Pohjoismaiden ministerineuvosto

Pohjoismaiden ministerineuvosto on Pohjoismaiden hallitusten virallinen yhteistyöelin. Pohjoismaiden ministerineuvosto pyrkii yhteispohjoismaisiin ratkaisuihin, joilla on selkeitä myönteisiä vaikutuksia maiden kansalaisille.

Information

Pohjoismaiden ministerineuvosto

Yhteistyöministerit (MR-SAM)
Pohjoismaisen hallitusyhteistyön käytännön koordinoinnista vastaavat pohjoismaiset yhteistyöministerit pääministerien toimeksiannosta.
Siirry organisaatioon
Pohjoismainen maahanmuuttoasiantuntijafoorumi
Pohjoismainen maahanmuuttoasiantuntijafoorumi on osa pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevaa yhteistyöohjelmaa, ja sen tavoitteena on luoda hyvää ja monipuolista tietopohjaa pohjoismaisen kotouttamisyhteistyön tueksi.
Siirry organisaatioon
Pohjoismainen yhteistyökomitea (NSK)
Pohjoismainen yhteistyökomitea vastaa yhteistyön päivittäisestä koordinoinnista ja toimii myös ministerineuvoston Kööpenhaminan-sihteeristön hallituksena. Yhteistyökomitean jäsenet ovat jäsenmaiden valtionhallinnon korkeita virkamiehiä.
Siirry organisaatioon
Ulkoministeriö, Grönlannin itsehallinto (GL)
Färsaarten maakuntahallitus, pohjoismainen yhteistyö (FO)
Ahvenanmaan pohjoismainen yhteistyötoimisto (ÅL)
Pohjoismainen sihteeristö, pohjoismainen yhteistyö (IS)
Ulkoasiainministeriön pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö (Suomi)
Ulkoasiainministeriön pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö (Norja)
Ulkoasiainministeriön pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö (Ruotsi)
Ulkoasiainministeriön pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö (Tanska)
Kestävän kehityksen asiantuntijaryhmä
Asiantuntijaryhmän tehtävänä on toimia pohjoismaisen yhteistyökomitean ja pohjoismaisten yhteistyöministerien neuvonantajana kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa.
Siirry organisaatioon
Arktisten alueiden pohjoismainen neuvonantajakomitea (NRKA)
Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuuteen perustettiin uuden arktisen yhteistyöohjelman hyväksymisen yhteydessä vuonna 2002 arktisten alueiden pohjoismainen neuvonantajakomitea (NRKA). NRKA koostuu Arktisen neuvoston pohjoismaisista jäsenistä sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin edustajista. NRKA:n tehtävänä on toimia pohjoismaisten yhteistyöministerien ja pohjoismaisen yhteistyökomitean neuvonantajana arktiseen toimintaan liittyvissä asioissa.
Siirry organisaatioon
Arktisen asiantuntijakomitean sihteeristö
Rajaesteneuvosto
Rajaesteneuvosto on poliittinen elin, joka on saanut Pohjoismaiden hallituksilta tehtäväksi edistää yksityishenkilöiden ja yritysten vapaata liikkuvuutta Pohjoismaissa. Rajaesteneuvosto aloitti toimintansa vuonna 2014. Rajaesteneuvoston puheenjohtajana toimivat vuorovuosin neuvoston kansalliset jäsenet sen mukaan, mikä maa kulloinkin on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana. Rajaesteneuvoston puheenjohtaja johtaa työtä yhdessä Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteerin kanssa.
Siirry organisaatioon
Rajaestetyö
Rajaestetyö on tärkeä pohjoismainen yhteistyöalue, joka auttaa osaltaan toteuttamaan pääministerien visiota Pohjolasta maailman integroiduimpana alueena. Työtä luotsaa rajaesteneuvosto, joka aloitti toimintansa tammikuussa 2014. Vuodesta 2018 lähtien rajaesteneuvosto toimii uudella toimeksiannolla, jonka määrällisenä tavoitteena on poistaa vuosittain 8–12 rajaestettä työmarkkina-, sosiaali-, koulutus- ja elinkeinoalalla.
Siirry organisaatioon
Informationstjenester

Informationstjenester under MR-SAM

Siirry organisaatioon
Grensetjänsten
Grensetjänsten on Ruotsin ja Norjan välinen yhteistyöhanke, joka ylittää maa- ja viranomaisrajat. Grensetjänstenin päätehtävänä on vastaanottaa ja käsitellä kysymyksiä ihmisiltä ja yrityksiltä, jotka toimivat yli rajojen.
Siirry organisaatioon
Info Pohjola
Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu, jonka tavoitteena on helpottaa yksityishenkilöiden liikkuvuutta Pohjoismaissa.
Siirry organisaatioon
Norden i Fokus -toimistot
Norden i Fokus -toimistot tuovat kansalliseen keskusteluun pohjoismaisen näkökulman. Toimistot järjestävät seminaareja ja näyttelyitä ajankohtaisista aiheista, jotka liittyvät politiikkaan, ympäristöön, elinkeinoelämään ja kulttuuriin. Pääasiallisina kohderyhminä ovat virkamiehet, poliitikot, toimittajat ja etujärjestöt.
Siirry organisaatioon
Etelä-Jyllannin ja Etelä-Schleswigin pohjoismainen tiedotustoimisto
Pohjoismaisen tiedotustoimiston tehtävänä on koordinoida oman alueensa pohjoismaista toimintaa ja tiedottaa pohjoismaisesta yhteistyöstä. Tiedotustoimisto levittää pohjoismaista kulttuuria Tanskan ja Saksan välisellä raja-alueella monenlaisten tapahtumien avulla. Esimerkkinä voidaan mainita pohjoismaiset kirjailijavierailut, taidenäyttelyt, konsertit, lukupiirit ja matkat eri Pohjoismaihin. Lisäksi toimiston tehtävänä on vahvistaa muun Pohjolan tietämystä Etelä-Jyllannista ja Etelä-Schleswigistä.
Siirry organisaatioon
Pohjoiskalotin rajaneuvonta
Pohjoiskalotin rajaneuvonta on rajaproblematiikkaan erikoistunut asiantuntija, joka tiedottaa ja neuvoo suomalaisia, ruotsalaisia ja norjalaisia yrityksiä, yksityishenkilöitä ja organisaatioita rajat ylittävissä asioissa. Lisäksi rajaneuvonta tekee töitä havaittujen rajaesteiden poistamiseksi.
Siirry organisaatioon
Øresunddirekt
Øresunddirekt on Juutinrauman alueella toimiva neuvontapalvelu, joka välittää tietoa viranomaisilta alueen asukkaille ja yrityksille. Øresunddirektillä on verkkotoimitus Kööpenhaminassa sekä tiedotuskeskus Malmön (Hjälmaregatan 3). Tiedotuskeskuksessa on Ruotsin työnvälityksen, vakuutuskassan, lääninhallituksen ja veroviraston henkilökuntaa jakamassa viranomaistietoa Juutinrauman alueen näkökulmasta.
Siirry organisaatioon
Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea (NORDBUK)
NORDBUK on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvoa-antava ja koordinoiva elin lapsi- ja nuorisoasioissa.
Siirry organisaatioon
NORDBUKin sihteeristö
Pohjoismainen vaihto-ohjelma (NORUT)
Virkamiesvaihto antaa Pohjoismaiden valtionhallinnon henkilöstölle mahdollisuuden tutustua toisen Pohjoismaan (tai toisten Pohjoismaiden) hallintoon. Vuotuinen stipendisumma jaetaan Pohjoismaiden sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin kesken, ja siitä päättää kunkin maan ja alueen yhteyshenkilöistä koostuva ryhmä.
Siirry organisaatioon
Ministerineuvostot
Työelämäalan ministerineuvosto (MR-A)
Pohjoismaiden hallitusten työllisyys-, työmarkkina-, työympäristö- ja työoikeusyhteistyötä johtavat Pohjoismaiden työministerit, jotka muodostavat työelämäalan ministerineuvoston (MR-A).
Siirry organisaatioon
Kestävän kasvun ministerineuvosto (MR-TILLVÄXT)
Digitalisaatioministerineuvosto (MR-DIGITAL)

Digitalisaatioministerineuvostossa (MR-DIGITAL) on yksi ministeri kustakin Pohjoismaasta sekä Ahvenanmaalta, Färsaarilta ja Grönlannista. Lisäksi mukana on yksi ministeri kustakin Baltian maasta: Virosta, Latviasta ja Liettuasta. MR-DIGITALiin on nimetty seuraavat ministerit

Siirry organisaatioon
Maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain ministerineuvosto (MR-FJLS)
Oikeusasioiden ministerineuvosto (MR-JUST)
Pohjoismaiden hallitusten oikeusyhteistyötä johtavat oikeusministerit, jotka muodostavat oikeusasioiden ministerineuvosto (MR-JUST). Oikeusyhteistyö auttaa Pohjoismaita edistämään pohjoismaisen lainsäädännön yhteisiä perusperiaatteita.
Siirry organisaatioon
Kulttuuriministerineuvosto (MR-K)
Pohjoismaiden sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin kulttuuriministereillä on päävastuu Pohjoismaiden ministerineuvostossa tehtävästä pohjoismaisesta kulttuuriyhteistyöstä. Tavoitteena on muun muassa kulttuuri-ilmaisun monimuotoisuuden edistäminen sekä taiteilijoiden ja heidän teostensa liikkuvuuden lisääminen.
Siirry organisaatioon
Tasa-arvo- ja LGBTI-asiain ministerineuvosto (MR-JÄM)

Pohjoismaiden hallitusten tasa-arvoyhteistyötä johtavat Pohjoismaiden tasa-arvoministerit, jotka muodostavat tasa-arvoasiain ministerineuvoston (MR-JÄM). Pohjoismaiden yhteinen kulttuuri ja historia sekä yhteiset demokratian perinteet ovat mahdollistaneet läheisen ja rakentavan yhteistyön tasa-arvoalalla.

Siirry organisaatioon
Ympäristö- ja ilmastoasiain ministerineuvosto (MR-MK)
Pohjoismaiden hallitusten ympäristöyhteistyötä johtaa ympäristö- ja ilmastoasiain ministerineuvosto (MR-MK). Ympäristöyhteistyön tavoitteena on muun muassa Pohjoismaiden ympäristön laadun ja elämänlaadun turvaaminen ja parantaminen sekä vaikuttaminen alueelliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.
Siirry organisaatioon
Sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto (MR-S)
Pohjoismaiden hallitusten sosiaali- ja terveysyhteistyötä johtavat Pohjoismaiden sosiaali- ja terveysministerit, jotka muodostavat sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvoston (MR-S). Sosiaali- ja terveysalan pohjoismainen yhteistyö pohjautuu yhteisiin arvoihin, jotka muodostavat pohjoismaisen hyvinvointimallin perustan.
Siirry organisaatioon
Koulutus- ja tutkimusministerineuvosto (MR-U)
Koulutus- ja tutkimusalan pohjoismaista hallitusyhteistyötä johtavat Pohjoismaiden koulutus- ja tutkimusministerit, jotka muodostavat MR-U:n. Ministerineuvosto pyrkii osaltaan varmistamaan sen, että Pohjola on maailman johtava tieto- ja osaamisalue.
Siirry organisaatioon
Talous- ja rahapolitiikan ministerineuvosto (MR-FINANS)
Pohjoismaiden hallitusten talous- ja rahapoliittista yhteistyötä johtavat Pohjoismaiden valtiovarainministerit, jotka muodostavat talous- ja rahapolitiikan ministerineuvoston (MR-FINANS). Ministerineuvoston vuotuisessa kokouksessa keskustellaan talous- ja rahapolitiikan osa-alueista, joilla pohjoismainen yhteistyö voi tuottaa enemmän lisäarvoa kuin pelkkä kansallinen työskentely.
Siirry organisaatioon
Virkamieskomiteat
Virkamieskomiteat
Jaostot ja ryhmät
Pääsihteeri
Pääsihteerin asema ja aloiteoikeus Pohjoismaiden hallitukset nimittävät Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteerin. Hänen tehtävänään on johtaa sihteeristön työtä. Puheenjohtajamaan ja pääsihteerin työssä noudatetaan Pohjoismaisen yhteistyökomitean laatimia suuntaviivoja, mutta pääsihteerillä on Pohjoismaiden ministerineuvoston työjärjestyksen mukaan oikeus ja velvollisuus tehdä omia aloitteita, joita pidetään välttämättöminä yhteistyön kehittämiseksi. Tätä kutsutaan aloiteoikeudeksi, ja se koskee koko sihteeristön työtä. Sihteeristön asema ei siis ole vain passiivinen ministerineuvostoissa ja virkamieskomiteoissa tehtyjen päätösten käytännön koordinoija, vaan sen on tarkoitus tehdä myös itse ehdotuksia ja viedä osaltaan yhteistyötä aktiivisesti eteenpäin.
Siirry organisaatioon
Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajakausi
Ruotsin puheenjohtajakausi 2024
Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2024 puheenjohtajamaa Ruotsi haluaa luoda turvallisemman, vihreämmän ja vapaamman Pohjolan. Samalla edistetään visiota Pohjolasta maailman kestävimpänä ja integroituneimpana alueena.
Siirry organisaatioon
Islands formandskab 2023

Rauha on avainasemassa, kun Pohjolasta pyritään tekemään vihreä, kilpailukykyinen ja sosiaalisesti kestävä alue. Näin todetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Islannin puheenjohtajakauden ohjelmassa vuodeksi 2023.

Puheenjohtajakauden ohjelma

Siirry organisaatioon
Norjan puheenjohtajakausi 2022
Norja keskittyy kaudellaan pohjoismaisen yhteistyövision kolmeen painopistealueeseen: vihreä Pohjola, kilpailukykyinen Pohjola ja sosiaalisesti kestävä Pohjola. Aiomme tehostaa visiotyötä, auttaa vauhdittamaan vihreän siirtymän etenemistä ja huolehtia ministerineuvoston työn tehokkuudesta. Yhdessä rakennamme entistä vahvemman ja vihreämmän Pohjolan.
Siirry organisaatioon
Suomen puheenjohtajakausi 2021
Suomen puheenjohtajuusohjelman lähtökohtana on pohjoismaisen yhteistyön visio, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue. Vuoden 2021 ohjelma tarjoaa suuntaviivat aktiiviselle yhteistyölle, jolla pyritään luomaan entistä vihreämpi, kilpailukykyisempi ja sosiaalisesti kestävämpi Pohjola.
Siirry organisaatioon
Tanskan puheenjohtajakausi 2020
Tulevaisuuden ratkaisuja yhteisvoimin on Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2020 puheenjohtajakauden otsikko ja tavoite. Puheenjohtajakautta isännöivät Tanska, Färsaaret ja Grönlanti. Kaudella toteutetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston uutta visiota, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue.
Siirry organisaatioon
Islannin puheenjohtajakausi 2019
Nuoret, kestävä matkailu ja meriympäristö ovat painopistealueita, kun Islanti toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana vuonna 2019. Puheenjohtajuushankkeisiin sisällytetään pohjoismaiset painotukset, jotka liittyvät tasa-arvoon, digitalisaatioon, kestävään kehitykseen ja YK:n kestävyystavoitteisiin.
Siirry organisaatioon
Ruotsin puheenjohtajakausi 2018

Osallistava, kestävä, innovatiivinen, turvallinen ja avoin Pohjola on lähtökohtana, kun Ruotsi ottaa vuonna 2018 vastaan Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajan tehtävät. Ruotsin puheenjohtajakauden läpäisevänä teemana on digitalisaatio.

Siirry organisaatioon
Norjan puheenjohtajakausi 2017
Norja on Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2017 puheenjohtajamaa. Norjan painopistealueet ovat Pohjola Euroopassa, Pohjola maailmassa ja muuttuva Pohjola.
Siirry organisaatioon
Suomen puheenjohtajakausi 2016
Suomi on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa vuonna 2016. Suomen puheenjohtajakauden pääteemoja ovat vesi, luonto ja ihmiset.
Siirry organisaatioon
Tanskan puheenjohtajakausi 2015
Kasvu, hyvinvointi, arvot ja Arktis ovat avainsanoja, kun Tanska toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana vuonna 2015.
Siirry organisaatioon
Islannin puheenjohtajakausi 2014
Vihreä talous ja pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien turvaaminen on keskiössä, kun Islanti on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa vuonna 2014.
Siirry organisaatioon
Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö
Hallinto ja HR -osasto (FOHR)

HR & hallinto vastaa rekrytoinnista, henkilöstön kehittämisestä, lakiasioista sekä tukijärjestelmien hallinnoinnista. Hallinnollisten tehtävien hoidon lisäksi osasto koordinoi ja valmistelee oikeusasioiden ministerineuvoston (MR-JUST) kokouksia.

Siirry organisaatioon
Pääsihteerin toimisto (GSK)
Pohjoismaiden ministerineuvoston Baltian-toimistot
Pohjoismaiden ministerineuvoston Viron-toimisto
Toimiston tärkeimmistä tehtävistä voidaan mainita uusien trendien ja pohjoismais-virolaisten yhteistyömahdollisuuksien tunnistaminen. Toimiston läheisiä yhteistyökumppaneita ovat Pohjoismaiden edustustot. Toimisto tekee myös laajapohjaista työtä edustaessaan ”pohjoismaisuutta” ja tehdessään pohjoismaista yhteistyötä tunnetuksi Virossa.
Siirry organisaatioon
Pohjoismaiden ministerineuvoston Latvian-toimisto
Toimisto on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristöä, ja se edistää pohjoismais-balttilaista yhteistyötä Latviassa. Toimisto tekee läheistä yhteistyötä Pohjoismaiden Latvian-edustustojen kanssa ja koordinoi yhteispohjoismaisia aloitteita. Lisäksi se tunnistaa pohjoismais-balttilaisen yhteistyön trendejä ja mahdollisuuksia.
Siirry organisaatioon
Pohjoismaiden ministerineuvoston Liettuan-toimisto
Toimiston tärkeimmistä tehtävistä voidaan mainita uusien trendien ja pohjoismais-liettualaisten yhteistyömahdollisuuksien tunnistaminen. Pohjoismaiden edustustot ovat toimiston läheisiä yhteistyökumppaneita tässä työssä. Toimisto tekee myös laajapohjaista työtä edustaessaan ”pohjoismaisuutta” ja tehdessään pohjoismaista yhteistyötä tunnetuksi Liettuassa.
Siirry organisaatioon
Visionsstyrning
Osaaminen ja hyvinvointi -osasto (KV)
Osaaminen ja hyvinvointi -osasto vastaa toimenpiteistä, jotka liittyvät koulutus- ja tutkimusalaan sekä sosiaalialaan, kuten terveys- ja hyvinvointikysymyksiin. Niiden lisäksi osasto vastaa työelämäalan asioista. Osastolla on myös päävastuu pohjoismaisesta kieliyhteistyöstä, ja se vastaa yhteistyöministerien puolesta sektorienvälisestä kotouttamisyhteistyöstä.
Siirry organisaatioon
Kasvu ja ilmasto -osasto (VK)
Kasvu ja ilmasto -osasto koordinoi elinkeino-, energia- ja aluepolitiikan (MR-TILLVÄXT), ympäristö- ja ilmastopolitiikan (MR-MK), digitalisaatiopolitiikan (MR-DIGITAL) sekä talous- ja rahapolitiikan (MR-FINANS) pohjoismaista yhteistyötä.
Siirry organisaatioon
Viestintäosasto (KOMM)
Osastolla työskentelee tiedottajia, verkkotoimituksen työntekijöitä, tulkkeja, kääntäjiä, julkaisutyöntekijöitä, projektityöntekijöitä, ylläpitäjiä ja opiskelija-avustajia, jotka huolehtivat yhdessä viestintäpäällikön kanssa Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston pitkän ja lyhyen aikavälin viestinnästä ja tiedotuksesta.
Siirry organisaatioon
Tasa-arvo, kansainvälinen yhteistyö, luonnonvarat ja kulttuuri (LINK)

Tasa-arvon, kansainvälisen yhteistyön, luonnonresurssien ja kulttuurin osasto vastaa pohjoismaisen yhteistyön koordinoinnista seuraavilla aloilla: tasa-arvo ja LGBTI; lapset ja nuoret; kansainvälinen yhteistyö; maa- ja metsätalous, kalastus, vesiviljely ja elintarvikkeet sekä Uusi pohjoismainen ruoka -ohjelma; kulttuuri, taide, media ja pohjoismaiset kulttuurilaitokset

Siirry organisaatioon
Talousosasto
Talousosastolla on yleisvastuu Pohjolan talon talousohjauksesta ja taloushallinnosta. Osaston vastuulla ovat kirjanpito, kuukausittainen raportointi, vuositilinpäätöksen tekeminen ja monet muut taloushallintoon kuuluvat tehtävät. Lisäksi osasto vastaa Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetista rahoitettavien ja Visio 2030:tä edistävien toimien portfolio-ohjauksesta.
Siirry organisaatioon