The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Kommuniké om globaliseringens utmaningar

20.09.07 | Declaration
Nordiska närings-, energi- och regionalministrarnas
respons till globaliseringens utmaningar, Helsingfors 19 och 20 september 2007.

Information

Adopted
20.09.2007
Location
Helsingfors

Nordiska närings-, energi- och regionalministrarnas respons till globaliseringens utmaningar

De nordiska statsministrarna gav i Punkaharju i juni 2007 startskottet för en förnyad nor-disk satsning på globaliseringsområdet. Statsministrarna enades om åtgärder och mål-sättningar som kommer att främjas till förmån för ett kunnigare, synligare och mer välmå-ende Norden. I detta spelar närings-, energi- och regionalpolitik en avgörande roll.

Ministrarna för närings-, energi- och regionalpolitik beslöt – utgående från de riktlinjerna statministrarna hade kommit överens – om följande åtgärder och förslag:

  • Det nationella kunnandet, resurser och program ska kopplas samman till en gemen-sam hemmabas för att gynna nätverkssamarbete i det nordiska näringslivet. Sam-arbetet mellan operativa innovationsaktörer i de nordiska länderna ska öka. Nordisk Innovationscenters (NICe) verksamhet inriktas också till detta ändamål. Vi vill att ut-vecklingen går mot ett gränslöst nordiskt innovationsområde. Inom energisektorn ska man ta ställning till om man ska förstärka Nordisk energiforsknings (NEF) roll som ett centrum som samlar nationella innovationsansvariga, företag och forskare till viktiga projekt med klimatpolitiska, energipolitiska och miljöpolitiska målsättning-ar.
  • De nordiska länderna ska profilera sig i världstoppen inom innovationsområdet och inom forskningsområdet. Samarbetet och informationsutväxlingen mellan de nor-diska organisationerna NICe, NEF, Nordregio och NordForsk ska förstärkas.
  • Samarbetet för att öka synligheten för det nordiska kunnandet och för nordisk tek-nologiutveckling ska förstärkas. Etablering av gemensamma nordiska innovations-representationer i Asien ska utredas.
  • Vidareutvecklingen mot en gränslös nordisk elmarknad ska skyndas på. Nätinve-steringarna ska öka och ytterligare harmonisering av regelverk ska prioriteras för marknadsaktörer och stamnätsföretag så att gränsöverskridande handel och etable-ring av nya aktörer främjas. Ministrarna ber ämbetsmannakommitéen att utreda om och hur man kan etablera en nordisk systemoperatör med ansvar för såväl opera-tionell drift som systemutveckling och investeringsplanering ur ett nordiskt perspek-tiv. Ämbetsmannakommitéen bör rapportera till ministrarna i god tid innan nästa mi-nistermöte. Ett starkare nordiskt perspektiv är också av betydelse i samband med att en alltmer europeisk elmarknadslagstiftning tar form.
  • Genom ökade resurser för samarbetet att uppvisa och utveckla de nordiska länder-nas toppkunnande inom energieffektivitet, förnybar energi och fångst av koldioxid kan de nordiska länderna påskynda arbetet med att minska utsläpp av växthusga-ser. I detta kan Nordens toppkunnande också profileras genom samarbete inom marknadsföring och export.
  • Avskaffandet av gränshinder är en särskilt viktig förutsättning för att främja nät-verksuppbyggning mellan små företag och för ökat gränsregionalt samarbete, och detta arbete bör fortsätta.

Ministrarna konstaterade, att resultat i arbetet som statsministrarna har satt i gång förut-sätter insatser från flera förvaltningsgrenar samt från näringslivet. Ministrarna gav till äm-betsmannakommittéerna till uppgift att planera konkreta åtgärder och förslag så att de för-sta resultaten kan rapporteras till statsministrarna och samarbetsministrarna på våren 2008. (Dessförinnan ska samarbetsministrarna till statsministrarna rapportera hur globali-seringsåtgärderna fortskrider. Det ska ske vid Nordiska rådets 59:e session i Oslo i slutet av oktober 2007).

I tillägg till det gemensamma mötet behandlade ministrarna samarbetsfrågor i separata ministermöten för energipolitik, näringspolitik och regionalpolitik. Resultat av dessa möten rapporteras i bilagor.  

Contact information