15. Stefan Löfven (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
15
Speaker role
Sveriges statsminister
Date

Herr president, ärade kollegor och nordiska vänner!

Vi har all anledning att och ska vara stolta över vårt Norden. När världens stater synas och granskas är det oftast våra länder som får de finaste omdömena och de bästa placeringarna. När någon frågar hur det kan komma sig är mitt svar på frågan följande: Jo, det beror på att vi kombinerar trygghet och frihet, att vi kombinerar jämlikhet med utveckling ochatt vi kombinerar sammanhållning med satsningar på spetskompetens. Vi skapar, kort uttryckt, förutsättningar för våra medborgare att utveckla sina talanger, men vi tillåter ingen att hålla andra tillbaka. Vi håller ihop, och vi går framåt tillsammans.

Vår framgångsrika nordiska modell är möjlig tack vare våra länders starka och bitvis unika demokratitraditioner och folkrörelsetraditioner. Den är möjlig därför att människor i Norden litar på varandra och också på samhällets institutioner. Den är möjlig därför att människor i Norden utövar sina fri- och rättigheter, deltar i samhällsdebatten, röstar i val och ställer upp i val. Demokratin står alltså stark i Norden, men utvecklingen runt om i vår värld visar att inga framsteg kan tas för givna. Rättigheter kan rullas tillbaka, friheter kan inskränkas och samhällsklimatet kan bli både rått och kallt.

De senaste åren har vi också bevittnat försök till påverkansoperationer mot demokratins innersta kärna, nämligen de fria och allmänna valen. Detta har vi visserligen sett förr, men med nya metoder och digital teknik har de här operationerna blivit mer effektiva och kraftfulla. Och vi vet att medveten desinformation och statsstyrd propaganda dess värre blir allt vanligare. Den svenska regeringen tar de här frågorna på mycket stort allvar. Inför höstens val vidtog vi en rad åtgärder för att skydda valprocessen, och det har gett resultat. Vi har ökat medvetenheten och vaksamheten, och vi har stärkt vår motståndskraft. Men det räcker inte; vi behöver göra mer. Inte minst behöver vi samarbeta mer över gränserna och utbyta fler erfarenheter över gränserna. Här har vi i Norden en god grund att stå på. Flera nordiska länder har tagit eller tar nu fram nationella säkerhetsstrategier. Låt oss då koordinera säkerhetsstrategierna, och låt oss ta fasta på att våra myndigheter är vana vid att samverka mellan länderna. Låt oss också samverka mer och närmare i andra internationella sammanhang. Hanteringen av att motverka hybridhot blir alltmer central inom exempelvis EU och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE.

Samarbetet mellan EU och Nato är avgörande. Det motverkar påverkansoperationer och hybridhot, och det stärker medlemsstaternas motståndskraft. Här skulle Sverige vilja se en ännu tätare samordning. Vi har i Regeringskansliet tillsatt ett speciellt sändebud inom utrikesförvaltningen för att arbeta mot hybrida hot. Här gäller det att dra full nytta av de gemensamma resurserna och inte bygga upp parallella strukturer.

Jag är väldigt glad att vi har ett europeiskt hybridcenter etablerat i Helsingfors och att det också välkomnar nya medlemmar från både EU och Nato. Sverige deltar där. Vi deltar också i Natos center för cyberförsvar och strategisk kommunikation i Tallinn och Riga. Vi vill helt enkelt vara en aktiv del av samarbetet för säkerhet.

Kära vänner! Avslutningsvis: Ett inkluderande, hållbart, innovativt, tryggt och öppet Norden har varit utgångspunkten sedan Sverige fick ordförandeklubban i Nordiska ministerrådet. Just Nordens nyfikenhet och öppenhet är vår styrka och driver utvecklingen framåt. Men för att se till att öppenheten inte används emot oss måste vi ta ett samlat grepp kring säkerhetsfrågorna. Vi ska värna demokratin,de fria medierna, tilliten, delaktigheten och gemenskapen. Då får vi ett Norden som inte bara är tryggt för sina medborgare utan som också fortsätter att slå världen med häpnad.