Johanna Karimäki (Hovedindlæg)

Information

Laji
Varsinainen puheenvuoro
Puheen numero
368
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Päivämäärä

Arvoisa puheenjohtaja! Seuraava jäsenehdotus on ehdotus Brysselin toimistosta.

Keskiryhmä on tehnyt jäsenehdotuksen Pohjoismaiden neuvoston Brysselin toimiston perustamisesta. Pohjoismaisen yhteistyön politisointi edellyttää läsnäoloa vallan ja päätöksenteon ytimessä. Keskiryhmä ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden ministerineuvosto yhteisvoimin perustaisivat toimiston ja lähettäisivät virkamiehen Brysseliin, jotta pohjoismainen yhteistyö saisi parempaa poliittista vaikuttavuutta ja painoarvoa. Virkamiehen tehtävä olisi koordinoida pohjoismaisten europarlamentaarikoiden ja heidän henkilöstönsä välisiä pohjoismaisia kokoontumisia sekä yhteistilaisuuksia Pohjoismaiden neuvoston ja ministerineuvoston edustajien kanssa. Lähetetyn virkamiehen tehtäviin kuuluisi lisäksi Pohjoismaiden neuvostolle ja Pohjoismaiden ministerineuvostolle viestiminen raportein tai sähköpostitse siitä, miten Pohjoismaille tärkeät erityiskysymykset etenevät Brysselissä. Lähetetyn työntekijän tehtäviin kuuluisi lisäksi Pohjoismaiden neuvoston profilointi EU:ssa ja laajan kontaktiverkoston luominen Brysselissä. Tämä ajaisi myös yhteistä tavoitetta rajaesteiden purkamiseksi Pohjoismaiden välillä, kun voimme vahvistaa vaikuttamista EU:ssa jo direktiivien valmisteluvaiheessa.

Skandinavisk oversættelse

Ärade ordförande! Följande medlemsförslag gäller ett kontor i Bryssel.

Mittengruppen har gjort ett medlemsförslag om att grunda ett kontor för Nordiska rådet i Bryssel. Politiseringen av det nordiska samarbetet förutsätter en närvaro i centrum för makten och beslutsfattandet. Mittengruppen föreslår att Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet tillsammans grundar ett kontor och sänder en tjänsteman till Bryssel för att det nordiska samarbetet ska få större politiskt inflytande och tyngd. Tjänstemannen skulle ha i uppdrag att koordinera möten mellan nordiska EU-parlamentariker och deras personal samt gemensamma evenemang med representanter för Nordiska rådet och ministerrådet. Tjänstemannen skulle också ha i uppdrag att genom rapporter eller e-post meddela Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet hur frågor av särskilt nordiskt intresse framskrider i Bryssel. Tjänstemannen skulle också ha till uppgift att profilera Nordiska rådet i EU och skapa ett omfattande nätverk av kontakter i Bryssel. Detta skulle också främja det gemensamma målet att avskaffa gränshinder mellan de nordiska länderna eftersom vi skulle kunna stärka vårt inflytande i EU redan då direktiven bereds.