The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

AKUREYRI-deklarationen om bæredygtig fiskeri

13.08.04 | Declaration
Ministerdeklaration vedtaget 13. august i Akureyri. Danmarks, Finlands, Færøernes, Grønlands, Norges, Sveriges, Ålandsøernes og Islands fiskeriministre har på Ministermødet den 13. august 2004 drøftet udfordringerne omkring udsmid af fisk samt certificering og mærkning af bæredygtige fiskerier.

Information

Udsmid af fisk

Vi ønsker, at en optimal udnyttelse af ressourcerne samtidig med at fiskeriet udøves på en bæredygtig måde. Forholdene indenfor fiskeriet kan imidlertid føre til, at fiskerne ser sig nødsaget til udsmid af fisk på grund af fangstens sammensætning, fiskerireguleringen, rettigheder og markedsregulering, selv om det er en uønsket foranstaltning

Vi er enige om, er det vigtigt at begrænse og forebygge udsmid af fisk, som forekommer i Nordens fiskerier.

Med henblik på at nå begrænsning i og forebyggelse af udsmid af fisk

  • erkender vi, at tekniske foranstaltninger spiller en afgørende rolle i begrænsningen af bifangst af unge fisk og ikke-målarter
  • er vi enige i, at begrænsning og forebyggelse af udsmid er et vigtigt skridt i retning af et bæredygtigt fiskeri, og at en samlet og sammenhængende løsning må indebære en passende kombination af tekniske foranstaltninger og fiskeriregulering, der tager sigte på at begrænse udsmid;
  • understreger vi behovet for udvikling af selektive redskaber for mest muligt at begrænse fangst af ikke-målarter.
  • understreger vi behovet for støtte fra alle involverede parter og nødvendigheden af et tættere samarbejde mellem forvaltere, forskere og erhvervets interessenter;
  • erkender vi forskellen i Nordens nationale fiskeriforvaltning og opfordrer til, at det enkelte nordiske land arbejder for at begrænse udsmid af fisk – og hvis muligt i samarbejde med andre nordiske lande og lande udenfor Norden

Certificering og mærkning af bæredygtigt fiskeri

Vi hilser med glæde den voksende bevidsthed blandt almenheden om certificering og mærkning af bæredygtigt fiskeri og at denne kan imødekommes i form af relevant mærkning af fisk hidrørende fra bæredygtige fiskerier

Vi konstaterer, at der i regi af FAO arbejdes intenst med at fastsætte globale retningslinjer med hensyn til kriterier til bæredygtigt fiskeri, samt de nødvendige akkrediterings- og certificeringsordninger der skal administrere disse krav.

Vi anerkender det arbejde som den nordiske Mærkegruppe har lagt i mærkningsprocessen i FAO og er enige om at slutte op om gruppens fortsatte arbejde med mærkning af bæredygtige fiskerier.

Vi konstaterer med tilfredshed, at nordatlantiske fiskeriorganisationer arbejder med at etablere et mærke for bæredygtigt fiskeri, som er baseret på FAO’s retningslinjer.