Ny rapport undersøker nordboeres oppfattelse av klimapolitikken

22.06.23 | Nyhet
mennesker shopping stockholm sommer
Photographer
Thomas Williams / Unsplash
Et stort flertall i Norden er enig i at klimaendringene er et alvorlig problem, viser en ny undersøkelse. Halvparten er enig i at flere offentlige ressurser burde bli brukt for å bekjempe de, selv om det vil bety en skattehevning. Men rundt én av fem tror ikke at det å handle på klimaområdet er gunstig for økonomien, og én av fire er bekymret for at jobber kan stå i fare.

I en ny rapport fra forskningssenteret Nordregio, har man spurt over 5000 borgere i Norden om hvordan de opplever at den grønne omstilling påvirker dem, eller kommer til å påvirke dem i fremtiden.

Om rapporten sier Nordregios direktør Rolf Elmér:

– Målet med rapporten er å identifisere hvilke bekymringer borgerne har når det gjelder klimakrisen, og spesifikt hvordan deres opplevelse av om klimapolitikken har en negativ sosial slagside. Rapportens resultater skal danne grunnlaget for en verktøykasse for politikkutvikling på klimaområdet i Norden.

 

I rapporten kommer det frem at ulike sosiale grupper oppfatter virkningene av klimaendringer og tiltak for å forhindre dem på forskjellige måter. I Norden er det særlig kvinner, høyt utdannede, og de som bor i byer, som er mest bekymret for klimaendringer. Menn, personer med lavere utdanning, de som jobber i karbonintensive sektorer, og de som er bosatt i distriktene, er imidlertid mer skeptiske til og bekymret for de økonomiske konsekvensene av klimapolitikk.

Rapportens resultater skal danne grunnlaget for en verktøykasse for politikkutvikling på klimaområdet i Norden.

Rolf Elmer, Direktør for Nordregio

Danskene er mest bekymret

Danskene er mest bekymret, der hele 80 prosent anser problemet som alvorlig. Sverige følger like etter med 75 prosent. Minst bekymring oppleves i Finland, med 55 prosent. Sverige er også det landet i Norden som er mest positiv til økte offentlige investeringer for klimasaken, men er samtidig også det landet hvor flest oppgir at klimapolitikk påvirker deres økonomi negativt.

Carlos Tapia, en av forskerne bak rapporten sier:

– Det här är ett väldigt intressant resultat för Sverige. Även om Sverige är det land där flest människor säger att klimatpolitiken påverkar dem negativt är det ändå det land där flest är villiga att satsa mer pengar på klimatpolitik, med eventuella skattehöjningar som följd.

Vi tar diskusjonen til Almedalen

Rapportens resultater kommer til å debatteres på Almedalsveckan, hvor vi skal drøfte hvordan de nordiske landene hver for seg kan utforme den grønne omstillingen på en måte som er rettferdig for alle. Men hvordan sikrer vi en rettferdig omstilling når rapporten viser at det er klare forskjeller i hvordan innbyggere i Norden oppfatter virkninger av klimapolitikk?

– Det är en utmaning som kräver brett samarbete från olika delar av samhället. Almedalsveckan är en viktig plattform för att diskutera hur vi kan utforma en hållbar grön omställning som gynnar oss alla, sier Anna Lundgren, forsker og prosjektleder bak rapporten, og en av panelistene i Nordens telt under Almedalen.

 

I panelet deltar også Maria Stockhaus, medlem av Riksdagen i Sverige, Åsa Persson, forskningsdirektør ved Stockholm Environment Institute (SEI), Magnus Gissler, Generalsekretær i Nordens Fackliga Samorganisation (LFS), Signe Krantz, virksomhetsutvikler og programleder i Sveriges barn- och ungsomsorganisasjoner (LSU) og Nora Sánchez Gassen, seniorforsker i Nordregio og medforfatter av rapporten. De kommer til å diskutere hvilke utfordringer alle de nordiske landene står overfor i det grønne skiftet og hvordan disse utfordringene bør løses.

Ikke bare en grønn omstilling

Rapporten er en del av Prosjektet NJUST «Not just a green transition». Denne rapporten er den tredje i rekken av forskning som ser nærmere på hvordan den grønne omstillingen særlig påvirker sårbare grupper i samfunnet.

Les de to tidligere rapportene her:

Nordregio är engagerat i flera projekt som belyser den gröna omställningen från olika perspektiv. Vårt mål är att vara ett ledande forskningsinstitut inom nordiskt samarbete och bidra till främjandet av en hållbar omställning. Nordregios tvärvetenskapliga forskning bidrar till att nå Nordiska ministerrådets vision om ett Norden som är världens mest hållbara och integrerade region år 2030.

Rolf Elmér, Direktør for Nordregio