Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Ruotsi.

Mobil livsmedelslokal som första ankomstplats i Finland

En mobil livsmedelslokal kan på grund av ett beslut från det finska Livsmedelssäkerhetsverket Evira inte fungera som första ankomstplats för animaliska livsmedel som importeras till Finland. Detta begränsar möjligheten för svenska företag som vill sälja färska animaliska produkter från Sverige i Finland från till exempel en kylbil.

Tietoja

Sarjanumero
17-008
Maat
Finland
Aihealue
Näringsliv
Maa, joka voi ratkaista asian?
Norden
Tila
Ratkaistu
Rajaesteneuvoston priorisoima
Ei

När ett animaliskt livsmedel ankommer till Finland från ett annat EU-land, ska det först ankomma till en ankomstplats för inspektion. Som första ankomstplatser godkänns bland annat slakterier, köttstyckningsanläggningar eller förråd. Första ankomstplatser kan också vara livsmedelsaffärer, restauranger eller storkök. En mobil livsmedelslokal är efter den finska Livsmedelslagen vilken som helst flyttbar eller temporär plats eller utrustning där livsmedel säljs eller hanteras. Det kan till exempel vara en flyttbar kiosk, en försäljningsvagn eller ett tält (Livsmedelslag 23/2006, 6§, 18a pkt.). Reglerna om livsmedelssäkerhet bygger i stor utsträckning på EU-förordningen 852/2004, men dylika krav rörande ankomstplatser ställs inte i förordningen. Danmark och Sverige ställer i övrigt heller inte sådana krav på specifika ankomstplatser för animaliska produkter importerade från andra EU-länder, utan hänvisar i lagstiftningen till EU-reglerna på området.

Esimerkki

Det lilla företaget FISK Ab med huvudsäte i Pajala säljer färsk fisk från en kylbil i städer och byar på den svenska sidan av Tornedalen. Företaget vill gärna utöka sin kundbas, och önskar att kunna köra runt och sälja fisk på båda sidorna av gränsen. På grund av att man på den finska sidan inte godkänner mobila livsmedelslokaler, i detta tillfälle en kylbil, som första ankomstplatser, omöjliggörs det svenska företagets planer, då man inte har kapacitet att använda sig av till exempel ett slakteri som första ankomstplats i Finland.

Ratkaisuehdotus

Det finska livsmedelssäkerhetsverket ändrar sin praxis så att man godkänner mobila lokaler som redan är registrerade och godkända i andra EU-länder. Som exempel står följande att finna i det svenska Livsmedelssäkerhetsverkets vägledning om godkännande av livsmedelsanläggningar från 2009, punkt 9.4.1: ”Om en mobil anläggning är godkänd eller registrerad av en kontrollmyndighet i ett annat land inom EU så motsvarar det en svensk registrering eller ett svenskt godkännande. Detsamma bör gälla länder inom EES, t.ex. Norge”. Vidare borde en i utlandet godkänd mobil livsmedelslokal kunna användas som första ankomstplats för animaliska livsmedel i Finland.

Ota yhteyttä