Arja Juvonen (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
222
Person
Speaker role
Nordisk Frihed
Date

Arvoisa puheenjohtaja! Hyvät kuulijat! Pidän erittäin hyvänä, että sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto jatkaa työskentelyä näiden kahdeksan tärkeän teeman kanssa. Erityisesti nostan esille tämän antibioottiresistenssiasian.

Antibioottia käytetään sekä ihmisten että eläinten bakteeritautien hoitoon, ja sen lisäksi antibiootteja käytetään eläinten rehuun lisäaineena kasvun edistämiseen. Pohjoismaisessa vertailussa antibioottikulutus on meillä Suomessa kärkisijalla väkilukuun suhteutettuna. Tässä meillä on paljon tehtävää, jotta terveydenhuollossa ymmärrettäisiin se, että antibioottikuuri on tarkoitettu vain todella tarpeeseen. Meillä on ehkä leväperäisyyttä siinä, että liian helposti pieniinkin vaivoihin otamme antibiootteja.

Bakteerien antibioottiresistenssi syntyy ja leviää antibioottien käytön aiheuttamasta paineesta. Sen lisääntyminen ja monipuolistuminen on ollut yllättävän nopeaa sekä sairaaloissa että avohoidossa kaikkialla maailmassa, ja se on hyvin huolestuttavaa. On oikeastaan aika mielenkiintoista miettiä, että se, mikä on tarkoitettu meidät pelastamaan sairaudelta, antibiootti, onkin kääntynyt meitä vastaan.

Tässä en voi olla jälleen kerran mainitsematta myöskään potilasturvallisuutta ja sitä, että meidän täytyy yhdessä tehdä kaikkemme niin, että bakteerit eivät leviä myöskään terveydenhoidossa. Meillä Suomessa puhutaan aseptisesta omatunnosta, mikä tarkoittaa sitä, että hoitajalla, hoitotyön tekijällä on koko ajan mielessä se, että kun potilasta ja asiakasta hoitaa, tekee sen puhtailla käsillä. Se on ensimmäinen askel siihen, että bakteerit eivät leviä. Sitä meidän tulee viedä eteenpäin terveydenhuollon koulutuksessa myös vasta-alkajille, aseptista omatuntoa.

Skandinavisk oversættelse

Ärade ordförande! Bästa åhörare! Jag finner det mycket bra att ministerrådet för social- och hälsopolitik fortsätter arbeta med dessa åtta viktiga teman. Särskilt vill jag lyfta upp frågan om antibiotikaresistens.

Antibiotika används för att behandla bakteriesjukdomar, och dessutom används antibiotika som tillsats i djurfoder för att öka tillväxten. Finland använder mest antibiotika av de nordiska länderna i proportion till befolkningsmängden. Mycket återstår att göra för att hälsovårdssektorn ska omfatta att antibiotika är avsett bara för ett verkligt behov. Vi är kanske litet nonchalanta såtillvida att vi alltför lättvindigt använder antibiotika också för små besvär.

Antibiotikaresistenta bakterier uppstår och sprids på grund av trycket som bruket av antibiotika skapar. Deras spridning och diversifiering har varit överraskande snabb både på sjukhus och i öppenvård överallt i världen, och detta är mycket oroväckande. I själva verket är det en ganska intressant tanke att något som är avsett att rädda oss från sjukdom, antibiotika, har vänt sig mot oss.

Här kan jag inte låta bli att än en gång nämna patientsäkerheten och att vi tillsammans måste göra vårt yttersta för att bakterierna inte ska spridas inom hälsovården. I Finland talar vi om aseptiskt samvete, vilket innebär att vårdanställda hela tiden bör se till att ha rena händer då de vårdar patienter eller klienter. Det är det första steget i att hindra bakterien från att spridas. Vi bör införa det aseptiska samvetet också i hälsovårdsutbildningen för nya studerande.