Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan. Nordisk Ministerråd arbejder for fælles nordiske løsninger, som giver synlige positive effekter for alle som bor i Norden.

Nordisk Ministerråd

Samarbejdsministrene (MR-SAM)

Det er i praksis de nordiske samarbejdsministre som på opdrag af statsministrene har ansvaret for samordningen af det nordiske regeringssamarbejde.

Gå til organisation
Nordisk Samarbejdskomité (NSK)
Nordisk Samarbejdskomité har ansvaret for den løbende koordinering af samarbejdet og er også bestyrelse for ministerrådets sekretariat i København. Nordisk Samarbejdskomité består af højere embedsmænd fra de respektive landes udenrigsministerier.
Gå til organisation
Departement for Udenrigsanliggender, Grønlands Selvstyre (GL)
Lagmandskontoret, nordisk samarbejde (FO)
Nordisk samarbejdskontor (ÅL)
Nordisk Sekretariat, nordisk samarbejde (IS)
Udenrigsministeriet, nordisk samarbejde (FI)
Udenrigsministeriet, nordisk samarbejde (NO)
Udenrigsministeriet, nordisk samarbejde (SV)
Udenrigsministeriet, Sekretariatet for ministeren for nordisk samarbejde (DK)
Ekspertgruppen for Bæredygtig Udvikling
Ekspertgruppen skal rådgive Nordisk Samarbejdskomité og samarbejdsministrene om bæredygtig udvikling.
Gå til organisation
Nordisk rådgivningskommitté för Arktis, NRKA
I forbindelse med vedtagelsen af et nyt Arktisk Samarbejdsprogram i 2002 blev der oprettet en Nordisk rådgivningskommitté för Arktis (NRKA). Nordisk Rådgivningskommitté för Arktis består af de nordiske medlemmer af Arktisk Råd samt repræsentanter for Færøerne, Grønland og Åland. I forhold til Nordisk Ministerråd skal NRKA rådgive Samarbejdsministrene og Nordisk Samarbejdskomité om arktiske spørgsmål.
Gå til organisation
Sekretariatet for den arktiske ekspertkomité
Grænsehindringsrådet

Grænsehindringsrådet er et politisk nedsat organ, som på opdrag af de nordiske regeringer skal fremme den frie bevægelighed i Norden for både privatpersoner og virksomheder. Grænsehindringsrådet blev etableret i 2014. Formandskabet i Grænsehindringsrådet roterer årligt mellem de nationale medlemmer af Grænsehindringsrådet og følger formandskabet i Nordisk Ministerråd. Formandskabet i Grænsehindringsrådet skal lede grænsehindringsarbejdet i samarbejde med Nordisk Ministerråds generalsekretær.

Gå til organisation
Grænsehindringsarbejde
Grænsehindringsarbejdet er et vigtigt nordisk samarbejdsområde og en del af arbejdet med at leve op til statsministrenes vision om Norden som verdens mest integrerede region. Arbejdet styres af Grænsehindringsrådet, som indledte sin virksomhed i januar 2014. På baggrund af Grænsehindringsrådets fornyede mandat fra og med 2018 er det kvantitative mål at fjerne 8-12 grænsehindringer om året inden for arbejdsmarkedet, socialområdet, uddannelsesområdet og erhvervslivet.
Gå til organisation
Informationstjenester

Informationstjenester under MR-SAM

Gå til organisation
Grænsetjenesten
Grænsetjenesten er et grænse- og myndighedsoverskridende samarbejde mellem Sverige og Norge. Grænsetjenestens hovedopgave er at modtage og behandle spørgsmål fra personer og virksomheder som på den ene eller anden måde bevæger sig mellem landene.
Gå til organisation
Info Norden

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Formålet med tjenesten er at gøre det lettere for personer at krydse de nordiske grænser.

Gå til organisation
Norden i Fokus
Norden i Fokus giver den nationale debat en nordisk vinkel. Norden i Fokus-kontorerne arrangerer seminarer og udstillinger om aktuelle temaer indenfor politik, miljø, erhvervsliv og kultur. Hovedmålgrupperne er embedsmænd, politikere, journalister og interesseorganisationer.
Gå til organisation
Nordisk Informationskontor i Sønderjylland/Sydslesvig
Det nordiske informationskontor har til opgave at samordne de nordiske aktiviteter i Sønderjylland og informere om det nordiske samarbejde. Kontoret formidler nordisk kultur gennem en række aktiviteter i grænseregionen blandt andet nordiske forfatterbesøg, kunstudstillinger, koncerter, læsekredse og rejser i Norden. Kontoret har desuden til opgave at styrke kendskabet til Sønderjylland og Sydslesvig i det øvrige Norden.
Gå til organisation
Nordkalottens Gränstjänst
Nordkalottens Gränstjänst er sagkyndig inden for grænseproblematikker. Tjenesten formidler information og rådgiver privatpersoner, virksomheder og organisationer som har aktiviteter på tværs af grænserne mellem Finland/Sverige og Finland/Norge. Tjenesten arbejder desuden for at nedbryde grænsehindringer.
Gå til organisation
Øresunddirekt
Øresunddirekt er en informationstjeneste som formidler offentlig information fra myndighederne til borgerne og erhvervslivet i Øresundsregionen. Øresunddirekt består af en webredaktion i København samt et informationscenter på Hjälmaregatan 3 i Malmø. På Informationscentret Øresunddirekt i Malmø assisterer Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen og Skatteverket med personale som på stedet giver information fra myndighederne ud fra et Øresundsperspektiv.
Gå til organisation
Nordisk Børne- og Ungdomskomité (NORDBUK)

NORDBUK er rådgivende og koordinerende organ i alle børne- og ungdomsspørgsmål i Nordisk Ministerråd.

Gå til organisation
Sekretariat for NORDBUK
Nordisk udvekslingsordning (NORUT)
Tjenestemandsudvekslingen giver statsansatte mulighed for at få kendskab til forvaltningen i et andet nordisk land (lande) end hjemlandet. Det årlige stipendiebeløb fordeles mellem landene samt Færøerne, Grønland og Åland af en gruppe bestående af én kontaktperson fra hvert land samt Færøerne, Grønland og Åland.
Gå til organisation
Ministerråd
Nordisk Ministerråd for Arbejdsliv (MR-A)
De nordiske regeringers samarbejde inden for beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet, samt områderne arbejdsmiljø og arbejdsret, ledes af de nordiske arbejds- og beskæftigelsesministre, der udgør MR-A.
Gå til organisation
Nordisk Ministerråd for Bæredygtig Vækst (MR-VÆKST)
Nordisk Ministerråd for Digitalisering 2017-2024 (MR-DIGITAL)
MR-SAM besluttede den 22. juni 2017 at etablere et ad hoc ministerråd for digitalisering (MR-DIGITAL) for perioden 2017-2024. MR-DIGITAL organiseres med én minister per land samt Grønland, Færøerne og Åland. Følgende ministre er udpeget til MR-DIGITAL
Gå til organisation
Embedsmandskomitéer
Nordisk Ministerråd for Fiskeri, Havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug (MR-FJLS)
Nordisk Ministerråd for justitsspørgsmål (MR-JUST)
De nordiske regeringers samarbejde på lovområdet ledes af de nordiske justitsministre som udgør MR-JUST. Lovsamarbejdet er et værktøj for de nordiske lande i arbejdet med at fremme grundlæggende fælles principper i nordisk lovgivning.
Gå til organisation
Nordisk Ministerråd for Kultur (MR-K)

Kulturministrene i de nordiske lande og Færøerne, Grønland og Åland har det overordnede ansvar for det nordiske kultursamarbejde i Nordisk Ministerråd. Det overordnede mål er blandt andet at fremme mangfoldigheden af kulturudtryk og at formidle kunstnere og deres arbejde.

Gå til organisation
Nordisk Ministerråd for Ligestilling og LGBTI (MR-JÄM)
De nordiske regeringers samarbejde på ligestillingsområdet ledes af de nordiske ligestillingsministre som udgør MR-JÄM. De nordiske landes fælles kultur, historie og demokratiske traditioner har gjort det muligt at udvikle et nært og konstruktivt samarbejde inden for ligestillingsområdet.
Gå til organisation
Nordisk Ministerråd for Miljø og Klima (MR-MK)
Nordisk Ministerråd for Social- og Helsepolitik (MR-S)
De nordiske regeringers samarbejde inden for social- og sundhedssektoren ledes af de nordiske social- og sundhedsministre som udgør MR-S. Det nordiske samarbejde inden for social- og sundhedsområdet er baseret på de fælles værdier som udgør fundamentet i den nordiske velfærdsmodel.
Gå til organisation
Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U)
De nordiske regeringers samarbejde inden for forskning og uddannelse ledes af de nordiske uddannelses- og forskningsministre, der udgør MR-U. Ministerrådet skal medvirke til at sikre, at Norden har en ledende position som kundskabs- og kompetenceregion.
Gå til organisation
Nordisk Ministerråd for Økonomi- og Finanspolitik (MR-FINANS)
De nordiske regeringers samarbejde inden for økonomi- og finansområdet ledes af de nordiske finansministre som udgør MR-FINANS. MR-FINANS mødes en gang om året, og diskuterer de områder i finanspolitikken hvor nordisk samarbejde kan skabe større værdi, end hvis landende handlede individuelt.
Gå til organisation
Embedsmandskomitéer
Embedsmandskomitéer
Arbejdsgrupper og udvalg
Generalsekretæren
Generalsekretærens rolle og initiativretten Nordisk Ministerråds generalsekretær udpeges af de nordiske regeringer. Generalsekretærens rolle er at lede sekretariatets arbejde. Formandskabet og generalsekretærens arbejde sker i henhold til retningslinjer, som er udarbejdet af Nordisk Samarbejdskomité (NSK), men generalsekretæren har ifølge forretningsordenen for Nordisk Ministerråd ret og pligt til at fremlægge de initiativer, som anses for nødvendige for at udvikle samarbejde. Dette kaldes for initiativretten og gælder for hele sekretariatets arbejde. Sekretariatet har altså ikke kun en passiv rolle som praktisk koordinator af beslutninger, som er taget i ministerrådene og embedsmandskomitéerne, men skal også selv komme med forslag og spille en aktiv rolle i forhold til at drive samarbejdet fremad.
Gå til organisation
Nordisk Ministerråds formandskab
Danmarks Formandskab 2020
Fælles om fremtidens løsninger. Det er overskriften på og ambitionen for Nordisk Ministerråds kommende formandskab for 2020, Danmark, Grønland og Færøerne. Formandskabet vil virkeliggøre Nordisk Ministerråds nye Vision 2030; Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region.
Gå til organisation
Islands formandsskab 2019
Ungdommen, bæredygtig turisme og havmiljøet er de prioriterede områder under Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2019. Nordiske prioriteringer af ligestilling, digitalisering, bæredygtig udvikling samt FN’s verdensmål integreres i formandskabsprojekterne.
Gå til organisation
Sveriges formandskab 2018

Et inkluderende, bæredygtigt, innovativt, trygt og åbent Norden er udgangspunktet, når Sverige overtager formandskabet for Nordisk Ministerråd i 2018. Digitalisering udgør en rød tråd i Sveriges formandskabsprogram.

Gå til organisation
Norges formandskab 2017
Norge har i 2017 formandskabet for Nordisk Ministerråd. Det norske formandskab har fokus på Norden i omstilling, Norden i verden og Norden i Europa.
Gå til organisation
Finlands formandskab 2016
Finland har i 2016 formandskabet for Nordisk Ministerråd. Hovedtemaerne for det finske formandskab er vand, natur og mennesker.
Gå til organisation
Danmarks formandskab 2015
Vækst, Velfærd og Værdier samt Arktis er overskrifterne på det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2015.
Gå til organisation
Islands Formandskab 2014
Den grønne økonomi og sikringen af de nordiske velfærdssamfund er i fokus for Islands formandskab af Nordisk Ministerråd i 2014.
Gå til organisation
Nordisk Ministerråds sekretariat
Afdelingen for HR, Administration og Jura (HRAJ)
HRAJ har ansvaret for rekruttering, personaleudvikling samt personaleadministration. HRAJ har desuden ansvaret for servicefunktioner som IT, reception og betjentstue. Ved siden af de administrative opgaver har afdelingen også ansvaret for at koordinere og forberede møder i Ministerrådet for Justitssamarbejde (MR-JUST).
Gå til organisation
Afdelingen for Kultur og Ressourcer (KR)
Afdelingen for Kultur og Ressourcer koordinerer det nordiske samarbejde inden for områderne MR-K: Kunst og Kulturprojekter, Medier og De nordiske huse; MR-SAM: Børn og Unge (Nordisk Børne- og Ungdomskomité); MR-JÄM: Ligestilling og LGBTI; MR-FJLS: Fiskeri og Havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler, Skovbrug og Ny nordisk mad.
Gå til organisation
Afdelingen for Kundskab og Velfærd (KV)
Afdelingen for Kundskab og Velfærd arbejder med tiltag indenfor uddannelse og forskning, samt det sociale område, inklusive helse og velfærdsspørgsmål. I tillæg til dette håndterer afdelingen også arbejdsliv. Afdelingen har desuden hovedansvar for det nordiske sprogsamarbejde og er på vegne af Samarbejdsministrene ansvarlig for det tværgående samarbejde om integration.
Gå til organisation
Afdelingen for Vækst og Klima (VK)
Afdelingen for Vækst og Klima koordinerer det nordiske samarbejde inden for erhvervs-, energi- og regionalpolitik (MR-VÆKST), miljø (MR-MK), digitalisering (MR-DIGITAL) og finanspolitik (MR-FINANS).
Gå til organisation
Generalsekretærens kontor (GSK)
Kommunikationsafdelingen (KOMM)
På afdelingen finder man informationsmedarbejdere, webmedarbejdere, tolke, oversættere, publikationsmedarbejdere, projektansatte administratorer og studentermedhjælpere som sammen med kommunikationschefen varetager både det langsigtede og det daglige kommunikations- og informationsarbejde i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.
Gå til organisation
Publikationsenheden
Publikationsenheden er forlag for Nordisk Ministerråds sekretariat. Vi udgiver omkring 200 publikationer årligt. En del publikationer præsenterer resultater fra forskningsprojekter, som er finansieret helt eller delvist af Nordisk Ministerråd, andre publikationer initieres på Nordisk Ministerråds sekretariat og består af eksempelvis politiske programmer, handlingsplaner og analyser. Publikationsenheden rådgiver både om publicering og om Nordisk Ministerråds visuelle identitet. Alle publikationer kan gratis downloades fra www.norden.org/NordPub.
Gå til organisation
Tolke- og oversættelsesenheden

Tolke- og oversættelsesenheden (Tolk) har hovedansvaret for oversættelses- og tolketjenesterne i både Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd. Enheden består af fire rådgivere og en koordinator.

Gå til organisation
Webredaktionen
Webredaktionen har ansvaret for digitale strategi samt udvikling og drift af www.norden.org, sociale medier og video. Redaktionen består af en digital redaktør, en digital rådgiver, en webudvikler samt tre studenter. Har du spørgsmål til websiderne kan du kontakte webredaktionen på webredaktionen@norden.org
Gå til organisation
Nordisk Ministerråds kontor i Baltikum
Nordisk Ministerråds kontor i Estland
En af kontorets vigtigste opgaver er at udse nye trends og nye muligheder for gensidigt estisk-nordisk samarbejde i dialog med de nordiske repræsentationer som kontoret har et nært samarbejde med. Kontoret arbejder også bredt for at være en repræsentant for "det nordiske" og eksponere det nordiske samarbejde i Estland.
Gå til organisation
Nordisk Ministerråds kontor i Letland
Nordisk Ministerråds kontor i Letland er en del af Nordisk Ministerråds sekretariat og fungerer som katalysator for det nordisk-baltiske samarbejde i Letland. Kontoret arbejder tæt sammen med de nordiske diplomatiske repræsentationer i Letland. Kontoret koordinerer fællesnordiske initiativer og identificerer tendenser og muligheder for det nordisk-baltiske samarbejde.
Gå til organisation
Nordisk Ministerråds kontor i Litauen
En af kontorets vigtigste opgaver er at opdage nye tendenser og se nye muligheder for fælles nordisk-litauisk samarbejde i dialog med de nordiske repræsentationer som kontoret har et tæt samarbejde med. Kontoret arbejder også bredt for at være repræsentant for det "nordiske" og eksponere det nordiske samarbejde i Litauen.
Gå til organisation
Økonomiafdelingen (EKONOMI)
EKONOMI varetager den overordnede økonomistyring samt tilskudsforvaltning (projekter, programmer, strategiske partners og de nordiske institutioner). Afdelingen har ansvar for regnskaber, budgetter, løn, skatter og afgifter for Nordisk ministerråd, Nordisk råd og Nordisk kulturfond.
Gå til organisation