The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Deklaration om folkhälsosamarbete i Norden

27.04.16 | Declaration
Refererar till rapporten ”Det framtida nordiska hälsosamarbetet” och dess rekommendationer som gäller utökat samarbete kring insatser för förbättrad folkhälsa

Information

De nordiska ministrarna för social- och hälsopolitik

Erkänner:

 • Vikten av att i sitt samarbete följa de globala mål för hållbar utveckling som nämns i Förenta Nationernas Agenda 2030 och i synnerhet – Mål 3: Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar
 • Betydelsen av de rekommendationer som följt av globala hälsofrämjande konferenser och deklarationer i form av Ottawamanifestet (1986), Helsingforsdeklarationen (2013), den Nordiska Trondheimdeklarationen (2014) samt WHO:s Europaregions policyramverk Hälsa 2020
 • Att hälsoskillnaderna i Norden är betydande trots Nordens mycket goda folkhälsa i globala jämförelser
 • Behovet av ett stärkt nordiskt samarbete för en förbättrad folkhälsa och en minskning av ojämlikhet i hälsa, som beskrivs i rapporten ”Det framtida nordiska hälsosamarbetet”
 • Att välfungerande hälsosystem spelar en nyckelroll även i folkhälsoarbetet
 • Att frågor som rör hälsa och välmående behöver beaktas ur ett jämställdhetsperspektiv för att säkra likvärdig hälsa för såväl kvinnor som män och flickor som pojkar

Är eniga om att stärka det nordiska folkhälsosamarbetet och samarbetet för en jämlik hälsa genom att:

 • Etablera en Nordisk arena för samarbete på folkhälsoområdet
 • Nordens Välfärdscenter (NVC) ges ansvar som sekretariat för arenan
 • Ett tvärsektoriellt perspektiv ska vara ledstjärna för arenan som också ska samverka med befintliga arbetsgrupper, nätverk, institutioner etc. på den nordiska nivån inom folkhälsoområdet

Är eniga om att i det nordiska samarbetet verka för att prioritera erfarenhetsutbyte och gemensamma utvecklingsprojekt om goda förebyggande och hälsofrämjande åtgärder

 • Att i detta samarbete facilitera kunskapsdelning och utvecklingsprojekt som kan bidra till att stärka policyutveckling och implementering av åtgärder för en god och jämlik folkhälsa
 • Att inledningsvis använda detta samarbete särskilt för (i) Ojämlikhet i hälsa, (ii) Alkohol, narkotika & tobak samt (iii) Psykisk hälsa