Árni Þór Sigurðsson (VG) (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
217
Speaker role
Kultur- og Uddannelsesudvalgets talsperson
Date

Kultur- og utdanningsutvalget kan slutte seg til ideen om å iverksette en overordnet strategi for det nordiske kultursamarbeidet gjeldende for årene 2013 til 2020. Strategien kan fungere som en overordnet ramme for samarbeidet og gi de respektive samarbeidsfora og institusjoner mulighet til å agere og virke innenfor denne rammen. Særlig finner utvalget det viktig at det med denne strategien skapes en forankring blant de nasjonale kulturaktører, herunder eksempelvis det nasjonale kulturråd. På denne måten kan man mer effektivt dra nytte av et synergigivende samarbeid på tvers av landene, hvilket ikke minst vil styrke det nordiske samarbeidet, hvor ressurser og finansiering er begrenset, og der samme tenkning og forankring i nasjonal regi er viktig.

Utvalget finner det viktig at man utfyller rammen med konkrete tiltak for å konkretisere de fem hovedtiltakene mer tydelig, herunder det bærekraftige Norden, det kreative Norden, det interkulturelle Norden, det unge Norden og det digitale Norden. Dette kan blant annet gjøres med utgangspunkt i den nylig offentliggjorte rapport om nordisk nabolands kultur, utferdiget av Christian Nissen. Rapporten gir flere anbefalinger til det videre kultursamarbeidet i Norden, blant annet innenfor området tv, medier, film, digitalisering og digitale plattformer. Utvalget anbefaler således at rapporten følges opp, og at Ministerrådet eksempelvis arrangerer et seminar for å følge opp rapportens anbefalinger og sikre at konkrete initiativ settes i gang fremover.

Til slutt vil utvalget gjerne henvise til et Nordisk råd-tiltak omhandlende en felles nordisk filmportal. Denne typen initiativ mener utvalget gir en god nordisk nytte, og Ministerrådet bør igangsette lignende konkrete tiltak med utgangspunkt i den nye strategien. Kultur- og utdanningsutvalget foreslår derfor at Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd å implementere den fremlagte strategi for det nordiske kultursamarbeidet gjeldende for perioden 2013 til 2020 inneholdende de hovedtemaer og samarbeidsformer som står beskrevet i strategien, at man hensyntar betenkninger og fremførte synspunkter, og at det arrangeres seminar, konferanse eller kulturforum med utgangspunkt i den nye rapporten omhandlende nabolands kultur i Norden, hvor de fremadrettede forslag og anbefalinger i rapporten drøftes og behandles med henblikk på at nye aktiviteter og satsinger innenfor nabolands kultur kan utvikles og implementeres fremover.

Jeg vil helt til slutt takke medlemmene i Kultur- og utdanningsutvalget for deres bidrag og samarbeid og også utvalgets sekretær for all umistelig hjelp og samarbeid.