The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Nordisk statsministererklæring på klimaområdet

13.06.09 | Declaration
Nordisk statsministererklæring fra 2009 på klimaområdet for at yderligere styrke de nordiske landes klimaprofil.

Information

Adopted
13.06.2009
Location
Egilsstaðir

De nordiske lande har en stærk klimaprofil. Den skal fastholdes og styrkes i de kommende år, hvor klimaindsatsen vil står markant på den globale dagsorden.

De nordiske lande vil medvirke aktivt for at nå en ambitiøs global aftale på Klimakonferencen i København i december 2009, og de nordiske statsministre vil gøre en særlig indsats for at engagere det højeste politiske niveau i arbejdet frem mod indgåelsen af en aftale i København. Det er afgørende, at alle lande bidrager til at nå de afgørende mål:

  • Kurven skal knækkes. Globale stigninger i udledningen af drivhusgasser skal stoppe senest i 2020. Det må ske ved forpligtelser for industrilande til substantielle reduktioner på mellemlang sigt, samt indsatser i udviklingslande, der lægger et tydeligt fundament for omstillingen til lav-emissions samfund. De nationale planer skal være forenelige med det langsigtede mål om en global temperaturstigning på højest 2 grader og mindst 50% global reduktion i drivhusgasudledninger i 2050 efter princippet om fælles, men differentieret ansvar.
  • Realistiske reduktionsplaner og finansiering. I København må vi vedtage en aftale, der anviser vejene til at nå de ambitiøse målsætninger både på kortere og på længere sigt. Vore målsætninger skal følges op af konkrete tiltag og politikker, der bidrager til omstillingen til grønne økonomier og bæredygtig udvikling.  Støtte til udviklingslandenes tilpasnings- og reduktionsindsatser skal sættes i værk på en troværdig måde. Finansiering fra velstillede lande skal gå til indsatser, der klimasikrer de fattigste og mest sårbare lande samt til målbare udledningsreduktioner.
  • Etablering af et internationalt marked for CO2. Vi hilser etableringen af det europæiske marked for CO2 velkommen. En pris på CO2 er afgørende for at opnå omstilling af økonomien og de nødvendige reduktioner i udslippene. Dette er afgørende for at nå vore klimamål. Vi vil arbejde for at det europæiske kvotehandelssystem bliver koblet med tilsvarende systemer i andre dele af verden med sigte på at skabe et globalt marked for CO2.
  • De nordiske lande skal optrappe deres fokus på klimavenlige løsninger og derigennem gå forrest med indretningen af lav-emissions samfund. Nye og allerede igangsatte projekter skal vise omverdenen, hvordan vi i Norden har taget udfordringen op med ambitiøse fælles indsatser.
  • Topforskningsinitiativ. Norden skal i første fase satse på forskning i klimaløsninger. De identificerede seks hovedprogramområder, herunder energieffektivitet, vindkraft og andre vedvarende energiformer samt CCS, repræsenterer globale løsninger. Norden skal være åbne for samarbejder på tværs af grænser med inddragelse også af ulande for at styrke anvendeligheden af forskningen.
  • Grøn Transport. De nordiske statsministre ser frem til, at vi udnytter samarbejdsmulighederne for at mindske CO2 udslippet fra transportsektoren gennem øget energieffektivitet og nye energisystemløsninger.