395. Jessica Polfjärd (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
395
Speaker role
Konservative gruppe
Date

Ärade president, nordiska vänner! Jag vill börja med att tacka för det förtroende ni har visat Gunilla Carlsson och mig genom att välja oss till president och vice president för Nordiska rådet 2019. Det är en stor ära, och vi ser fram emot att tillsammans med er arbeta med de frågor där vi ser att problem kan lösas på nordisk nivå eller där nya möjligheter kan tas till vara genom nordiskt samarbete. 

Demokrati under press har varit ett prioriterat tema under Nordiska rådets session här i Oslo. Vår omvärld präglas av en växande oro, och demokratin utmanas. Därför är det extra viktigt att lyfta fram hur viktig demokratin och folklig förankring har varit och är för de nordiska ländernas välmående. Genom att driva frågor som är viktiga för var och en av oss och som dessutom har tydligt medborgarfokus, exempelvis minskade gränshinder, fortsätter vi att stärka den folkliga förankringen. Vi har delat ut vårt program för 2019 här i salen, och det har rubriken "Norden var dag - demokrati och folklig förankring". Med detta program vill vi lyfta demokratins betydelse för våra samhällen med betoning på fyra områden: jämställdheten, digitalisering, gränshinder och klimat. 

För ungefär hundra år sedan fick kvinnor och män allmän och lika rösträtt i Sverige. Vägen dit var lång, och likaså utvecklingen därefter. Vi vet att demokratin aldrig står stilla och att vi ständigt behöver fundera över våra förutsättningar för folkstyrets grundläggande frågor. Under perioden 2018-2022 uppmärksammar och högtidlighåller Sveriges riksdag att det har gått 100 år sedan demokratins genombrott i Sverige. Likaså firar vi att Föreningen Norden har funnits i Sverige i 100 år, och delegationen vill lyfta fram de nordiska ländernas unika samarbete och dess fundament: den breda folkliga förankringen.

Människors tilltro till samhällets institutioner och till politiken kan skifta över tid. Demokratin är beroende av folkets engagemang. Valdeltagandet är högt i Norden, men färre är aktiva i folkrörelser och i de politiska partierna. Hur ska vi kunna locka fler att engagera sig? Svenska delegationens ordförandeskapsprogram för 2019 lyfter fram betydelsen av just demokrati i Norden och det breda folkliga samarbetet genom att sätta fokus på dagsaktuella frågor där ländernas samarbete ger mer än om vi agerar varje land för sig, vilket ger en samlad nordisk nytta. 

De flesta samhällsförändringar för med sig både möjligheter och svårigheter. Vi lever i en tid som kännetecknas av snabba förändringar såväl tekniskt som politiskt och socialt. Genom exempelvis erfarenhetsutbyte inför reformer på olika samhällsområden strävar vi efter att underlätta i medborgarnas vardag. Förhoppningsvis kan vi även få genomslag för gemensamma nordiska värderingar i internationella sammanhang, såsom rättigheter med tydlig koppling till det demokratiska beslutsfattandet - exempelvis åsikts- och yttrandefriheten, mötes- och föreningsfriheten och den allmänna rösträtten.

Världens länder och folk knyts allt tätare tillsammans genom globalisering. Världsekonomin, migration, miljö och klimat kan ingen enskild regering styra över. Globaliseringen utmanar oss, men det finns också nya demokratiska metoder som överskrider nationsgränserna. För att uppnå kontinuitet och relevans i det nordiska samarbetet vill det svenska ordförandeskapet bygga vidare på tidigare ordförandeskapsprogram och fortsatt diskutera frågor som är dagsaktuella och som ryms inom presidiets och utskottets agendor. Programmet ska på det sättet få plats inom befintlig verksamhet och ge fortsatt legitimitet för ett nordiskt samarbete i framtiden. 

Den svenska delegationen vill under 2019 sätta fokus på ett effektivare nationellt jämställdhetsarbete i de nordiska länderna och arbeta vidare för att komma åt exempelvis löneskillnader, ojämlika maktförhållanden och utanförskap för att ge möjlighet till en ökad inkludering och demokratisk delaktighet. 

Vi vill arbeta för att den ökade digitaliseringen ska ske på ett användarvänligt sätt, där medborgarna sätts i fokus och där hänsyn även tas till den del av befolkningen som inte kan hantera eller förstå olika digitala system. Vi kommer även att fortsätta att prioritera gränshindersfrågor och arbeta för att motverka nya gränshinder i samband med ny nationell lagstiftning och implementering av EU-direktiv. Vi vill fortsätta arbetet med vardagsnära miljö- och klimatfrågor och likaså stödja det nordiska genomförandet av Agenda 2030 och Parisavtalet.

Den sociala tillit som präglar våra nordiska länder är en viktig beståndsdel i främjandet av politiskt engagemang och demokratisk utveckling i samhället i stort. Den svenska delegationen vill under 2019 i samband med våra möten, seminarier, temasessioner och slutligen sessionen i Stockholm belysa betydelsen av demokratins införande och likaså den breda folkliga förankringen, som ger inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.

Med dessa ord vill jag slutligen säga att vi ser fram emot nästa år. Då får vi välkomna er till riksdagen och Nordiska rådets 71:a session. Jag vill också tacka Norge för det fint genomförda ordförandeskapet. Tack så mycket!