1. Istunnon avaaminen

Tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 14.30

Præsident: Kimmo Sasi

Præsidenten: Får jag be alla om att inta deras platser. 

Ärade talmän, ministrar, före detta presidenter och gäster, ärade medlemmar av Nordiska rådet - kort sagt: Kära nordiska vänner. Å Nordiska rådets vägnar är det en stor glädje och ära för mig att hälsa alla hjärtligt välkomna till rådets 64:e session.Jag hälsar också välkommen till de många tjänstemän, organisations- och mediarepresentanter, som kommer att följa våra förhandlingar. Vi är glada för det stora intresset för det nordiska samarbetet.

Præsidenten: Vi går till fastställande av deltagarlistan. Ett förslag till deltagarlista har delats ut i salen.

Kan förslaget godkännas? Svaret är JA

  • Rådet besluttede at godkende deltagerlisten

Under denna punkt vill jag påminna om, att eventuella ändringar i deltagarlistan skall lämnas in skriftligt till protokollföraren framför podiet.

Præsidenten: Vi går till godkännande av dagordningen. Presidiets förslag till dagordning för sessionen har delats ut i salen.

Kan förslaget till dagordning godkännas? Svaret är JA

  • Rådet besluttede at godkende dagsorden

PræsidentenVi går till regler för sessionens genomförande, Dokument 2, som har delats ut i salen.

Jag ska särskilt göra er uppmärksamma på den att-sats, varav det framgår att alla punkter på dagordningen får den tid till behandling som er avsatt i dagordningen. Om debatten överskrider den avsatta tidsramen föreslås det, att presidenten kan avsluta debatten även om det återstår flera talare på talarlistan.

Notera att det ges möjlighet till att alla gästande parlamentariker samt presidenten för Ungdomens Nordiska Råd att tala i generaldebatten samt debatten om internationellt samarbete.

Kan plenarförsamlingen godkänna förslaget? Svaret är JA.

  • Rådet besluttede at godkende Dokument 2 b.

Præsidenten: Jag ber deltagarna vara uppmärksamma på att anmälningar till talarlistan ska inlämnas senast 20 minuter före debatten börjar. Rådssekretariatet tar emot anmälningar till talarlistan i lokal E 246. Anmälningar till talarlistan efter denna tidpunkt ska göras till podiet. Talarlistans ordningsföljd framgår enbart på skärmen framför er. I samma lokal E 246, tar man också gärna emot talmanuskript för kommande talare.

Jag ska också göra er uppmärksamma på att justerade tal lämnas utanför salens utgångar, var de läggs i avsett fack.

Samtidigt ska jag informera om, att alla som önskar replik och svar på replik ska trycka på V-knappen. Om man vill avstå från sin replik kan detta göras genom att trycka på V-knappen igen och välja annullera. Replik sker från era platser.

Utöver reglerna om taletid vid sessionen gäller naturligtvis också de regler för sessionen som framgår av Nordiska rådets arbetsordning.

Information om hur omröstningar ska föregå kommer att ges, när det blir aktuellt.

Jag ska informera att presidenten kommer att vara mycket uppmärksam på, att talartiderna i debatten följs.

Avslutningsvis vill jag påminna er om att alla mobiltelefoner i salen ska vara avstängda.

 

Ændringer til deltagerlisten:

Jeppe Mikkelsen (RV) erstattes af Linda Kristiansen (RV) under hele sessionen.

Ärade talmän, ministrar, före detta presidenter och gäster, ärade medlemmar av Nordiska rådet, kort sagt, kära nordiska vänner! På Nordiska rådets vägnar är det en stor glädje och ära för mig att...