374. Lena Hallengren (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
374
Speaker role
Sveriges børne-, ældre- og ligestillingsminister
Date

Fru president, ledamöter, mina damer och herrar! Tack för möjligheten att också få informera om ministerrådets hälsosamarbete till Nordiska rådets session! Tack också för rådets engagemang för den nordiska folkhälsan! Engagemanget är tydligt när vi tittar tillbaka på de rekommendationer och förslag som vi har mottagit från er de senast åren.

Ministerrådet för social och hälsopolitik önskar även i år presentera sina prioriteringar och samarbeten under året som gått, och jag tänker lyfta fram några av milstolparna under 2018.

Hälsosamarbetet har under året haft ett fortsatt starkt fokus på genomförandet av förslagen i rapporten om det framtida hälsosamarbetet, den så kallade Könbergrapporten. Av de 14 initiativ som Könbergrapporten omfattar har 13 förslag blivit uppfyllda med konkreta åtgärder från ministerrådet. Några exempel som jag gärna vill nämna är toppmöten i psykiatri som nu arrangeras vartannat år, nya insatser för att förbättra folkhälsa och reducera hälsoskillnader. Det sker också revitalisering av arbetet inom högspecialiserad behandling och sällsynta diagnoser genom förnyade mandat till både högnivågruppen och nätverken som arbetar med de här frågorna.

Genom tillägg till Könbergrapporten omfattar det nordiska hälsosamarbetet också flera andra viktiga områden, och jag vill gärna peka på revisionen av överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer, det så kallade Arjeplogavtalet, och etableringen av en gemensam nordisk utbildning i smittskydd och vårdhygien vid Göteborgs universitet. Revisionen av Arjeplogavtalet avslutas i höst. Det reviderade avtalet planeras att undertecknas i Stockholm den 11 december. Etableringen av en gemensam nordisk utbildning i smittskydd och vårdhygien har tagit tid. Därför gläder det mig att bekräfta att utbildningen som riktar sig till sjuksköterskor och läkare startar på Göteborgs universitet sommaren 2019.

Jag vill också gärna nämna att Den nordiska socialförsäkringsportalen och Hallå Norden, informationsportalen som administreras av Nordiska ministerrådet, har blivit sammanslagna. Informationsportalen har stärkts med mer information inom socialförsäkringsområdet i Norden, och all information finns nu även på engelska.

Även på socialområdet ser vi ett omfattande nordiskt samarbete om bland annat barn och unga, utsatta vuxna, personer med funktionsnedsättning och äldre, och jag vill nämna den nya handlingsplanen för nordiskt samarbete om funktionshinder för 2018-2020 och som är ett strategiskt samarbetsdokument. Den nya handlingsplanen ska leda fram till positiva förändringar som stärker tillgänglighet och inkludering av personer med funktionshinder i Norden. Det är förstås också viktigt i sammanhanget att nämna att utredaren Árni Páll Árnason på uppdrag av ministerrådet har genomfört en strategisk genomlysning av det sociala området. Genomlysningen har resulterat i en rapport, som nu ska behandlas av ministerrådet och ämbetsmannakommittén. Välfärdsutskottet fick en första informell genomgång av rapporten nu vid lunchen.

Till slut vill jag gärna nämna två prioriteringsprojekt på hälsoområdet som har startat under 2018. Mot bakgrund av att vi i Norden lever längre samtidigt som andelen äldre i befolkningen ökar fattade ministerrådet i januari i år ett beslut om att använda projektmedel för perioden 2019-2021 till ett nytt politiskt prioriteringstema: Hur skapar vi mer sammanhållna vård- och omsorgsprocesser med särskilt fokus på äldre brukare och patienter? Uppstartskonferensen Skapa åldersvänliga städer i Norden ägde rum den 15-16 oktober i Stockholm i samarbete mellan Sverige, Norge och Nordens välfärdscenter.

Sverige har också tagit initiativ till ett treårigt ordförandeprojekt, Vård och omsorg på distans, där utveckling och användning av välfärdsteknologi utgör en stor del av projektet. Det ska bli väldigt intressant att följa framöver.

Avslutningsvis vill jag säga att den skriftliga redogörelse som ni har mottagit inför sessionen förstås innehåller mer information om aktiviteter inom hälso- och socialområdet. Men innan jag avslutar vill jag säga att jag ser fram emot det fortsatta arbetet på nordisk nivå. Vi behöver utveckla alla samarbetsinitiativ på hälso- och socialområdet. Vi delar värden och har ofta liknande utmaningar. Det är just därför som det är naturligt att vi samarbetar inom Norden och att vi fortsätter att stödja varandra genom att utbyta erfarenheter och dela kunskaper mellan länderna.