Rajaestetietokanta

Täällä voit hakea tunnistettuja Pohjoismaiden välisiä rajaesteitä.

Suodata

Rajaestetietokanta

24-037

Svenska medborgare kan inte förnya sina pass och ID-kort i bosättningslandet

Det är inte möjligt for svenska medborgare att ansöka om pass i andra nordiska länder eller i Baltikum. Sedan ett antal år kan svenska ambassader i Norden och i Baltikum inte längre utfärda pass, och svenska medborgare bosatta i dessa länder skall därför resa till Sverige för att vid ett personligt besök ansöka om pass och/eller ID-kort vid en av polisens passexpeditioner i Sverige. ...

Maat
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Åland
Aihealue
Övrigt
Tila
Kesken
Rajaesteneuvoston priorisoima
Ei
24-036

Lång väntetid på återbetalning av utdelningsskatt från Danmark

Utdelning i aktier i danska bolag beskattas i Danmark. Det innehålls en utdelningsskatt som uppgår till 27 procent. Enligt det nordiska skatteavtalet har Danmark bara rätt att beskatta utdelningsinkomsten med 15 procent om aktieinnehavaren bor på utlandet. Den överskjutande utdelningsskatten kan återbetalas om den sökande styrker sin obegränsade skattskyldighet i annat nordiskt land...

Maat
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Åland
Aihealue
Skatt och finans
Tila
Kesken
Rajaesteneuvoston priorisoima
Ei
24-035

Förenklad process kring tull och deposition i samband med tillfällig överförsel av varor

Generellt i alla länder gäller att de varor som förs in i ett land till försäljning är momsbelagda och i vissa fall även belagda med avgifter. Det är tullens uppgift att säkerställa att dessa pengar tillfaller den egna staten. EU och därmed Sverige har frihandelsavtal med de flesta länder, därmed ingen tull, men i vissa fall andra importavgifter. Åland har sedan 1995 ett undantag inom...

Maat
Åland
Aihealue
Skatt och finans
Tila
Kesken
Rajaesteneuvoston priorisoima
Kyllä
24-034

Juridikstuderande från Norge kan inte ansöka till magisterprogram i juridik i Finland utan att ha avlagt kandidatexamen

På grund av skillnader mellan utbildningsystemen och examensstruktur i Finland och Norge kan studerande från Norge som inte avlagt kandidatexamen inte få studierätt på magisternivå vid juridiska fakulteter i Finland. Sökanden som har studerat juridik i Norge har inte behörighet att ansöka till magisterprogram i juridik i Finland ifall de inte kan visa att de redan har avlagt kandi...

Maat
Finland
Norge
Aihealue
Utbildning
Tila
Kesken
Rajaesteneuvoston priorisoima
Kyllä
24-033

Gränsöverskridande transporter av avloppsslam

Bottenvikens Reningsverk AB (BRAB), som ägs av Haparanda och Torneå städer tillsammans, har varit en av Sveriges största externslammottagare. Enligt BRAB har myndigheterna i både Finland och Sverige avsevärt ökat sina tillståndskrav de senaste åren, vilket har försvårat gränsöverskridande transporter. ...

Maat
Finland
Sverige
Aihealue
Näringsliv
Tila
Kesken
Rajaesteneuvoston priorisoima
Kyllä
21-032

Skyldighet för utländska arbetsgivare att göra skatteavdrag på ersättning för arbete som anställda utför i Sverige

Den 1 januari 2021 tillkom det nya regler avseende utländska arbetsgivares skyldighet att göra skatteavdrag för anställda som arbetar i Sverige. Skyldigheten berör även öresundspendlare, som vanligtvis omfattas av Öresundsavtalet. Enligt de nya reglerna, skall utländska arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige arbetsgivarregistrera sig i Sverige, göra skatteavdrag för arbetstagare...

Maat
Danmark
Finland
Norge
Sverige
Åland
Aihealue
Skatt och finans
Tila
Kesken
Rajaesteneuvoston priorisoima
Kyllä
20-031

Problem med bankkonto för gränspendlare och företag i Norden

Det har rapporterats in om fall där nordbor och företag fått omfattande problem när de försökt öppna bankkonton i ett annat nordiskt land.

Maat
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Åland
Aihealue
Skatt och finans
Tila
Kesken
Rajaesteneuvoston priorisoima
Kyllä
20-030

Handläggningstider för beslut om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK-beslut för gränsgångare)

Personer som bor i en gränskommun i Finland och arbetar i en gränskommun i Sverige och omfattas av gränsgångaravtalet (gränsgångare) ska betala skatt enbart i det land där de bor. Dessa personer ska ansöka om särskild inkomstskatt (SINK) i Sverige en gång om året hos svenska Skatteverket. För ansökan krävs intyg från finska skattemyndigheten Vero och folkbokföringen. Handläggnin...

Maat
Finland
Norge
Sverige
Aihealue
Skatt och finans
Tila
Kesken
Rajaesteneuvoston priorisoima
Kyllä
20-029

Samordning av finsk arvsskatt och svensk kapitalinkomstskatt

Det har rapporterats in om fall där personer bosatta i Finland respektive Sverige som erhåller en fastighet i form av gåva eller arv i det andra landet totalt sett beskattats högre än i ett rent nationellt fall. Detta på grund av att den finska arvs-/gåvoskatten inte beaktas vid beskattning av kapitalinkomsten i Sverige eftersom det rör sig om två olika skatteslag. När en i Finland...

Maat
Finland
Sverige
Aihealue
Skatt och finans
Tila
Kesken
Rajaesteneuvoston priorisoima
Kyllä
19-028

Svårigheter för tredjelandsmedborgare att gränspendla i Greater Copenhagen

Både Sverige och Danmark har reglerat att uppehållstillstånd inte kan utges med stöd av arbetstillstånd i det andra landet. En person från ett land utanför EU (”tredjelandsmedborgare”) som har uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige kan inte få arbete på den danska sidan i Greater Copenhagen. Därtill kan inte en medborgare från ett icke-EU-land som har samma tillstånd i Danma...

Maat
Danmark
Sverige
Aihealue
Arbetsmarknad
Tila
Kesken
Rajaesteneuvoston priorisoima
Kyllä
19-027

Skillnad i när uttag av svensk föräldrapenning måste ske för att inte rätten till den ska gå förlorad

Om man är bosatt i ett annat medlemsland än Sverige, men genom att arbeta i Sverige omfattas av svensk socialförsäkring, måste man ta ut sina svenska föräldrapenningdagar direkt i anslutning till att man avbryter sitt arbete inför beräknad förlossning. Detta beror på att man inte anses arbeta i Sverige om man inte tar ut en kontantförmån (tex föräldrapenning, graviditetspenning el...

Maat
Danmark
Finland
Norge
Sverige
Åland
Aihealue
Social och hälsa
Tila
Peruttu
Rajaesteneuvoston priorisoima
Ei
19-026

Kommunikation till utlandet då personer med dubbelt medborgarskap avlider

Kommunikation om förändrade uppgifter gällande gemensamma medborgare har inte fungerat tillfredställande mellan ländernas befolkningsregister när en person med både svenskt och finskt medborgarskap avlider. Ifall en person med dubbelt medborgarskap avlider i någotdera hemlandet uppdateras det lokala befolkningsdatasystemet, men i flera fall har informationsflödet stannat där och in...

Maat
Finland
Sverige
Åland
Aihealue
Skatt och finans
Tila
Kesken
Rajaesteneuvoston priorisoima
Kyllä