Veronica Thörnroos (Hovedindlæg)

Tietoja

Laji
Varsinainen puheenvuoro
Puheen numero
236
Speaker role
Minister for nordisk samarbejde
Päivämäärä

Herr president! Bästa deltagare! De nordiska samarbetsministrarna ska revidera riktlinjerna för arbetet i Vitryssland. Riktlinjerna beskriver ramarna för ministerrådets aktiviteter i relation till Vitryssland. Ramarna gäller utifrån givna förutsättningar och kontext i förhållande till den aktuella politiska situationen i Vitryssland. De nya riktlinjerna understryker vikten av det nordiska samarbetets fortsatta engagemang för en demokratisk utveckling i Vitryssland genom att stödja och samarbeta med det civila samhället.

Genom att samarbeta och koordinera de nordiska bilaterala aktiviteterna är avsikten att uppnå största möjliga synergieffekter och undvika överlappande dubbelarbete. Nordiska ministerrådet har redan etablerat ett starkt samarbete med EU-kommissionen kring implementeringen av olika aktiviteter med koppling till Vitryssland. Det handlar bland annat om koordinering av stöd och bidrag från en lång rad europeiska och amerikanska donatorer till exiluniversitetet i Litauen, European Humanities University.

I februari 2010 hade jag förmånen att i egenskap av samarbetsminister besöka Vilnius. Då hann vi även med ett besök till exiluniversitetet. Man kan inte annat än gripas av de förhållanden som driver studenterna från deras hemland för att kunna studera, det som vi tar för givet. De lever under hot om repressalier och svårigheter vid besök eller vid återkomsten till Vitryssland.

Ministerrådet administrerar också två EU-finansierade projekt, Civil Society Stability for Belarus och Open European Scholarship Scheme. Det förstnämnda riktar direkt stöd till NGO:er och till individer som är utsatta för påtryckningar av den vitryska regimen. Det andra projektet riktar sig mot att ge unga vitryssar möjlighet att fortsätta sina universitetsstudier i Europa under fria akademiska villkor. Nordiska ministerrådets NGO-program ingår även i arbetet med att stödja det vitryska civilsamhället.

Nordiska ministerrådets Vitrysslandaktiviteter kommer att värderas löpande under året. De nordiska samarbetsministrarna kommer således att årligen ges en kort statusrapport som värderar igångsatta aktiviteter och eventuella nya initiativ. Statusrapporten kommer att ligga till grund för principiella diskussioner om den fortsatta utvecklingen av Vitrysslandaktiviteterna. Statusrapporten kommer att sändas till ländernas utrikesministrar och till Nordiska rådet. Dessutom kommer rapporten att kompletteras med löpande information till de nordiska samarbetsministrarna.

Avslutningsvis: Vad är våra prioriteringar? Vi arbetar för en demokratisk samhällsutveckling i Vitryssland med stöd till civilsamhälle, utbildning och ungdom, medier och journalister samt till parlamentariskt samarbete, huvudsakligen i Nordiska rådets regi. Vi arbetar också för ett gränsregionalt samarbete med fokus på civilsamfundets projekt och med nätverksbyggande och erfarenhetsutveckling som övergripande målsättningar. Sist men inte minst vill vi stödja och bidra till en överordnad koordination relaterad till konkreta nordiska bilaterala insatser på ad hoc-basis i det omfång ett mervärde för de nordiska länderna kan skapas.