Erna Solberg (Indlæg)

Tietoja

Speech type
Puheenvuoro
Speech number
2
Person
Speaker role
Statsminister; Norge
Date

President, kollegaer – kjære nordiske venner!

La meg først få benytte denne muligheten til å gratulere Finland med 100-årsjubileet.

I ett århundre har finnene i motgang og medgang bygd landet i fellesskap. I Norden har vi et verdifellesskap og et interessefellesskap. Vi har i stor grad en felles forståelse av de overordnede samfunnsutfordringene. Vi søker å legge til rette for at hvert menneske skal kunne realisere sitt fulle potensial, og vi deler et ønske om å bruke det nordiske samarbeidet til å bygge trygge og bærekraftige velferdssamfunn.

Ambisjonen uttrykt under de nordiske statsministrenes møte på Åland i fjor er krystallklar: Norden skal være verdens mest integrerte region. Men hva må til for å skape verdens mest integrerte region? I det norske formannskapsåret har vi lagt vekt på at det nordiske samarbeidet skal levere resultater som merkes i hverdagen for deg og meg.

Nordiske borgere er mobile. Vi studerer, arbeider og pendler på tvers av nasjonale grenser. Det skaper tidvis byråkratiske utfordringer og frustrasjon hos borgere. Forebygging og fjerning av grensehindre er derfor et viktig tiltak både for å skape arbeidsplasser, styrke konkurransekraften og for å ha bidratt til vekst. Men styrkingen av nordisk integrasjon må ses på i et videre perspektiv enn dette.

Det er kanskje et paradoks at knapt noen har gjort så mye med nordisk mobilitet som EU-samarbeidet. Da EØS-avtalen trådte i kraft, og Sverige og Finland ble EU-medlemmer, ble den nordiske bevegelsesfriheten for personer også utvidet til varer, tjenester og kapital. Gjennom EU og EØS har vi fordypet samarbeidet innenfor klima, energi, forskning, arbeidstakeres rettigheter og digitalisering. Dette er perspektiver vi må ha med oss når vi diskuterer nordisk integrasjon. Norden er en del av Europa. Nordisk samarbeid skjer også i en europeisk ramme.

Norges vektlegging av Norden i Europa i årets formannskap er et svar nettopp på dette og en oppfølging av at Finland satte mer nordisk nytte i EU på dagsordenen i 2016.

Norden deler de samme grunnleggende interessene i et sterkt og velfungerende Europa – enten vi er EU-medlemmer eller EFTA/EØS-medlem. Ikke minst når Europa står i en krevende brytningstid er det viktig med et tydelig Norden, som støtter opp om europeiske samhold og samarbeid. Vi opplever at stadig flere ser til Norden – når Storbritannia trekker seg ut av EU, når Frankrike setter sosial reform på dagsordenen, eller når Tyskland søker et nytt verdifellesskap og fornyet konkurransekraft i Europa. Det gir muligheter. Innenfor klima- og miljøområdet ser vi at nordiske løsninger blir europeiske løsninger. Vi ser at energiunionen utvikler seg med inspirasjon fra det nordiske kraftmarkedet. Innenfor marin sektor med forsøpling og klima tar Norden ofte en lederrolle. Nordisk forskning og innovasjon er av høy kvalitet, og flere nordiske byer er blant de smarteste og mest miljøvennlige i verden.

I april samlet vi de nordiske og baltiske ministrene med ansvar for digitalisering til konferansen Digital North i Oslo. Digital integrasjon vil prege Europa og vår egen region. Her møtes omstillingsagendaen og den Europa-politiske agendaen med full kraft. Med godt regionalt samarbeid kan vi utvikle vår konkurransekraft videre og sette tonen for europeisk samarbeid på dette området. Vi arbeider også mer målrettet enn noen gang med å samordne EU- og EØS-regler i de nordiske land, slik at ikke ulik gjennomføring skaper utilsiktede grensehindre eller hindre for vekst og mobilitet.

Nordisk integrasjon handler også om å bygge trygge rammer. De siste årene har vi opplevd at kriser rykker nærmere, folkeretten utfordres. Vi opplever et mer selvhevdende Russland. Konfliktene rundt Middelhavet får følger for sikkerheten i Europa. Den midlertidige kontrollen som er innført ved flere av våre grenser, er en konsekvens av dette. Og selv om den er midlertidig, er grensekontroll ikke en ønskelig situasjon i en region som vil være verdens mest integrerte. Uforutsigbarhet setter rikspolitikken og oss på nye prøver.

Tillit innad i det nordiske samfunnet er en viktig faktor for velferd og vekst. Tillit og samhold i Norden gir oss spesielle utfordringer for samarbeidet. Men tillit gir også rom for mangfold. Og Norden har som ambisjon å være en foregangsregion i håndteringen av demografiske endringer når det gjelder eldre, når det gjelder helse og når det gjelder måten vi integrerer og inkluderer nyankomne medlemmer i våre nordiske land. Vi skal forebygge utenforskap. Få regioner preges mer av håp og optimisme enn de nordiske.

Vi er motstandsdyktige samfunn. Vi har sterke institusjoner. Vi har noe å bidra med når Europa testes. I siste instans vil vår legitimitet til samarbeid bygge på at vi skaper en merverdi for våre innbyggere. Det tror jeg vi skal klare også i fremtiden.