Eygló Harðardóttir (Hovedindlæg)

Tietoja

Laji
Varsinainen puheenvuoro
Puheen numero
299
Speaker role
Samarbejdsminister / social- og boligminister
Päivämäärä

Herr president! Å mina kollegers, de nordiska samarbetsministrarnas, vägnar har jag den stora glädjen att presentera ministerrådsförslaget om handlingsplan för gränshinderssamarbetet 2014-2017.

Vi ska nu omorganisera det framgångsrika Gränshinderforum och skapa ett gränshinderråd. Målet för det nya Gränshinderrådet är att verka för en öppen och väl fungerande gemensam arbetsmarknad samt att skapa förutsättningar för nordiska företag att verka över gränserna. Gränshinderrådet kommer främst att prioritera gränshinder inom arbetsmarknadsområdet, det sociala området och utbildningsområdet. Målet är att årligen avklara fem till tio nordiska gränshinder i regi av Gränshinderrådet.

Vad det handlar om är att Norden i dag består av nästan 26 miljoner invånare med 12,5 miljoner arbetstagare och 1,5 miljoner företag. Vår gemensamma BNP är 1 180 miljarder euro. Det gör oss till den tionde största ekonomin i världen och den femte i Europa.

I dag bor totalt 280 000 nordiska medborgare i ett annat nordiskt land. Det är över 1 procent av den totala nordiska befolkningen. 2011 flyttade 58 000 nordiska medborgare till ett annat nordiskt land. Det är nästan 5 000 personer varje månad. Ofta är det unga människor som ser en möjlighet att komma ifrån arbetslöshet. Omkring 70 000 människor är dagliga gränsöverskridare i Norden. Det är personer som bor på den ena sidan gränsen och arbetar på den andra. Denna rörlighet kan plussas på med ytterligare 6 000 årligen om vissa hinder rivs.

Människor och företag ska kunna korsa våra gränser på lika villkor och så fritt som möjligt. Det tjänar alla på. Därför ska det nordiska samarbetet avskaffa gränshinder och förebygga uppkomsten av nya.

Vi har genom åren fått en kraftig draghjälp i gränshindersarbetet av Gränshinderforum. Dess arbete under ledning av Ole Norrback har varit mycket framgångsrikt. Nu vidareutvecklar vi organisationen till ett nytt gränshinderråd med en ny strategi och handlingsplan som träder i kraft den 1 januari 2014.

Vi ska prioritera tre områden när det gäller arbetet med att bryta ned gränshinder:

  • Vi ska få bort existerande gränshinder
  • Vi ska arbeta förebyggandet så att inte nya gränshinder uppstår
  • Vi ska öka och effektivisera informationsinsatserna för individer och företag nordiskt, nationellt och regionalt

Med den nya organisationen av gränshindersamarbete får samarbetsministrarna en tydligare roll i arbetet. Vi ska tillsammans med berörda ministrar, myndigheter och organisationer verka för att främja den fria rörligheten för individer och företag. Vi ska också arbete för att nordisk nytta ska jämställas med nationell nytta.

Det nya Gränshinderrådet kopplas närmare den politiska ledningen genom att ordförandelandet i Nordiska ministerrådet också är ordförande i Gränshinderrådet. Island kommer att vara ordförande i Gränshinderrådet 2014.

Jag skulle här vilja säga att jag redan har valt den isländska medlem som ska bli ordförande. Jag är tacksam för att hon har sagt ja till mig eftersom jag vet att detta är en människa som jag litar på och vet att hon är bäst när det kommer till nordiskt samarbete. Det kommer att bli Siv Friðlufsdotter.

Även generalsekreteraren i Nordiska ministerrådet får en starkare roll. Generalsekreteraren ska ansvar för att prioritera att gränshinderfrågor förs vidare till ministerråd och ämbetsmannakommittéer. Generalsekreteraren ska dessutom koordinera och samordna arbetet mellan regeringarna.

Jag vill nämna att jag tycker att det var intressanta idéer som kom fram i frågestunden om att använda även nationella regelråd för att gå igenom den nordiska aspekten av lagstiftning i varje land.

Nordiska ministerrådet och generalsekreteraren ställer sekretariatsbistånd till förfogande för Gränshinderrådet. De ska bland annat koordinera gränshinderarbetet nordiskt, nationellt och regionalt.

Det är viktigt att vi alla jobbar med detta och att vi kopplar det hela till den operativa nivån i respektive land. Det är viktigt att vi utvecklar och samarbetar om detta. När vi ser på gränshindersarbetet ska det vara resultatorienterat och mätbart. På det sättet kan vi utveckla och vidareutveckla gränshinderarbetet under mandatperioden. Jag hoppas verkligen att detta är någonting som vi kommer att fortsätta diskutera och ha en bra dialog om.

Till sist tänkte jag nämna att samarbetsministrarna varje år i samband med Nordiska rådets session presentera resultaten av ländernas, ministerrådens och Gränshinderrådets arbete för att visa hur viktigt vi tycker att detta är.