälsa
Vilket land kan lösa problemet?
Norden
Status
Olöst
Prioriterat av gränshinderrådet
Ja

Möjligheten för personer som behöver långvarig vård och behandling att flytta från ett nordiskt land till ett annat grundar sig på artikel 9 i den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster från 1994.

I alla nordiska länder är det kommunerna som är ansvariga för denna vård.

Konventionen ger kommunen befogenhet och skyldighet att medverka till flyttningen till ett annat nordiskt land och eventuellt träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för vård och behandling i de båda länderna. Det finns dock inga sådana direkta regler gällande fördelningen av kostnaderna.

Arbetsgruppen om revision av den nordiska biståndskonventionen har avslutat sitt arbete och ärendet ligger hos ÄK-S.

Vem berörs av problemet?

Hindret påverkar antagligen inte så många, men det har stora konsekvenser för enskilda personer som drabbas. De senaste åren har det emellertid inte inkommit inrapporteringar om konkreta fall med anknytning till detta problematik.

Förslag till lösning

Länderna arbetar för att revisionen av den Nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster ska innehålla tydliga regler om ansvarsfördelning och eventuell fördelning av kostnader mellan ländernas myndigheter.

Senast granskad av
Social og Ældremin. DK 07.11.2022 / Social-och hälsovårdsmin. FI 26.9.2020 / Helse- og omsorgsdept. NO 01.09.2020 / Socialdept. SE 18.09.2020 / Socialmin. FO 15.11.2019 / IS 03.12.2019 / AX 14.10.2019 / GL 12.11.2020
Contact information