The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Ny rapport belyser nordbornas syn på klimatpolitiken

22.06.23 | News
mennesker shopping stockholm sommer
Photographer
Thomas Williams / Unsplash
En stor majoritet av invånarna i Norden anser att klimatförändringarna är ett allvarligt problem, enligt en ny undersökning. Hälften anser att mer offentliga medel bör användas för att bekämpa dem, även om det skulle innebära en skattehöjning. Men ungefär en av fem tror inte att åtgärder mot klimatförändringarna är bra för ekonomin, och en av fyra är orolig för att arbetstillfällen kan försvinna.

I en ny rapport från forskningscentret Nordregio har över 5 000 nordbor tillfrågats om hur de upplever att den gröna omställningen påverkar dem, eller kommer att påverka dem i framtiden.

Rolf Elmér, direktör för Nordregio, säger så här om rapporten:

– Syftet med rapporten är att identifiera den oro invånarna har när det gäller klimatkrisen, och särskilt om de upplever att klimatpolitiken har en negativ social slagsida. Resultaten i rapporten ska ligga till grund för en verktygslåda för utveckling av klimatpolitiken i Norden.

 

Rapporten visar att olika samhällsgrupper uppfattar effekterna av klimatförändringarna och åtgärderna för att förhindra dem på olika sätt. I Norden är särskilt kvinnor, högutbildade och de som bor i städer mest oroade över klimatförändringarna. Män, personer med lägre utbildning, de som arbetar inom koldioxidintensiva sektorer och de som bor på landsbygden är dock mer skeptiska och oroade över de ekonomiska konsekvenserna av klimatpolitiken.

Resultaten i rapporten ska ligga till grund för en verktygslåda för utveckling av klimatpolitiken i Norden.

Rolf Elmér, direktör för Nordregio

Danskarna mest oroliga

Oron är störst i Danmark, där hela 80 procent av de tillfrågade anser att problemet är allvarligt. Sverige kommer på andra plats med 75 procent. Lägst är oron i Finland: 55 procent. Sverige är också det land i Norden som har den mest positiva inställningen till ökade offentliga klimatinvesteringar, men samtidigt också det land där flest säger att klimatpolitiken har en negativ inverkan på deras ekonomi.

Carlos Tapia, en av forskarna bakom rapporten, säger:

– Det här är ett väldigt intressant resultat för Sverige. Även om Sverige är det land där flest människor säger att klimatpolitiken påverkar dem negativt är det ändå det land där flest är villiga att satsa mer pengar på klimatpolitik, med eventuella skattehöjningar som följd.

Vi tar diskussionen till Almedalen

Resultatet av rapporten kommer att debatteras på Almedalsveckan, där vi ska diskutera hur de nordiska länderna var för sig kan utforma den gröna omställningen på ett sätt som är rättvist för alla. Men hur säkerställer vi en rättvis omställning när rapporten visar att det finns tydliga skillnader i hur invånare i Norden uppfattar effekterna av klimatpolitiken?

– Det är en utmaning som kräver brett samarbete från olika delar av samhället. Almedalsveckan är en viktig plattform för att diskutera hur vi kan utforma en hållbar grön omställning som gynnar oss alla, säger Anna Lundgren, forskare och projektledare bakom rapporten och en av paneldeltagarna i Nordens tält i Almedalen.

 

I panelen ingår också Maria Stockhaus, riksdagsledamot, Åsa Persson, forskningsdirektör vid Stockholm Environment Institute (SEI), Magnus Gissler, generalsekreterare för Nordens Fackliga Samorganisation (NFS), Signe Krantz, verksamhetsutvecklare och programledare för Ung med makt/Sveriges barn- och ungdomsorganisationer (LSU) och Nora Sánchez Gassen, senior forskare på Nordregio och medförfattare till rapporten. De kommer att diskutera vilka utmaningar de nordiska länderna står inför i den gröna omställningen och hur dessa utmaningar bör lösas.

Inte bara en grön omställning

Rapporten är en del av projektet ”Not just a green transition” (NJUST) och den tredje i en forskningsserie som tittar närmare på hur den gröna omställningen påverkar utsatta grupper i samhället.

Nordregio är engagerat i flera projekt som belyser den gröna omställningen från olika perspektiv. Vårt mål är att vara ett ledande forskningsinstitut inom nordiskt samarbete och bidra till främjandet av en hållbar omställning. Nordregios tvärvetenskapliga forskning bidrar till att nå Nordiska ministerrådets vision om ett Norden som är världens mest hållbara och integrerade region år 2030.

Rolf Elmér, direktör för Nordregio