Suzanne Svensson (Replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoro
Puheen numero
360
Henkilö
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Päivämäärä

Fru president! Ett stort och viktigt arbete för oss i Nordiska rådet är att reducera gränshinder. Vi vill att människor lätt ska kunna arbeta och studera i samt flytta mellan våra länder, liksom att företag lätt ska kunna göra affärer över gränserna. Gränshinder ska inte försvåra rörligheten.

Vi lägger mycket energi på att arbeta bort gränshinder, men vi borde också arbeta förebyggande så att hinder inte uppstår när nya lagar stiftas. Därför borde det finnas en remissinstans som på ett tidigt stadium kan uppmärksamma ett nytt lagförslag som kommer att påverka rörligheten. Min fråga är hur ministern ser på att införa någon form av remissinstans i syfte att uppmärksamma gränshinder innan nya lagar införs.