Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Swedish.

Samordning av finsk arvsskatt och svensk kapitalinkomstskatt

Det har rapporterats in om fall där personer bosatta i Finland respektive Sverige som erhåller en fastighet i form av gåva eller arv i det andra landet totalt sett beskattats högre än i ett rent nationellt fall. Detta på grund av att den finska arvs-/gåvoskatten inte beaktas vid beskattning av kapitalinkomsten i Sverige eftersom det rör sig om två olika skatteslag.

När en i Finland bosatt mottagare av arv eller gåva får egendom som arv eller gåva av en i Sverige bosatt arvlåtare eller gåva, påförs skatt på arv eller gåva i Finland för förvärvet. Det verkliga värdet vid tidpunkten för förvärvet används som arvs - eller gåvoskattevärde, dvs. det värde för vilket arvs - eller gåvoskatten bestäms. Om den egendom som erhållits som arv eller gåva säljs, kan överlåtelsevinsten från en aktielägenhet enligt det nordiska skatteavtalet beskattas i bostadsaktiebolagets hemstat, dvs. Sverige beskattar som källstat. Finland beskattar överlåtelsevinsten från överlåtelsen av egendomen som inkomst för en i Finland bosatt arvs - eller gåvotagare. Beloppet av den skattepliktiga överlåtelsevinsten beräknas genom att från överlåtelsepriset dras av antingen det värde som använts vid arvet/gåvobeskattningen eller den s.k. presumtionen för anskaffningsutgiften (20%/40% av överlåtelsepriset). Finland gottgör den skatt som betalas i Sverige för vinst vid överlåtelse av egen-dom för den skatt som betalas i Finland. Gottgörelsen får inte överstiga beloppet av de skatter som betalas på inkomsten i Finland, dvs. om den svenska skatten är lika stor eller större än skatten i Finland, tas i praktiken ingen inkomstskatt ut i Finland.

Tietoja

Sarjanumero
20-029
Maat
Finland
Sverige
Aihealue
Skatt och finans
Maa, joka voi ratkaista asian?
Norden
Tila
Kesken
Rajaesteneuvoston priorisoima
Kyllä
Esimerkki

En bostadsrätt i Sverige överlåts som arv till en person bosatt i Finland. Vid arvstillfället beskattas överlåtelsen med finsk progressiv arvsskatt. När bostadsrätten senare avyttras i Sverige sker en beskattning på kapitalinkomsten. Det beskattningsbara underlaget i Sverige beräknas utifrån skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade bostadsrätten och arvlåtarens anskaffningsvärde.  Eftersom arvtagaren är skattepliktig i Finland ska även finsk skatt dras av kapitalinkomsten. Vid beräkningen av den finska kapitalinkomstskatten beaktas den kapitalinkomstskatt som erlagts i Sverige, genom att denna dras av från den finska kapitalinkomstskatten. Eftersom det beskattningsbara underlaget i de flesta fall är större i Sverige än i Finland (det vanliga scenariot är att bostadsrätten har anskaffats en lång tid tillbaka och att värdet har ökat mer under denna tid än den tid som löpt mellan arvsöverlåtelsen och avyttringstillfället) uteblir den finska kapitalinkomstskatten.

 

Om samma bostadsrätt hade istället varit belägen i Finland skulle en finsk progressiv arvsskatt tagits ut vid arvsöverlåtelsen. När bostadsrätten sedan avyttrats i Finland hade kapitalinkomsten beskattats. Det beskattningsbara underlaget hade beräknats utifrån skillnaden mellan det värde bostadsrätten hade vid arvsöverlåtelsen (alltså det underlag som använts vid beräkningen av gåvoskatten) och bostadsrättens värde vid avyttringstillfället.

 

Om gåvotagaren hade istället varit bosatt i Sverige hade ingen beskattning skett vid själva arvsöverlåtelsen. När bostadsrätten sedan avyttrats i Sverige hade en beskattning skett av kapitalinkomsten. Det beskattningsbara underlaget hade beräknats utifrån skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade bostadsrätten och arvlåtarens anskaffningsvärde.

 

Slutresultatet blir att arvtagaren bosatt i det ena landet med bostadsrätten i det andra blir hårdare beskattad både jämfört med ett rent svenskt fall och jämfört med ett rent finskt fall. Detta eftersom arvtagaren är skyldig att betala både finsk arvsskatt och svensk kapitalinkomstskatt (som inte beaktar den arvsskatt som betalats i Finland, då detta rör sig om två olika skatteslag). 

Keitä asia koskee?

Personer bosatta i Finland respektive Sverige som erhåller en fastighet i form av arv eller gåva i det andra respektive landet. 

Ratkaisuehdotus

Att den finska arvs- eller gåvoskatten beaktas vid beräkningen av den svenska kapitalinkomstskatten på så vis att den arvs- eller gåvoskatt som erlagts i Finland dras av den kapitalinkomstskatt som ska betalas i Sverige. Alternativt att Finland tar i beaktande den redan i Sverige betalda kapitalinkomstskatten. På det sättet skulle arvtagaren aldrig beskattats hårdare än i ett rent svenskt fall.  

Finansministeriet i Finland oktober 2022: "Finsk arvsskatt och svensk kapitalinkomstskatt representerar två skilda skatteslag. Det nuvarande nordiska skatteavtalet, liksom andra bilaterala skatteavtal som Finland ingått (ca. 70 st.) samt de bestämmelser som avtalen innehåller om avskaffande av dubbelbeskattning är inte tillämpliga för att erbjuda en lösning i sådana fall som beskrivs här. Detta är ett erkänt faktum även internationellt. I dessa omständigheter kan det vara oändamålsenligt att försöka lösa problemet genom skatteavtal. Det potentiella problemet kunde även granskas ur ett nationellt synvinkel. Vid detta skede är det ännu omöjligt att säga om det i de olika länderna finns samförstånd att avgöra frågan med nationell reglering, eftersom det krävs bredare politiskt övervägande. Om lösningen sökes nationellt skulle det inte begränsa sig till nordiska fall, utan vara universell."

Viimeksi tarkistanut
Finansministeriet Finland 06.10.2022 / Finansdepartementet Sverige 27.09.2022
Ota yhteyttä