Näin haet tukea Pohjoismaiden ministerineuvostolta

Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoituksella toteutetaan vuosittain satoja hankkeita. Rahoituksen saaminen edellyttää sitä, että hanke luo lisäarvoa Pohjoismaille sekä Ahvenanmaalle, Färsaarille ja Grönlannille.

Hankkeiden aihekirjo on hyvin laaja, mutta kaikille on yhteistä niiden pohjoismainen hyödyllisyys ja kytkeytyminen Pohjoismaiden ministerineuvoston visioon. Pääosan hankkeista toteuttaa niin sanottu hallintoelin, jolla tarkoitetaan lähinnä Pohjoismaiden valtiollisia organisaatioita. Ne hallinnoivat hanketta tai ohjelmaa Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta. Joillakin aloilla Pohjoismaiden ministerineuvosto rahoittaa hankkeita suoraan hankehakujen perusteella.

Kaikki rahoituspäätökset perustuvat poliittiseen keskusteluun ministerineuvostoissa tai niiden virkamieskomiteoissa. Myöntämispäätökset tehdään ministerineuvostoissa, virkamieskomiteoissa tai hakuohjelmien ja hankehakujen perusteella. Täältä löydät kaikki avoimet hankerahoitusvaihtoehdot:

Huomaa, että emme ota vastaan avoimia hakemuksia.

Ehdot

Kaikkien rahoitettavien hankkeiden on täytettävä Pohjoismaiden ministerineuvoston ehdot. Kaikkia hankkeita koskevat yleiset ehdot on listattu alla. Niiden lisäksi hankkeelle tai hankehaulle voidaan asettaa erityisvaatimuksia.

Kytkeytyy Pohjoismaiden ministerineuvoston strategiapohjaan

Pohjoismaisin varoin rahoitettavien hankkeiden tulee kytkeytyä Pohjoismaiden ministerineuvoston visioon, toimintasuunnitelmaan ja budjettiin. 

Pohjoismaiselle yhteistyölle on hyväksytty visio, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä.

Edistämme vision mukaisesti seuraavia painopistealueita: 

  • Kilpailukykyinen Pohjola: Haluamme yhdessä edistää Pohjolan vihreää kasvua, joka perustuu tietoon, innovointiin, liikkuvuuteen ja digitaaliseen integraatioon.
  • Vihreä Pohjola: Haluamme yhdessä edistää yhteiskuntiemme siirtymistä vihreään talouteen sekä hiilineutraaliutta ja kestävää kierto- ja biotaloutta.
  • Sosiaalisesti kestävä Pohjola: Haluamme yhdessä edistää osallisuutta, tasa-arvoa ja yhtenäisyyttä alueella, jossa on yhteiset arvot ja jossa vahvistetaan kulttuurivaihtoa ja hyvinvointia.

Ministerineuvoston eri sektorit laativat omia suunnitelmiaan, strategioitaan ja ohjelmiaan, jotka ovat sektorien poliittisia tahdonilmauksia. Lisäksi ministerineuvostolla on kolme sektorienvälistä strategiaa, jotka koskevat kestävää kehitystä, tasa-arvoa sekä lapsia ja nuoria. 

 

Mukana kolme Pohjoismaata

Olipa pohjoismaisen hankkeen hallinnoija tai toteuttaja kuka tahansa, hankkeen tärkeimpänä kriteerinä on sen tuottama pohjoismainen lisäarvo. Kussakin hankkeessa on siksi oltava mukana vähintään kolme Pohjoismaata (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti) tai vähintään kaksi Pohjoismaata ja jokin ulkopuolinen maa.

Tuottaa pohjoismaista hyötyä

Pohjoismaisesta budjetista rahoitettavissa hankkeissa on vaalittava yhteispohjoismaista hyötyä. Hankkeiden on siksi täytettävä yksi tai useampi seuraavista kriteereistä:

  • toiminta toteutettaisiin muuten kansallisesti, mutta yhteispohjoismaiset ratkaisut mahdollistavat huomattavat myönteiset vaikutukset
  • toiminta ilmentää ja kehittää pohjoismaista yhteenkuuluvuutta
  • toiminta lisää Pohjoismaiden osaamista ja kilpailukykyä
  • toiminta vahvistaa Pohjoismaiden kansainvälisiä vaikutusmahdollisuuksia.

Hankeprosessi

Olemme jakaneet hankeprosessin kolmeen vaiheeseen raportoinnin helpottamiseksi. Seuraavilta sivuilta voit lukea lisää eri vaiheista ja niiden läpäisemiseen vaadittavista asiakirjoista. Valitse omaan hankkeeseesi parhaiten sopiva vaihtoehto:  

Hankeprosessin kaikista vaiheista kerrotaan lisää ohjeissamme.

Asiakirja skandinaavisilla kielillä:

Asiakirja englanniksi:

Puitesopimushankkeet

Jos hankkeestasi on solmittu puitesopimus, hanke on raportoitava vuosittain yhteistä mallia käyttäen. Puitesopimushankkeille lähetetään vuosiraportointiohjeet ennen vuodenvaihdetta.

Hankehallinta

Hankeportaali on tarkoitettu hankkeille, jotka ovat jo saaneet rahoitusta Pohjoismaiden ministerineuvostolta. Portaalissa hallitaan meneillään olevia hankkeita. Saat portaalin käyttäjätunnuksen ja salasanan Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristöltä.

Hankeportaalista kerrotaan lisää ohjeissamme. 

Asiakirja skandinaavisilla kielillä:

Asiakirja englanniksi:

Pohjoismaiden ministerineuvoston hanketietokanta

Pohjoismaiden ministerineuvoston hanketietokannasta voit lukea viimeksi päivitetyistä hankkeista ja etsiä meneillään olevia hankkeita.