Erklæring om samarbeid om folkehelse i Norden

27.04.16 | Deklarasjon
Refererer til rapporten ”Det framtida nordiska hälsosamarbetet” og dens rekommandasjoner som gjelder økt samarbeid om tiltak for bedret folkehelse

Informasjon

De nordiske ministrene for sosial- og helsepolitikk

Erkjenner:

 • Betydningen av å følge i sitt samarbeid de globale målene for bærekraftig utvikling som omtales i FNs Agenda 2030, og spesielt Mål 3: Sørge for sunne liv og fremme trivsel for alle i alle aldre
 • Betydningen av rekommandasjonene som har fulgt av globale helsefremmende konferanser og deklarasjoner i form av Ottawamanifestet (1986), Helsingforsdeklarasjonen (2013), den nordiske Trondheimdeklarasjonen (2014) samt WHOs Europaregions policyrammeverk Helse 2020
 • At helseforskjellene i Norden er betydelige til tross for Nordens svært gode folkehelse i globale sammenligninger
 • Behovet for et sterkt nordisk samarbeid for en bedret folkehelse og en reduksjon av ulikhet i helse, som beskrives i rapporten ”Det framtida nordiska hälsosamarbetet”
 • At velfungerende helsesystemer spiller en nøkkelrolle også i folkehelsearbeidet
 •  At spørsmål som berører helse og trivsel må betraktes i et likestillingsperspektiv for å sikre likeverdig helse for så vel kvinner som menn og jenter som gutter

Er enige om å styrke det nordiske folkehelsesamarbeidet og samarbeidet for en likestilt helse ved:

 • Å etablere en Nordisk arena for samarbeid på folkehelseområdet
 • At Nordens velferdssenter (NVC) gis ansvar som sekretariat for arenaen
 • At et tverrsektorielt perspektiv skal være ledestjerne for arenaen, som også skal samvirke med eksisterende arbeidsgrupper, nettverk, institusjoner etc. på det nordiske nivået på folkehelseområdet

Er enige om å arbeide i det nordiske samarbeidet for å prioritere erfaringsutveksling og felles utviklingsprosjekter om gode forebyggende og helsefremmende tiltak

 • Å i dette samarbeidet fasilitere kunnskapsdeling og utviklingsprosjekter som kan bidra til å styrke policyutvikling og implementering av tiltak for en god og likestilt folkehelse
 • Å innledningsvis bruke dette samarbeidet spesielt for (i) Ulikhet i helse, (ii) Alkohol, narkotika og tobakk samt (iii) Psykisk helse