Christian Beijar (Hovedindlæg)

Tietoja

Laji
Varsinainen puheenvuoro
Puheen numero
315
Henkilö
Speaker role
Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Päivämäärä

Fru president! Jag har under mina år i Nordiska rådet många gånger insett nyttan av ett starkare och tydligare nordiskt samarbete. Tanken om en nordisk förbundsstat är inte ny. Den har kommit upp i många sammanhang. Nu senast var det Gunnar Wettergren som väckte tanken i en publikation om en nordisk förbundsstat. Före honom har tanken aktualiserats många gånger bland annat från åländskt håll.

Det finns på många områden stora perspektiv och mervärde i vad en starkare nordisk enhet kunde åstadkomma till gagn för alla medborgare i Norden.

Vi vidhåller att det vore intressant om ett mer konkret förslag utarbetades gällande hur en nordisk förbundsstats/statsförbund och olika former av fördjupat regionalt samarbete skulle kunna fungera i praktiken, till exempel i relation till de åtta nordiska nationella parlamenten.

Ett sådant förslag kunde sedan ligga till grund för en faktisk politisk debatt, inte bara i Nordiska rådet utan även i parlamenten. Vi anser att den debatt som baserar sig på tydliga förslag kunde bana väg för en utveckling av de konstitutionella frågorna i Norden. Vår övertygelse är också att en sådan framtidsorienterad debatt skulle vitalisera den politiska debatten i hela Norden

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag tillsammans med Anders Eriksson, ånyo till skillnad från presidiet,

att Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet att tillsätta en expertgrupp från exempelvis nordiska universitetsmiljön för att göra nödvändiga utredningar som kunde utarbeta förslag på olika modeller till hur en nordisk förbundsstat och olika former av fördjupat regionalt samarbete konstitutionellt skulle se ut och kunde samverka med de regionala parlamenten,

att Nordiska ministerrådet tillställer Nordiska rådet det ovannämnda,

att de nordiska sammarbetsministrarna koordinerar processen,

att Nordiska rådet utser en kommitté bestående av medlemmar av Nordiska rådet som följer processen.