Sonja Mandt (Indlæg)

Tietoja

Speech type
Puheenvuoro
Speech number
412
Person
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe, Præsidiets talsperson
Date

Siste året avsluttet Nordisk råd en toårig reformprosess. Bakgrunnen var en rekke kritiske henvendelser om uhensiktsmessig saksgang og prosedyrer i det nordiske samarbeidet. Man ønsket å gjøre det nordiske samarbeidet mer relevant og hadde særlig fokus på effektivitet, politisering, synlighet og ikke minst forankring.

Resultatene av reformarbeidet ble fremlagt i form av en redegjørelse på siste års sesjon, herunder beslutningen om en gjennomgang av forretningsordenen for Nordisk råd.

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe ved sekretariatet i København, som de siste 10 månedene har arbeidet med implementeringen av reformarbeidet. Sekretariatet la fram utkast til revidert forretningsorden på presidiets møte i juni, og dette ble sendt på høring til samtlige medlemmer, delegasjoner og partigrupper i Rådet.

Høringssvarene førte til mindre justeringer og var primært konsentrert om ikke å svekke Ungdommens Nordiske Råds rolle, at det føres skriftlige protokoller under den ordinære sesjonen, og at referater klarere viser hvilke beslutninger som er truffet.

Endelig utkast til revidert forretningsorden for Nordisk råd ble sluttbehandlet på presidiets møte i Stockholm og er nå lagt fram til avgjørelse i plenum her i dag.

Resultatet er samlet sett tekniske rettelser som konsekvens av reformarbeidet og tydeliggjørelse av enkelte paragrafer. Det skal ikke være tale om substansielle forandringer. Det innebærer f.eks. at § 13, som slår fast sametingene i Finland, Norge og Sveriges rett til å sende observatører gjennom Samisk parlamentarisk råd, oppretteholder at hvert enkelt sameting har rett til å sende en representant.

På denne bakgrunn foreslår presidiet at Nordisk råd beslutter å oppheve gjeldende forretningsorden for Nordisk råd og vedtar ny forretningsorden for Nordisk råd med virkning fra 1. januar 2017.